Pelastetaan Kolin maisemat ja vedet kaivoksen uhalta!

Pelastetaan Kolin maisemat ja vedet kaivoksen uhalta!

Kolin kansallismaisemaan kuuluvat metsäiset vaaramaisemat, puhdas Pielinen, Kolin kulttuuriperintö sekä paikalliselinkeinot ovat uhattuina:  

Minerals Exploration Network Oy on tehnyt 552,65 neliökilometrin malminetsinnän varauksen aivan Kolin kansallispuiston länsipuolelle, Juuan, Lieksan, Polvijärven, Kontiolahden ja Joensuun Enon kuntien alueelle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt Koli-nimisestä varauksesta päätöksen 20.4.2022.  

Varauksen tehneellä yhtiöllä on useita kaivossuunnitelmia itärajan tuntumassa ja se tekee yhteistyötä Polymetals-kaivosyhtiön kanssa, joka on Venäjän johtava kultakaivosyhtiö. Tätä kautta Minerals Exploration Network Oy tukee Venäjän sota- ja kultataloutta. Sen tytäryhtiöllä on kontollaan luvatonta koelouhintaa, ilman lupaa aloitettua kullan rikastusta sekä puutteellista kaivosjätteenkäsittelyä Suomussalmella, lisäksi rinnakkaisyhtiöillä on kymmenien tuhansien arvosta velkatuomioita.  

Varausilmoituksen mukaan yhtiö aikoo ottaa 7 000 kallioperä- ja maanäytettä Kolin varausalueelta. Yhtiö ilmoittaa hakemuksessaan otaksuvansa alueella olevan kuparia, kultaa, nikkeliä, kobolttia, platinaa, ruteniumia, rodiumia, palladiumia, osmiumia sekä iridiumia.  

Hakemuksessa ei mainita radioaktiivisia uraania ja toriumia, vaikka Kolin alueelta löytyy näiden lukuisia pieniä, mutta rikkaita esiintymiä. Lisäksi varausalueella sijaitsee Paukkajanvaaran hylätty uraanikaivosalue. Säteilyriskien lisäksi uraani on pahimpiin raskasmetalleihin verrattava kemiallinen myrkky. Kaivostoiminnan seurauksena alueen pienvesissä pitoisuudet voisivat kohota merkittävän haitallisiksi, pohjaveden pilaantuminen voi olla pitkäaikaista ja vapautuva uraani pilaisi myös pintavesiä.

Tukes on hyväksynyt Koli-varauksen, mutta ei ole tiedostanut alueen tunnettuja uraaniesiintymiä eikä pyytänyt lausuntoa Säteilyturvakeskukselta. Tukesin päätöstä koskevaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehtyä valitusta ei otettu edes käsittelyyn. On tyypillistä, että vaarallisten aineiden tutkimus ja esiintyminen pyritään salaamaan asianosaisilta. Merkittävin esimerkki on Talvivaara, joka luvitettiin valmiiksi kaivokseksi ennen kuin sittemmin luvan saaneesta uraanin talteenotosta edes keskusteltiin.

Kaivostoiminnan hallinta ei Suomessa ole uskottavalla tasolla. Esimerkiksi heikko kaivoslaki, kaivoslain uudistuksen ongelmat, valtion tarjoama tutkimustoiminta maaperämineraaleista, valtion harjoittama mineraalien markkinointi ulkomaisille yhtiöille, ELY-keskusten vähentynyt viranomaisvalvonta, Tukesin lupa-automaatti, virkahenkilöiden siirtymiset kaivosteollisuuden palvelukseen sekä tapaukset huonosti hoidetuista kaivosten jätevesistä eivät anna kansalaisille varmuutta siitä, että viranomaisten toiminta olisi läpinäkyvää ja demokraattista.  

Kolin kansallismaisemaan kuuluvat metsäiset vaaramaisemat, puhdas Pielinen, Kolin kulttuuriperintö sekä paikalliselinkeinot ovat nyt uhattuina. Koli-varauksen alueista tulisi rajata Kolin kansallispuisto, siihen liittyvät Natura-alueet sekä maisema-alueet riittävin vähintään 10 kilometrin suojaetäisyyksin sekä kieltää uraanin ja toriumin etsintä alueella.  

Me allekirjoittaneet vastustamme Kolin varausta sekä malminetsintää ja kaivostoimintaa alueella!  

Venäjän sota- ja kultataloutta tukeva yhtiö on  suljettava pois Suomen markkinoilta!  

Vaadimme työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilää sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisaloa ryhtymään toimiin kaivostoiminnan rajaamiseksi ympäristöllisesti ja kulttuurisesti herkiltä alueilta.  

Vaadimme, että valtioneuvosto ja eduskunta kiristävät kaivoslakia uraaninetsinnän osalta sekä kieltävät varaukset ja malminetsinnän kaikentyyppisillä luonnonsuojelualueilla. kolinvaraus_kuva.jpg


Merja Mäkelä, Pelastetaan Kolin maisemat-kansalaisliike    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Merja Mäkelä, Pelastetaan Kolin maisemat-kansalaisliike voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…