Riittävät opetustilat turvattava Helsingin Pakilan koululaisille

Tämä adressi on kohdistettu Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenille, jotka päättävät Pakilanpuiston Allianssi -hankkeen hyväksymisestä loppusyksyllä 2019.

YHTEENVETO

Me adressin allekirjoittajat vaadimme Pakilan ala- ja yläasteen oppilaille riittävästi opetukseen soveltuvia tiloja Pakilanpuiston Allianssi-hankkeen suunnittelemiin uusiin koulurakennuksiin. Uusissa koulurakennuksissa tulee olla ala-asteen oppilaille omat opetustilat, kotiluokat, joissa he saavat opiskella rauhassa oman opettajansa johdolla. Yläasteen oppilaille on turvattava riittävä määrä opetustiloja kaikissa oppiaineissa. Nyt ollaan suunnittelemassa tiloja, jotka ovat jo etukäteen riittämättömät molempien koulujen tarpeille.

Allianssi-hankkeen myötä ollaan ala-asteen osalta menossa tilanteeseen, jossa oppilaat joutuvat luopumaan kotiluokistaan. Heidän kouluarkensa muuttuu levottomaksi, turvattomaksi sekä tehottomaksi. Molempien koulujen yhteiseen käyttöön tulevia uusia opetustiloja suunnitellaan ensisijaisesti tilatehokkuutta korostamalla ottamatta riittävästi huomioon oppilaiden tarpeita.

Pakilan yläaste kaipaa kiireellisesti uusia tiloja. Allianssi-hanketta ryhdyttiin valmistelemaan ottamalla mukaan Pakilan ala-asteen peruskorjaus sekä kahden päiväkodin tilat. Alueen asukkaiden ja sidosryhmien vastustuksesta huolimatta uusi yläasteen rakennus ollaan rakentamassa ala-asteen tontille, koska tontilta löytyi runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta.

Vanhan ala-asteen rakennuksen säilyttäminen koulujen vastustuksesta huolimatta on ollut virheratkaisu. Se on rajoittanut kokonaisuudessaan tontin käyttöä, uuden rakennuksen sijoittamista, toimivia piha-alueita jne. Vanhan koulurakennuksen kantavat seinät rajoittavat toimivia tilaratkaisuja ja rinteessä olevaan rakennukseen jää alimmaiseen kerrokseen ns. kellaritiloja, joiden hyödyntäminen opetuskäyttöön on varsin rajallista. Em. syistä johtuen ala-asteen nykyisestä rakennuksesta ei saa muokattua riittävällä tavalla muuntojoustavaa opetustilaa, joka vastaisi tämän hetken ja tulevaisuuden opetustilatarpeita.

Oppilaat tarvitsevat luokkatiloja, eivät laskennallisia opetustiloja koulun käytäviltä. Yhdessä näihin kahteen rakennukseen tulee kiistattomasti liian vähän opetustiloja kaikkien koululaisten tarpeisiin. Suunnitelmissa tulee huomioida paremmin erityisesti ala-asteen kotiluokkatarpeet ja yläasteen toimivat tilaratkaisut.

Pyydämme kaupunginvaltuuston jäseniä edellyttämään Pakilanpuiston Allianssi -hankkeelta sellaista päätösesitystä, jossa ala-asteen luokille 3.–6. on taattu omat kotiluokat ja yläasteen luokille 7.–9. on riittävät aineopetus- ja muut tilat.  

Adressin allekirjoittajat  

 

Taustaa

Allianssi-hankkeessa valmistellaan Länsi-Pakilan nykyisen neljän koulu- ja päiväkotirakennuksen korvaamista kahdella suurella koulu- ja päiväkotirakennuksella.

Toisessa rakennuksessa (Halkosuontie 88) olisivat nykyisen noin 500 oppilaan ala-asteen sijaan noin 770 ala- ja yläasteen oppilasta luokilta 3. - 9. Rakennukseen tulisivat tilat myös toiminta-alueittain etenevän opetuksen ryhmälle (TOI), jossa opiskelisi 7 oppilasta. Tämän lisäksi koulurakennukseen suunnitellaan tiloja Pakilan nuorisopalveluiden toiminnalle, joka alkaisi osittain jo koulupäivän aikana koulun tiloissa.

Toiseen rakennukseen (Elontie 35) tulee suunnitelmien mukaan nykyisen Havukan päiväkodin toimintojen lisäksi Päiväkoti Pakilan toiminnot sekä nykyisen Pakilan ala-asteen alkuopetus (luokka-asteet 1 ja 2). Lisäksi rakennukseen tulisivat omat tilat monivammaisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisryhmälle (MOVA). Yhteensä lapsia olisi 432. 

