RUDUS Lempäälän Sääksjärven kiviaineksen otto

Nyt ollaan YVA-käsittelyn 2. vaiheessa eli reagoimme valmiiseen YVAan. Siksi Rudus-hankkeen estämiseksi on tehty uusi adressi osoitteeseen:

 http://www.adressit.com/rudus_lempaala2

Allekirjoita se, kiitos.

 

Sääksjärventien asukasyhdistys ry

Pirkkalan ympäristöyhdistys ry

Rudus Oy:n Lempäälän Sääksjärven kiviainestenotto ja kiviainesjätteen käsittelysuunnitelma

Ruduksen hanke on herättänyt monia kysymyksiä ja epäilyjä sen vaikutuksista alueen luontoon ja sen monimuotoisuuteen, asutukseen ja sen viihtyisyyteen, liikenteeseen, meluun jne. Ympäristövaikutukset ovat kielteisiä ja valtavia, osittain arvaamattomia. Hankkeen laajuus jo yksistään merkitsee ympäristön pysyvää muutosta vähintään kymmeniksi vuosiksi, monelta osin ainaiseksi. 

Alue sijaitsee laajalla yhtenäisellä metsäalueella Lempäälän ja Pirkkalan välillä, jossa on taloustoimintana ollut tähän asti vain metsätaloutta. Metsätieverkkoa rakennettiin 1960-luvulta alkaen ja se on lisännyt alueen muuta, lähinnä virkistyskäyttöä kuten marjastusta, sienestystä ja metsästystä sekä retkeilyä. Birgitan polku -verkoston rakentaminen sai aikaan huomattavan käytön lisäyksen ja polku on ollut maamme suosituimpia käyttäjämäärissä laskettuna. Alueen vetovoimaa lisäävät lukuisat järvet ja pienet suot sekä lehdot. Aluehan on osa ns. Pirkkalan lehtokeskusta. 

Alueen kasvi- ja eläinkanta on rikas ja alueella on useita luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja lajeja.

Pirkkalan puolella noin kilometrin päässä on Pulkajärven Natura-alue ja siihen liitetyt kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta. Lähempänä suunniteltua louhosaluetta on pieni Matojärvi ja sen läheisyydessä vuosikymmenet asuttu ja rauhoitettu kalasääksen pesimäpuu. Tästä vähän pohjoiseen sijaitseva Iso-Rajajärvi on eräs Birgitan polun helmiä ja sen itärannalla on vuosia pesinyt täälläpäin harvinainen kaakkuri. Louhosalueen itäpuolella, samaisen polun varrella on liito-oravan reviiri.

Alueella pesivät myös kanalinnut ja harvinaistunut metso sekä kanahaukka. Korppi on alueen vakinaisia asukkaita. Suurpedoista kuten karhuista on havaintoja alueella satunnaisesti, mutta ilveskanta on alueen metsissä vakiintunut. Hirvet ja kauriit kuuluvat alueen kanta-asukkaisiin. 

Virkistyskäyttö on alueella jatkuvasti lisääntynyt mm. talvisin Pirkkalan ja Lempäälän yhdysladun muodossa sekä Birgitan polun palveluiden kuten majoituksen parantuessa. Alue on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi monimuotoisen luonnon, virkistyskäytön ja matkailun kannalta koko Pirkanmaalle. Mielestämme suunnitellun laajuinen kiviaineksen otto ja murskaus sekä kiviainesjätteen käsittely ja varastointi tuhoavat tai ainakin merkittävästi vähentävät alueen muuta käyttöä ja estävät niiden suunnittelua ja toteutusta. Vaikka alueen puusto on jo pääosin hakattu, toimenpiteen vaikutus on louhintaan verrattuna väliaikainen. 

Luonnon tuhoutumisen lisäksi on arveluttavana asiana myös myrkyllinen arseeni, joka saattaa levitä pitkällekin vesistöjä pitkin ja ilmaan pölynä. Muita haittoja ovat edellä mainittu pöly sekä melu ja liikenneturvallisuus.

Kannatamme vaihtoehtoa VE0 eli hanketta ei toteuteta koska ympäristövaikutukset ovat kielteisiä ja valtavia, osittain arvaamattomia. Vastustamme jyrkästi hankkeen toteutusta missään muodossa (VE1-VE4). 


Pirkkalan ympäristöyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään