Paimionjoki vapaaksi!

Me allekirjoittaneet vaadimme  viranomaisia laittamaan heti vireille Paimionjoen Askalankosken kalatien vesiluvan päivityksen. Lisäksi vaadimme että Paimionjoen että joen virtaaman säännöstely on muutettava luonnonsuojelulain, Euroopan Unionin vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien vaatimusten mukaiseksi. Erityisesti direktiivilaji vuollejokisimpukan suotuisa suojelun taso on turvattava riittävällä ympärivuotisella ympäristövirtaamalla. 

Adressi luovutetaan viranomaisille elokuussa.

Addressin tausta:

Paimionjoki vapaaksi! -kansanliikkeen tavoitteenaan palauttaa Paimionjoki merkittäväksi lohi- ja taimenjoeksi. Turun ja Helsingin välillä sijaitseva lohijoki houkuttelisi virkistyskalastajia ympäri Suomen ja ulkomaita myöten. Joen vapauttaminen tekisi Paimionjoesta myös merkittävän nahkias-, vaellussiika- ja toutainjoen. Kalastus- ja luontomatkailun kehittäminen toisi runsaasti uusia työpaikkoja sekä jokivarteen että läheiselle merialueelle ja toimisi piristysruiskeena alueen taloudelle.

Saaristomereen laskeva Paimionjoki oli aikoinaan alueen tärkein lohi- ja taimenjoki ja se on saaristomereen laskevista joista suurin. Paimionjoesta suurin saatu lohi on 20 kg ja suurin meritaimen 14 kg.  Lohen ja taimenen nousu jokeen estyi kuitenkin vuonna 1936 kun Askalan voimalaitos rakennettiin joen alajuoksulle. Voimala ovat teholtaan vaatimaton ja tuottaa yhteensä vain noin 5 GWh/v, joten padon tuottama sähkömäärä voitaisiin korvata yhdellä tuulivoimalalla. Joen yläjuoksulla on myös kaksi muuta vähätuottoista patoa. Koska lohi- ja taimenjokena joki tuottaisi taloudellisesti enemmän kuin mitä se tuottaa sähkönä, on joen pitäminen padottuna kansantaloudellisesti haitallista. 

Alimmassa eli Askalankoskessa olevalla voimalaitoksella on lupaehdoissa velvoite, jonka mukaan laitoksen omistajan tulee ”--kalan kulun varalle patoon rakentaa ja kunnossapitää maataloushallituksen kalatalousosaston hyväksymät kalaportaat, jos ne vastaisuudessa tarpeellisiksi katsotaan, sekä myös luovuttaa kalaporrasta varten tarpeellisen vesimäärän”. Kansaliike vaatii viranomaisia laittamaan heti vireille Askalankosken kalatien vesiluvan päivityksen. Koska kalatien rakentaminen on kallista ja joen virtaaman riittävänä pitäminen tekisi Askalan padosta sähköntuottajana entistäkin kannattamattomamman, olisi Askalan padon purkaminen järkevin vaihtoehto.  Yleisen edun mukaista olisi, jos Paimionjoen kaikki padot purettaisiin ja kalat pääsisivät vapaasti nousemaan ja laskemaan jokea pitkin.

Monien vaelluskalalajien ja muiden vapaasti virtaavasta jokiekosysteemistä hyötyvien lajien ohella Paimionjoessa elää myös erityisesti suojeltua vuollejokisimpukkaa (Unio crassus), joka kärsii huomattavasti joen patoamisesta ja joen virtauksen säännöstelystä. Kansanliike vaatii että joen virtaaman säännöstely on muutettava luonnonsuojelulain, Euroopan Unionin vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien vaatimusten mukaiseksi. Erityisesti direktiivilaji vuollejokisimpukan suotuisa suojelun taso on turvattava riittävällä ympärivuotisella ympäristövirtaamalla.

 

Paiminjoki vapaaksi! -kansaliike