Porvoon ja Askolan yhteinen 1500 hehtaarin kokoinen Nietoon metsäalue pidettävä jatkossakin yhtenäisenä luonto- ja virkistysalueena tuleville sukupolville

Vaadimme Ksoy:n voimalinjahankkeen 

1. suunnitelmiin muutosta, jotta aiotun linjan aiheuttama metsien pirstoutuminen ja metsäkato estetään

2. toteuttamista alueen kuntien ja asukkaiden esittämänä maakaapelina

3. haittavaikutusten vertailua ammattitaitoisesti ja tasavertaisesti kaikki ympäristövaikutukset huomioon ottaen

 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n Porvoo-Askola 110 kV:n voimalinjauksesta 29.7.2023 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY) on selvittänyt eri reittivaihtoehtoja ja niiden kustannuksia voimalinjan rakentamiseksi Porvoosta Askolaan. Alueen kunnat ja asukkaat ovat ottaneet niihin kantaa kannattaen maakaapelointia, jotta vaikutukset ympäristöön sekä asukkaiden asuinolosuhteisiin ja elinkeinoihin jäisivät mahdollisimman vähäiseksi.

Vahvoista kannanotoista huolimatta Ksoy on nyt päätynyt vetämään linjan Kerkkoontieltä Askolaan ilmajohtona yli 1 500 hehtaarin Nietoonmetsän halki. Valittuun linjareittiin on Ksoy:n mukaan päädytty kahdesta syystä: reitin luontovaikutukset jäävät Ksoy:n teettämän haittavaikutusvertailun mukaan vähäisemmiksi kuin muissa vaihtoehdoissa ja ilmajohto on Ksoy:n mukaan investointikustannuksiltaan noin puolet maakaapelia halvempaa (Uusimaa 16.10.2019).

Kun tutustuu tarkemmin Ksoy:n linjavaihtoehdoista teettämään ympäristöselvitykseen ja haittavaikutusvertailuun (tekijöinä Ramboll Oy ja Afry, molemmat löytyvät Ksoy:n kotisivuilta), käy hyvin pian ilmi, että kaikkien reittien ympäristövaikutuksia ei ole käsitelty johdonmukaisesti ja samanarvoisesti.

Suomen Luonnonsuojeluliitto totesi kannanotossaan 26.6.2020, että valitun linjareitin luontoselvitys on tehty ainoastaan syksyllä, jonka vuoksi linjareitin lajisto on jäänyt käytännössä selvittämättä. Reitin tutkimuksessa on tästä syystä tapahtunut selvä virhe. Tämä on hyvän tutkimustavan vastaista ja riittää perusteeksi hylätä vertailussa esitetyt perustelut linjaukselle.

Vertailun vuoksi pyysimme Ksoy:stä ja Afrystä riippumatonta luontokartoittaja Olli Mannista tutustumaan valitun VE1-reitin varren lajistoon 6.7.2023. Kartoituksen perusteella linjareitin metsäisiä luontoarvoja ei ole kunnolla selvitetty tai edes yritetty selvittää. Reitin varrelta löytyi mm. useita erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja sekä Suomen luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin suojelemia esiintymiä lahokaviosammalta, vaarantuneita ryväsjäkäliä ja hiirihaukkapesueita, silmällä pidettäviä rakkosammaleita sekä metsoja (mm. niiden soidinalue) sekä lukuisia luontoarvolajeja ja vanhan metsän indikaattorilajeja. Mitään edellämainituista ei oltu huomioitu aiemmin tehdyssä Rambollin ympäristöselvityksessä tai Afryn haittavaikutusvertailussa. Mannisen löytöjen lisäksi reitiltä on myöhemmin löydetty myös Suomen luonnonsuojelulain suojelema valkolehdokkiesiintymä sekä silmällä pidettävä kartioakankaaliesiintymä. Myös Afryn edustaja on käynyt jo osan löydöistä toteamassa (19.7.2023) ja päätynyt suosittelemaan kyseisten löytöjen säilyttämistä koskemattomina.

Ksoy:n hinta-arvio alueen asukkaiden ja kuntien toivomasta maakaapelista on koko matkalta noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin nyt suunniteltu osin ilmajohtona toteutettava linjaus (Uusimaa 8.6.2023). Ksoy:n vuoden 2022 liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 pelkkä ensimmäisen neljänneksen tulos 6,5 miljoonaa euroa.

Ksoy on omassa strategiassaan painottanut hiilineutraalia sähköntuotantoa ja kunnat, jotka Ksoy:n omistavat (Hamina, Hollola, Kouvola, Orimattila, Virolahti, Kotka, Myrskylä, Pukkila, Luumäki ja Lapinjärvi), ovat sitoutuneet hiilipäästöjen laskuun. Keskeinen keino kohti näitä tavoitteita on metsien säilyttäminen ja lisääminen – nyt suunnitellut toimenpiteet ovat päinvastaisia. KSOY:n suunnitelmat ovat myös vastoin Porvoon kaupunkistategiaa, jossa sitoudutaan suojelemaan yhtenäisiä metsäalueita. Porvoon kaupunki onkin vaatinut valitun reittivaihtoehdon ehdotonta hylkäämistä.

Olennaista on muistaa, että emme vastusta Ksoy:n voimalinjahanketta, vaan haluamme, että se toteutetaan ammattitaitoisesti ja ajanmukaisesti asukkaat ja ympäristö huomioiden. Vaadimme riippumattomasti ja ammattitaitoisesti toteutettua vertailua linjavaihtoehdoista, linjan toteuttamista asukkaiden ja kuntien tahto huomioiden maakaapelointina ja ennen kaikkea Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja sen omistajakunnilta paperille kirjattujen strategioiden viemistä konkreettisiksi teoiksi meidän kaikkien yhteisen paremman huomisen vuoksi. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Esko Mikander voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…