Nämä kaksi massiivista koulu- ja päiväkotirakennusta sijaitsisivat muutaman sadan metrin päässä toisistaan Länsi-Pakilassa.

Hankevalmistelussa päädyttiin Pakilan ala-asteen oppilaiden huoltajia edustavan noin tuhatjäsenisen vanhempainyhdistyksen ja useiden muiden alueen asukkaiden ankarasta vastuksesta (loppuvuonna 2018) huolimatta esittämään mallia, jossa uusi yläaste rakennetaan ala-asteen tontille. Syynä tähän oli alueen asemakaava, josta löytyi 6 888 kem² käyttämätöntä rakennusoikeutta ala-asteen tontille. Näin valmisteluryhmä hylkäsi muut yläasteen sijaintivaihtoehdot – välttääkseen asemakaavamuutokset. Tämä tavoite onkin erikseen mainittu 26.3.2019 tehdyssä tarveselvityksen päätösesityksessä. Asemakaava jyräsi virkamiesvalmistelussa koululaisten tarpeet.

Kaikki haluavat Pakilan yläasteelle kiireellisesti uudet tilat, mutta ei ahtaamalla niitä ala-asteen tontille mm. sen kustannuksella, että ala-asteen oppilaiden kouluarki heikkenee, koulun välitunti- ja muussa liikuntakäytössä oleva hiekkakenttä menetetään ja yhden tuloväylän varrella olevan koulualueen liikenne puuroutuu. Nykyisellään Pakilan ala-asteen kouluun ja tiloihin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä, vaikka koulu on jo nyt varsin täynnä ja piha-aluekin täydessä käytössä koulupäivän aikana jo nykyisellä oppilasmäärällä.

Suunnitelman mukaan oppilaat käyttäisivät yhdessä uuden rakennuskokonaisuuden tiloja. Ala-asteen oppilaille ei uusissa tiloissa riitä omia kotiluokkia eikä yläasteenkaan tarpeisiin ole riittävästi tiloja (esim. fysiikan opetustilat). Suunnitelmien mukaan ala-asteenkin oppilaat vaihtelisivat päivän aikana opetustiloja, osan niistä ollessa koulun käytävillä, ja koulutarvikkeita säilytettäisiin käytävillä olevissa lokerikoissa.  

Yläasteen uudisrakennuksen onneton paikkavalinta, liiallinen tilatehokkuuden painottaminen tilasuunnittelussa, ala-asteen vanhan rakennuksen suuri koko verrattuna rakennettavaan uudisrakennukseen sekä kaavailtu suuri määrä pieniä ryhmätyötiloja Halkosuontien koulurakennuksessa on nyt johtamassa tilanteeseen, jossa ala-asteen oppilaille ei enää riitä omia kotiluokkia. Kotiluokka on ala-asteen oppilaille erittäin tärkeä asia, josta ei tule tinkiä koulurakennuksen tilatehokkuuden nimissä.

Kannatamme Pakilanpuiston Allianssi -hanketta eli kyseessä olevien palvelurakennusten uusimista sinänsä sekä yläasteen tilatarpeen ratkaisemisen priorisoimista. Emme kuitenkaan hyväksy ala-asteen oppilaiden kouluarjen heikentämistä poistamalla heiltä kotiluokat emmekä muutoin riittämättömiä opetustiloja yläasteen oppilaille.

Hanke on nyt etenemässä kaupunginvaltuuston hankepäätökseen. Tähän mennessä hankevalmistelun yhteydessä tehdyt asukkaiden ja sidosryhmien kuulemiset ovat olleet näennäisiä. Tarveselvityksen alkuvaiheessa rakennusten sijaintivaihtoehdoista ylivoimaisesti suosituin oli ns. "vaihtoehto A", jossa koulurakennusten nykysijainnit säilyisivät ja päiväkodit olisivat Päiväkoti Havukan tontilla. Se kuitenkin poistettiin valmistelijoiden toimesta ilman asianmukaista vaihtoehtoisten sijaintien tutkimista yläasteelle. Valmisteluryhmä ilakoi asukasillassa 11.12.2018 kuin lottovoiton saatuaan löydettyään ala-asteen tontin rakennusoikeuden. Alueen asukkaiden kriittisiä ja tyrmistyneitä puheenvuoroja jouduttiin hiljentämään kokouksessa, jotta suunniteltu asialista saatiin esiteltyä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esiteltiin 26.3.2019 jäljelle jääneiden vaihtoehtojen osalta, että niistä yhtä, nyt jatkovalmistelun perusteena olevaa sijaintiratkaisua, "pidettiin myös yleisesti vaihtoehdoista parhaana" hankkeen järjestämässä Kerro kantasi -kyselyssä. Esim. Pakilan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vastustusta ei tuotu lautakunnassa esille. Tällainen eniten kannatetun A-vaihtoehdon yllättävä poistaminen valmisteluryhmän toimesta ja saadun asukaspalautteen esittäminen lautakunnalle niin, että esitettyä sijaintiratkaisua muka 'pidettiin parhaana', on suorastaan huijausta. Kaikkea muuta kuin kaupunkistrategian tavoittelemaa asukaslähtöisyyttä ja osallisuuden korostamista.

