Pelastetaan Itä-Suomen koulu ISK ja sen pitkäjänteinen kansainvälinen opetustyö!

Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien aikomus lakkauttaa Itä-Suomen koulu on herättänyt suurta huolta ja pettymystä. Vuonna 1997 kaupunkien yhteispäätöksellä perustettu koulu on vaikuttanut Itä-Suomen elinvoimaisuuteen tarjoamalla niin suomalaiselle kuin ulkomaiselle lapselle tasokkaan ja turvallisen, kansainvälistä kasvatusta tarjoavan oppimisympäristön. Kaksikielinen ja kansainvälinen koulu on merkittävä vetovoimatekijä, jota mm. UEF ja LUT ovat alueilleen toivoneet. Itä-Suomen koululla on vankka kokemus kansainvälisen koulutuksen tarjoamisesta ja se toimii hyvänä alustana esim. englanninkielisen koulutuksen lisäämiselle. Tätä tarjontaa ei missään nimessä pitäisi heittää hukkaan kaupunkien koulutustarjonnan kehittämistä suunniteltaessa.

 

Miksi tämä on tärkeää?

Vuoden 2023 hallitusohjelmassa (kappale 8. Uuden aikakauden ulko- ja turvallisuuspolitiikka) on kirjattu seuraavaa: "Hallitus painottaa toimia, joilla ylläpidetään ja kehitetään Suomen Venäjän tuntemusta ja kykyä analysoida Venäjän kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä." Itä-Suomen koulun lakkautussuunnitelma on vahvasti ristiriidassa Suomen hallitusohjelman kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö - OKM:n mukaan Itä-Suomen koululla on valtakunnallinen erityistehtävä toimia kansainvälisenä kielikouluna sekä Venäjän ja muiden venäjänkielisten alueiden kulttuurin tuntemuksen edistäjänä. Valtava merkitys on myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä Itä-Suomen koulun opetus tapahtuu suomen kielellä, ja Suomen kieli sekä kulttuuri ovat merkittävä osa koulua.

Muuttuvasta maailman tilanteesta huolimatta tulemme aina elämään tiiviissä naapuruussuhteessa Venäjän kanssa pitkän yhteisen rajamme myötä. Venäjän tuntemusta nyt ja tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän. Venäjä-tuntemus ja kyky arvioida naapurin kehitystä säilyy aina ulkopolitiikkamme ytimessä (Mikko Hautala 13.7.2023). Vaikka kaupankäyntiin liittyvää yhteistyötä ei tällä hetkellä juuri tapahdu, tarvitaan Venäjän tuntemusta entistä enemmän mm. turvallisuuteen ja politiikkaan liittyvissä tehtävissä. Tällä osa-alueella Itä-Suomen koulu on ja tulee olemaan avainasemassa lastemme ja nuortemme kouluttamisessa Venäjän kielen ja kulttuurin kansainvälisiksi asiantuntijoiksi. 

Kulttuurillista ja kielellistä kanssakäymistä maidemme välillä tulee aina olemaan, sen muodon vaihdellessa maailmantilanteen mukaan. Itä-Suomen koulusta valmistuneita oppilaita työskentelee laajalti ympäri valtakuntaa sekä maailmaa mm. diplomaatteina, liike-elämässä sekä viestintään ja turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Näiden tehtävien merkitys tulevaisuudessa tulee ainoastaan kasvamaan. Ukrainassa alkaneen sodan jälkeen, Itä-Suomen koulu on onnistunut luomaan uusia oppilasyhteistyösuhteita Eurooppaan tehden Itä-Suomen koulusta entistäkin kansainvälisemmän sekä monipuolisemman. Tätä kehitystä pitäisi kannustaa ja tukea.

 

Miksi kuntien päätös on ongelmallinen?

Suunnitellut säästöt herättävät mittavan määrän kysymyksiä ja vaadimme, että säästölaskelmat avataan kuntalaisille tarkastettaviksi yksityiskohtaisesti. Emme usko, että kaikki Itä-Suomen koulun yksiköiden lakkauttamisista aiheutuvat välilliset kustannukset, kuten oppilaiden integroituminen kaupunkien opetussuunnitelmiin, irtisanottujen työttömiksi jäävien opettajien verotulojen väheneminen, lasten ja nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista aiheutuvat lisäkustannukset, syrjäytymisriski, koulurakennusten vuokratulojen väheneminen, kaupunkien vetovoiman vähentyminen yms., on huomioitu laskelmissa. 

Kaavailtujen säästöjen lisäksi kaupungit saisivat myös merkittäviä, ei ainoastaan rahassa mitattavia, tappioita ja haittavaikutuksia. Yksiköiden oppilasyhteisöjen hajoamisen riski on jo nyt aiheuttanut lapsillemme pelkoa ja hämmennystä sekä epävarmuutta tulevaisuudesta. Herkässä kasvuiässä oleville lapsille ja nuorille tulisi pystyä tarjoamaan turvallinen ja mahdollisimman muuttumaton kouluympäristö. Koulun sulkemisen negatiiviset seuraukset olisivat kauaskantoisia, eivätkä vaikuttaisi vain nykyisiin oppilaisiin, vaan myös laajemmin monikulttuurilliseen ymmärrykseen koulun toiminta-alueilla sekä valtakunnallisessa politiikassa. Lisäksi pakollinen koulun vaihto voisi aiheuttaa suuriakin vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin ja synnyttää siten taloudellisia menoja kunnille.

