Säästäkää Gerbyn Metsä! Spara skogen i Gerby!


Tällä adressilla vastustamme Vaasan kaupungin suunnitteleman Gerbyn rinne-nimisen asuinalueen rakentamista alueen asukkaille tärkeään lähimetsään. Alueelle on suunnitteilla mm. kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja. Metsä sijaitsee Rantalahdentien, Gerbyn rantatien, Suopellontien ja Mäntymaantien välissä olevalla alueella.

 

Lähiluonnon merkitys väestön hyvinvoinnille on erilaisissa tutkimuksissa kiistattomasti todettu. Metsässä liikkuminen parantaa sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Verenpaine ja pulssi tasoittuvat ja stressihormonien eritys vähenee. Lisäksi metsällä on todettu olevan unen laatua parantava ja vastustuskykyä lisäävä vaikutus. Maastossa liikkuessa myös motoriset taidot ja liikkeiden hallinta kehittyvät niin lapsilla kuin

aikuisilla. Viime vuosien poikkeusoloissa lähimetsien merkitys on korostunut ja luonnossa liikkuminen lisääntynyt selvästi. On tutkittu, että lyhytkin vierailu metsässä saa aikaan positiivisia muutoksia, viidessä minuutissa mieliala kohenee ja 20 minuutissa verenpaine laskee. Luonnonmukaisella metsällä on paremmat terveysvaikutukset kuin yksipuolisella talousmetsällä tai rakennetulla viheralueella. Luontoympäristöjen tulisikin olla lähellä ja helposti saavutettavissa.

 

Vaasan kaupungin suunnittelema Gerbyn rinne –niminen asuinalue ollaan kaavoittamassa alueelle, joka on paikallisten asukkaiden ahkerassa ja monipuolisessa virkistyskäytössä. Alueesta on vuosikymmenten saatossa muodostunut monelle tärkeä lähimetsä, johon mennään sekä liikkumaan että rauhoittumaan. Alueen koululaisille, päiväkotilaisille, perhepäivähoitoryhmille ja lapsiperheille metsä on tärkeä retkipaikka. Erityisesti alueella oleva kallioalue on lasten suosiossa. Retkeilyn lisäksi metsän monipuolinen polkuverkosto on läpi vuoden erilaisten liikkujien, mm. lenkkeilijöiden, maastopyöräilijöiden ja marjastajien käytössä. Myös metsän toisella laidalla oleva kuntorata on hyvin aktiivisessa käytössä läpi vuoden. Kyseinen metsäalue on maastoltaan monipuolista ja helppokulkuista, kaunein osa Gerbyn kuntorataa ympäröivää metsää. Metsään on helppo poiketa esimerkiksi iltalenkillä, sillä kulku sinne on vaivatonta monesta eri suunnasta.

Me allekirjoittaneet toivomme, että Vaasan kaupunki kunnioittaisi lukuisten Gerbyn asukkaiden toivetta säilyttää alue lähimetsänä ja kantaisi vastuun kaupunkimetsien monimuotoisuuden suojelemisesta. Alueen asukkaille metsän merkitys on suurin juuri sellaisena kuin se nyt on. Annetaan myös tulevien sukupolvien nauttia kauniin metsämme monipuolisista hyvinvointivaikutuksista.

  

                                              *****

 

 


Med denna adress motsätter vi oss byggandet av bostadsområdet i Gerby, planerat av Vasa stad. Den närliggande skogen är viktig för områdets invånare. Området planeras för bl.a. höghus, radhus och egnahemshus. Skogen ligger i området mellan Strandviksvägen, Gerby strandväg, Kärrängsvägen och Tallmarksvägen.

 

Den lokala naturens betydelse för befolkningens välbefinnande har otvivelaktigt konstaterats i olika studier. Att röra sig i skogen förbättrar både den fysiska och psykiska hälsan. Blodtryck och puls planar ut och utsöndringen av stresshormoner minskar. Dessutom har skogen visat sig ha en effekt som förbättrar sömnkvaliteten och ökar immuniteten. När man rör sig i terrängen utvecklas motorik och kontroll över rörelser hos barn och vuxna.

 

Under de senaste årens exceptionella förhållanden har betydelsen av närliggande skogar betonats och rörelsen i naturen har tydligt ökat. Man har studerat att även ett kort besök i skogen ger positiva förändringar, på fem minuter förbättras humöret och på 20 minuter sjunker blodtrycket. En naturskog har bättre hälsoeffekter än en ensidig näringsskog eller ett bebyggt grönområde. Naturmiljöer ska vara nära och lättillgängliga.

 

Bostadsområdet i Gerby, ritat av Vasa stad, planeras i ett område som används aktivt och mångsidigt  av lokalbefolkningen. Området har under decennierna blivit en viktig kvartersskog för många, dit människor går för både motion och avkoppling. Skogen är ett viktigt utflyktsmål för skolbarn, dagisbarn, familjedagisgrupper och barnfamiljer i området. Det steniga området i området är särskilt populärt bland barn.

 

Förutom vandring används skogens mångsidiga lednät av olika typer av vandrare under hela året, t.ex. joggare, mountainbikecyklister och bärplockare. Fitnessbanan på andra sidan skogen är också i mycket aktiv användning under hela året. Skogsområdet i fråga är mångsidigt till terräng och lätt att navigera, den vackraste delen av skogen som omger Gerby fitnessbana. Det är lätt att besöka skogen till exempel för en kvällsrunda, eftersom det är lätt att ta sig dit från många olika håll. På vintern går skidspåret där. 

 

Vi, undertecknade, hoppas att Vasa stad skulle respektera många Gerbybors önskan att bevara området som närskog och ta ansvar för att värna om stadsskogarnas mångfald. För de boende i området är skogen den viktigaste precis som den är nu. Låt oss också låta framtida generationer njuta av vår vackra skogs mångsidiga välbefinnande.metsäkartta.jpg
  Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Jenni Rice näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…