Alueen asukkaita tai muita alueen toimijoita kuin kaupungin omaa henkilökuntaa ei ole varsinaiseen suunnittelutyöhön osallistettu vuoden 2019 aikana ja tietoa hankkeen suunnitelmista on ollut muutenkin hyvin vaikeaa saada. Kuitenkin ala-asteen henkilökunnan väsymättömän ja uhrautuvan työn ansiosta oppilaiden tarpeita on saatu osittain näkymään tilasuunnitelmissa. Ponnistelut ala-asteen kotiluokkien säilyttämiseksi ovat kuitenkin nyt osoittautumassa turhiksi eikä yläasteenkaan kaikkia tilatarpeita ole saatu ratkaistua.

Yläasteen rakentaminen Halkosuontie 88:n tontille on perusteltu ratkaisu vain siitä näkökulmasta, että tonttia sattuu ’rasittamaan’ käyttämätön rakennusoikeus. Ratkaisu heikentää koko Länsi-Pakilan alueen koulunkäynnin toimivuutta sekä väistämättä myös liikenneturvallisuutta.

Yläasteen uusien tilojen tarvetta tulee kuitenkin priorisoida. Mikäli hanketta kaikesta huolimatta edistetään nyt esitetyllä sijaintiratkaisulla, vaadimme alueen ala-asteikäisille oppilaille nykyisenkaltaisesti omat kotiluokat, joissa on ikkunat ja seinät, joissa voidaan keskittyä oman opettajan johdolla rauhalliseen oppimiseen ja joissa voi säilyttää omia oppimiseen tarvittavia materiaaleja.

Emme vastusta opettamisen monimuotoista kehittämistä, yhteisöllisyyden lisäämistä ja oppimispaikkojen laajentamista muuallekin kuin kotiluokkaan. Mutta nyt suunniteltu malli, jossa ala-astelaiset joutuvat vaihtelemaan luokkatiloja päivittäin ja saman päivänkin aikana johtuen siitä, että tiloja on yksinkertaisesti liian vähän, ei tue oppimista. Se luo turvattomuutta ja tehottomuutta ja heikentää erityisesti niiden oppilaiden oppimismahdollisuuksia, joille rauhallinen ja tuttu oppimisympäristö on tärkeää. He ovat myös niitä, joiden joukosta valitettavasti löytyy koulupudokkaita. He ovat niitä, joista myös YLE:n 2.11.2019 uutisoima juttu ”Liikaa vastuuta liian varhain” kertoo.

Oma luokka, pulpetti, seinillä olevat omat työt ja muutoinkin oppimisympäristön tuttuus on oppimisen kannalta tärkeä asia. Vaadimme, että Allianssi-hanke huomioi myös tuoreet pedagogiset tutkimukset, joissa avoimen oppimisympäristön ongelmia on nostettu esille, esim.:

- Osallistavaa opetusta käsittelevän väitöskirjan laatinut Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa opettava lehtori ja tutkija Reetta Niemi on todennut, että ”oma luokka on turvapaikka, josta aloittaa päivä. Oma opettaja on todella merkittävä, lapsen tulee tietää kenen puoleen kääntyä jos on hätä.https://www.hs.fi/tiede/art-2000006245988.html

- ”Liiallinen itseohjautuvuus ja avoimet oppimisympäristöt heikentävät oppimistuloksia ja opettajien jaksamista ja uusimpana tuloksena: lisäävät kiusaamista” (M. Huotilainen, K. Saarikivi, L. Keltikangas-Järvinen).

Adressin laatija: Pakilan ala-asteen vanhempainyhdistys ry  


Pakilan ala-asteen vanhempainyhdistys (yhteyshenkilö: hallituksen pj Jyri Wesanko)    Ota yhteyttä adressin tekijään