Patrikkasuon turvetuotantohankkeesta on luovuttava

IMG_20210926_1058371.jpg

Patrikkasuo on Ilomantsin Patrikan kylän itäpuolella sijaitseva muutaman neliökilometrin kokoinen aapasuo. Neova Oy (ent. Vapo) suunnittelee aloittavansa suolla turvetuotannon Ilomantsin aktiivihiilitehtaan tarpeisiin. YVA-prosessi on jo käynnistetty.
Itä-Suomen hallinto-oikeus poisti 2023 Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta (2040 1. vaihe) turvetuotannon varausmerkinnän mm. Patrikkasuon osalta. Suo kuuluu osittain ojitettuna luonnontilaluokkaan 2. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (2012) mukaan luokan 2 soilla luonnontilaa muuttava käyttö on mahdollista, jos suon yleinen luontoarvo on seudun ojitusasteen perusteella keskimääräistä alhaisempi eivätkä erityiset luontoarvot ole
merkittäviä. Seudun ojitusaste on selvästi keskiarvoa korkeampi, ja lisäksi suolla on runsaasti luontoarvoja, mm. uhanalaisia luontotyyppejä ja kasveja. Alueella pesii uhanalaisia ja vaarantuneita lintulajeja.
Turvetuotannon haitat lähialueelle olisivat valtavat. Patrikan kylä sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä suolta. Turvetuotanto tulisi aiheuttamaan asutukselle runsaasti melu- ja pölyhaittoja.
Kuivatusvedet olisi tarkoitus laskea n. kahden kilometrin mittaista Heinäpuroa pitkin Haapojärveen. Haapojärvi on noin kahden neliökilometrin kokoinen järvi, jonka rannoilla on yli 20 kesämökkiä. Alueelle on kaavoitettu rantaosayleiskaavassa yli 50 tonttia. Haapojärvi on yhteydessä Nietaselän, Valkiajärven ja Petkeljärven kautta Nuorajärveen. Haapojärven vesi on kärsinyt jo nyt erittäin paljon alueen runsaista metsäojituksista. Vesi on erittäin ruskeaa, hapanta ja rautapitoista, ja pohjan lähellä vesi on tutkitusti lähes hapetonta. Turvetuotannon aloittaminen lisäisi sekä Haapojärven että sen alapuolisten vesien kuormitusta entisestään.
Metsäojituksista johtuen alueen petokaloissa on runsaasti elohopeaa. Jo tällä hetkellä isojen petokalojen käyttöä ravinnoksi ei suositella. Turvetuotanto lisäisi elohopean määrää kaloissa entisestään.
Haapojärvellä sijaitsee yksi Ilomantsin kauneimmista uimarannoista. Uimarantaa ylläpitää Patrikan kyläyhdistys. Uimaranta olisi yksi ensimmäisistä rannoista, joka joutuisi vastaanottamaan turvetuotantoalueen kiintoainekuorman.
Suolta nostettava turve olisi tarkoitus käyttää Ilomantsin aktiivihiilitehtaan raaka-aineena. Prosessissa suurin osa turpeen energiasta muuttuu lämmöksi, josta osa saadaan syötettyä Ilomantsin kaukolämpöverkkoon. Tällainen lämmöntuotanto on ilmastolle erittäin haitallista, ja siitä ollaan nopeasti luopumassa Suomessa. Lisäksi merkittäviä ilmastopäästöjä syntyy suolla jo kuivatuksen myötä.
Turvetuotannon myötä asuntojen ja loma-asuntojen entisestäänkin alhainen arvo tulisi romahtamaan. Haapojärvi ei soveltuisi enää virkistyskäyttöön, ja vaikutukset näkyisivät myös Nietaselällä, Valkiajärvellä ja Petkeljärvellä, joiden alueella on mm.kansallispuisto ja lukuisia suojelualueita.
Vetoamme Ilomantsin kuntapäättäjiin ja Neova Oy:hyn, että Patrikkasuon turvetuotantohankkeesta luovuttaisiin mahdollisimman pian.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Joni Orava voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…