Rädda Cygnaeus

Stäng inte Cygnaeus lågstadieskola - Cygnaeuksen ala-astetta ei saa sulkea

 

Skolan

Cygnaeus lågstadieskola på Bangatan 8 är idag en svenskspråkig skola för 250 barn från Helsingfors södra stadsdelar. Skolan har sedan år 1910 kontinuerligt varit en stark svensk skola. Den är eftertraktad som arbetsplats bland lärare, den har länge uppvisat goda resultat och fostrat trygga, duktiga och livsglada svenskspråkiga elever. Cygnaeus lågstadieskola är mycket omtyckt bland såväl elever, lärare som föräldrar och skolhuset är en viktig del av det svenska i Helsingfors.

Nedläggningshotet

Utbildningsverket i Helsingfors har den 4.2.2016 föreslagit att Cygnaeus lågstadieskola stängs. I förslaget hänvisas eleverna i Cygnaeus lågstadieskola antingen till Norsen, som skulle bli en “storskola” med förskola, lågstadium och högstadium eller till en ny skola på Busholmen. I den kommande skolbyggnaden på Busholmen föreslås starta en finskspråkig, en nordisk och en svenskspråkig skola.

Cygnaeus lågstadieskola får inte stängas

  1. Stäng inte ett viktigt svenskt rum i Helsingfors. Vi har då för alltid en svenskspråkig miljö mindre i Helsingfors.
  2. Stäng inte en erkänt välfungerande skola med välutvecklad och genomtänkt pedagogik, behöriga lärare och goda resultat. Den utgör en trygg och inspirerande miljö för både elever och lärare.
  3. Ta inte ifrån barnen närskolan som de har laglig rätt till. Det finns fakta som talar starkt emot att alla elever i Cygnaeus lågstadieskola skulle få plats i Norsens skolhus. De elever som inte ryms i Norsen får en farlig och lång skolväg till Busholmen.
  4. Stäng inte en välfungerande skola för att kunna starta ett språkligt och pedagogiskt experiment i form av en ny skola i en annan del av staden. Ställ inte olika stadsdelars intressen mot varandra.
  5. Stäng inte Cygnaeus lågstadieskola utgående från bristfälliga beslutsunderlag. Det finns belägg för att ifrågasätta de ekonomiska argumenten samt prognoserna för antalet barn som väljer svenskspråkig skola. Beslut bör fattas utgående från transparenta och tillförlitligt gjorda utredningar. Sådana saknas idag.

Adressen överlämnas till utbildningsdirektör Liisa Pohjolainen på utbildningsverket 4.4.2016. Adressen kommer att vara öppen också efter det, så länge nedläggningshotet finns.

 

Koulu

Cygnaeuksen ala-aste Ratakatu kahdeksassa on 250 Helsingin eteläisistä kaupunginosista tulevan ruotsinkielisen lapsen koulu. Yhtäjaksoisesti vuodesta 1910 toiminut vahva ruotsinkielinen koulu on saavuttanut pitkään hyviä tuloksia. Se on opettajien keskuudessa haluttu työpaikka ja turvallinen kasvupaikka reippaille ja iloisille ruotsinkielisille koululaisille. Cygnaeuksen ala-aste on erittäin pidetty niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin keskuudessa ja itse koulurakennus tärkeä osa ruotsinkielistä Helsinkiä.

Lakkautusuhka

Helsingin kaupungin opetusvirasto on 4.2.2016 esittänyt Cygnaeuksen ala-asteen sulkemista. Esityksessä Cygnaeuksen ala-asteen oppilaat ohjataan joko Grundskolan Norseniin, josta kaavaillaan esikoulun, alakoulun ja yläkoulun käsittävää ”suuryksikköä” tai uuteen Jätkäsaaren kouluun. Tulevaan Jätkäsaaren koulurakennukseen on suunniteltu sijoitettavan sekä suomenkielinen, pohjoismainen että ruotsinkielinen koulu.

Cygnaeuksen ala-astetta ei saa sulkea

  1. Älkää sulkeko Helsingin ruotsinkieliselle yhteisölle tärkeää tilaa. Helsingissä on sen jälkeen pysyvästi yksi ruotsinkielinen ympäristö vähemmän.
  2. Älkää sulkeko tunnetusti hyvin toimivaa koulua, jonka korkeatasoinen ja harkittu pedagogiikka, pätevät opettajat ja hyvät tulokset tekevät oppimisympäristöstä turvallisen ja innostavan sekä oppilaille että opettajille.
  3. Älkää viekö lapsilta lähikoulua, johon heillä on lainmukainen oikeus. Tosiasioiden valossa on selvää, etteivät kaikki Cygnaeuksen alakoululaiset saisi paikkaa Norssin tiloista. Näillä oppilailla olisi edessään pitkä ja vaarallinen koulutie Jätkäsaareen.
  4. Älkää sulkeko toimivaa koulua, jotta toisessa kaupunginosassa saadaan käyntiin kielellinen ja pedagoginen kokeilu uuden koulun muodossa. Älkää asettako eri kaupunginosien etuja vastakkain.
  5. Älkää sulkeko Cygnaeuksen alakoulua puutteellisesti valmistellun päätöksen pohjalta. Esitetyt taloudelliset argumentit sekä ennusteet ruotsinkielisen koulun valitsevien lasten lukumäärästä voidaan perustellusti kyseenalaistaa. Päätöksen perusteeksi tarvitaan läpinäkyvästi ja asiantuntevasti tehtyjä selvityksiä. Toistaiseksi sellaiset puuttuvat.

Adressi luovutetaan opetusviraston opetustoimen johtaja Liisa Pohjolaiselle 4.4.2016. Adressi tulee olemaan auki myös tämän jälkeen, niin kauan kuin lakkautusuhka on olemassa.

 


Jörgen Westerling, Cygnaei Hem och Skola rf    Ota yhteyttä adressin tekijään