Päätösesitys koulun lakkauttamisesta on tehty ilman, että asiassa on kuultu lapsia, joita päätös koskee. YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että kaikissa ”julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu” (3. artikla). Lisäksi lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa toimissa (12 artikla).

Itä-Suomen koulun toiminnan päättyminen vaatisi kaupungeilta huomattavia järjestelyitä ja resursointia koulun oppilaiden integroitumiselle kaupunkien koulujen opetussuunnitelmien piiriin. Tämä toisi kustannuksia kaupungeille ja jopa mahdottomia haasteita monille oppilaista. Esimerkiksi englannin ja ruotsin kielen opetus aloitetaan Itä-Suomen koulussa myöhempään kuin kuntien muissa kouluissa. Ja tämä on vain yksi esimerkki opetussuunnitelmien eroista, eikä kaikille tuon eron kiinni saaminen ole edes mahdollista. On lisäksi epätodennäköistä, että kaikki lähikoulut, joihin lapsia jaetaan, voisivat tarjota venäjänkielen opetusta samalla korkealla tasolla kuin Itä-Suomen koulu.

Itä-Suomen koulu on muuhun peruskoulutarjontaan nähden suuri vetovoimatekijä näille kaupungeille. Se on osalle perheistä tärkein tai jopa ainoa kiinnepiste näihin kaupunkeihin, joten koulun lakkauttaminen voi aiheuttaa kunnista pois muuttoa ja tähän muuttotappiokunnilla ei ole varaa.

 

Mitä vaadimme?

  1. Itä-Suomen koulun toiminnan jatkumista
  2. Kaupunkien avointa ja reilua keskustelua vanhempien, oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa
  3. Mielestämme puutteellisten laskelmien, liittyen koulujen lakkauttamisiin, yksityiskohtaamista avaamista

Auta meitä säilyttämään tämä ainutlaatuinen koulu. Lapset oppivat Itä-Suomen koulussa erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen ymmärtämistä, kansainvälisyyttä, yhteistyötä, yrittäjämäistä toimintatapaa sekä erilaisuuden hyväksymistä. Allekirjoita adressi ja auta meitä viemään viestiä ISK:n tärkeydestä eteenpäin. Adressiin kerätyt nimet tullaan toimittamaan Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan päättäjille.

 

Lisätietoa Itä-Suomen kouluista:

Itä-Suomen koulu on yhtenäiskoulu, jossa venäjän kieli ja kulttuuri ovat mukana arjessa – esiopetuksesta lukioon. Koulu toimii kolmella paikkakunnalla: Imatralla, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Kaksikielinen ja -kulttuurinen oppimisympäristö tukee lapsen kasvua avarakatseiseksi ja kansainväliseksi nuoreksi ja lisää myöhemmin työllistymismahdollisuuksia. Oppimisen ilo, luovuus, rohkeus, itseilmaisu ja turvallinen, iloinen ilmapiiri – siinä on asioita, jotka näkyvät ja kuuluvat koulumme arjessa!

https://www.itasuomenkoulu.fi/erityispiirteet/

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Mikko Hautalan 13.7.2023, Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs, näkökulma Suomen kuvalehdessä: Naapuritieteen uusi oppimäärä Enää ei käytetä suomalaisen Venäjä-osaamisen käsitettä – puhutaan varovaisemmin Venäjä-tuntemuksesta - Suomenkuvalehti.fi

Tutkijoiden kannanotto: Itä-Suomen koulu on arvokas

Itä-Suomen koulun toiminnan jatkumisen puolesta - Suomi-Venäjä-Seura

Laajaa koulukokonaisuutta uhkaa lakkauttaminen, rehtori uskoo päätöksen liittyvän Venäjään – ”Täydellinen shokki” - Kotimaa | HS.fi

Itä-Suomen koulua uhkaa lakkautus – koulu on antanut vuosia venäjän kielen ja kulttuurin opetusta | Kotimaa | Yle

Venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistunutta Itä-Suomen koulua uhkaa sulkeminen – tieto tuli yllätyksenä

Lakkautusesitys oli shokki Venäjän kulttuuria opettavassa koulussa – kaupunki perustelee lasten määrän vähenemisellä | Etelä-Karjala | Yle

Katukanava | Itä-Suomen koulu on yksi merkittävimmistä yhteisöistä, joihin olen saanut kokea kuuluvani – Tämä arvokas ympäristö pitää säilyttää Imatralla | Pääkirjoitus & mielipide | Uutisvuoksi

Matias Hilden sai vieraita, oppilaat vetoavat Imatran kaupunkiin Itä-Suomen koulun puolesta: "Pienen koulun edut ovat suuria" | Paikalliset | Uutisvuoksi

Itä-Suomen koulun lakkautus ei ollut läpihuutojuttu – Imatra haluaa selvittää koulun jatkoa | Etelä-Karjala | Yle

Kaupunginhallitus toivoo Itä-Suomen koulun toiminnan jatkuvan Imatralla

Jos Itä-Suomen koulu jatkaa Imatralla, Lappeenrannasta tulee uusia oppilaita: "Porukka on kiinnostunut järjestämään kuljetuksia ja mahdollisesti muuttamaan Imatralle" | Paikalliset | Uutisvuoksi

Perheet uhkaavat muuttaa pois, jos Itä-Suomen koulu lakkautetaan: ”Uutinen tuli kyllä aivan puskista kaikille” | Etelä-Karjala | Yle


Itä-Suomen koulun vanhemmat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Itä-Suomen koulun vanhemmat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…