SÄILYTETÄÄN LÄNSI-PAKILA PIENTALOALUEENA

Tämä adressi on kohdistettu Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille, jotka päättävät Länsi-Pakilan kaavoituksen suunnitteluperiaatteiden hyväksymisestä.

Me adressin allekirjoittajat vaadimme Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteiden hylkäämistä niiltä osin kuin se käsittelee Tuusulantien länsipuolen kortteleita, jonne nykyisten pientalojen tilalle mahdollistetaan jopa 5-7 kerroksisten kerrostalojen rakentaminen. Vaadimme, että  Miilutie / Paloheinäntie - Saarnaajantie - Jakokunnantie / Sysimiehentie - Tuusulanväylä alue säilytetään muun Länsi-Pakilan kanssa yhtenevästi pientaloalueena.

kartta.png

 

PERUSTELUT

 

1. TUUSULANBULEVARDIA EI VOI KÄYTTÄÄ PERUSTELUNA PAKILAN KAAVOITUKSESSA

Kerrostalokortteleiden rakentamista perustellaan erityisesti tulevan Tuusulanbulevardin mahdollisen jatkon edellyttämillä uusilla asukkailla. Yleiskaavassa Tuusulanbulevardi on suunniteltu Kehä I:n eteläpuolelle. Mitään suunnitelmaa sen jatkamisesta Kehä I:n pohjoispuolelle ei ole ja lisäksi Helsingin kaupungin raideliikenteen verkkoselvityksessä todetaan pikaraitiotien mielekkääksi toiminta-alueeksi Kehä I:n sisäpuolinen alue. Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksessään 18.12.2018 antanut luvan aloittaa kaupunkibulevardin suunnittelun tarkkaan rajatulla alueella, joka ulottuu Mäkelänkadulta Pakilan etelärajalle. Pakilan pientaloalue ei ole suunnittelualueella, ei edes Kehä I:n eteläpuolella. Lisäksi yleiskaavan toteuttamisohjelmassa ei ole merkitty minkäänlaista lisärakentamisen tarvetta Länsi-Pakilaan vuosien 2018-2050 välillä. Tarve rakentaa kerrostaloja Pakilaan perustuu siis suunnitelmaan, jota ei ole.

2. GRYNDERIVETOINEN KAAVOITTAMINEN JOHTAA HUONOON KAUPUNKIRAKENTEESEEN

Varsinainen suunnittelu ja kaavoitus jätetään kiinteistösijoittajien ja grynderien tehtäväksi. Tämä johtaa yksittäisten tonttien kerrosneliöiden maksimoimiseen ja koko alueen viihtyisyys, toimivuus ja laatu kärsii. Suunniteltu sekoittunut rakenne, jossa on sekaisin pientaloja ja kerrostaloja tekee alueesta sirpaloituneen ja osa pientaloista jää kerrostalojen saartamiksi. 

3. RAKENTAMISEN JA LISÄÄNTYVÄN ASUKASMÄRÄN KASVATTAMA LIIKENNE YLITTÄÄ ALUEEN TEIDEN KAPASITEETIN JA LISÄÄ LIIKENNETURVATTOMUUTTA

Korotetun tehokkuuden (0,5-1,2) alue sijaitsee liikenteellisesti pussin perällä eikä suunnitelmassa ole huomioitu liikenteen aiheuttamia haittavaikutuksia alueelle. Työmaaliikenne ja myöhemmin lisääntyvä asukasliikenne ylittää pientaloalueen teiden kapasiteetin ja lisää liikenneturvattomuutta. Teitä on levennettävä, jotta liikenteen kulku on mahdollista. Tämä tarkoittaa nykyisten teiden reunoilla olevien viheralueiden tuhoamista. Lisääntyvä autokanta vaatii myös rakenteellisia pysäköintiratkaisuja eli pysäköintitaloja tai pihakannen alaista pysäköintiä. Nämä eivät sovi pientaloalueelle ja sotivat alueen vehreää kaupunkikuvaa vastaan.   

4. ALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT EIVÄT PYSTY VASTAANOTTAMAAN ASUKASMÄÄRÄÄ

Keväällä 2022 valmistuvan Pakilan ala- ja yläkoulun koulurakennuksen kapasiteetti on mitoitettu vastaanottamaan vain nyt alueella asuvat oppilaat.  Valmisteluvaiheessa 2019 pidetyn asukastilaisuuden yhteydessä kaupungin edustajat totesivat, että alueen koululaisten ennustetaan juuri ja juuri mahtuvan tähän kouluun. Päivähoitopaikkojen arvioitiin riittävän, jos alueen asukasmäärä ei kasva.  

5. ALUEEN YHTENÄINEN KAUPUNKIKUVA JA ALUEELLINEN PAIKALLISIDENTITEETTI KATOAISI

Länsi-Pakila on ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti merkittävä puutarhamainen pientaloalue. Alueen eri vuosikymmeninä rakennetut talot ja pihat luovat yhtenäisen selkeästi miellettävän kaavallisen kokonaisuuden. Kerrostalojen rakentaminen heikentäisi tätä yhtenäistä kaupunkikuvaa ja tuhoaisi alueen paikallisidentiteetin. Lisäksi Helsingin kaupungin teettämästä Länsi-Pakilan ympäristöhistoriaselvityksestä (2021) käy ilmi, kuinka alueen viheralueet ja -verkosto tuottavat lukuisia hyödyllisiä ekosysteemipalveluja, jotka rakentaminen hävittäisi.  

6. SUUNNITELMA POLKEE ALUEEN ASUKKAIDEN ARVOJA JA OIKEUKSIA

Pakila-Seuran laajassa kyselyssä asukkaiden tärkeimpinä pitämät asumisen arvot olivat ympäristön turvallisuus ja pientalomiljöö. Helsingin kaupungin arvot ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämielisyys. Tässä suunnitteluprosessissa näyttää siltä, että kaupunkiympäristön kaavoitusosasto ei noudata näitä arvoja. Suunnitelma pientalojen raivaamisesta kerrostalojen tieltä edustaa kaikkea muuta kuin asukaslähtöisyyttä, ekologisuutta tai edes taloudellisuutta. Yrittäjämielisyyskään ei toteudu oikeudenmukaisella ja yhdenvertaisella tavalla.  

7. ASUKKAITA EI OLE INFORMOITU EIKÄ KUULTU ASIANMUKAISELLA TAVALLA

Asukkaille ei ole informoitu suunnitteluperiaatteista asianmukaisella tavalla eikä asukkaille ole jätetty käytännön mahdollisuutta osallistua tai ottaa kantaa suunnitelmiin. Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet selostus ilmestyi Helsingin karttapalveluun 6.12.2021 ja suullisesti asiasta kerrottiin 13.12.2021 Uutta Pohjois-Helsinkiä verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa ei kerrottu suunnitelmassa olevasta korotetun tehokkuuden (0,5-1,2) alueesta ja mahdollisuudesta muuttaa tämän alueen tontit kerrostalotonteiksi. Tätä radikaalia muutosta ei ole missään vaiheessa tuotu esille. Verkossa olleen kerrokantasi -kyselyn vastaamisaika 6-30.12.2021 oli lyhyt ja ajankohta oli todella huonosti valittu juuri ennen joulua. Kerrokantasi -kyselyyn kirjoitettiin 412 mielipidettä ja lähes 80 % vastusti kerrostalojen rakentamista. Runsaan vastustuksen vuoksi kaavoitusosasto lupautui pitämään uuden asukastilaisuuden, mutta kieltäytyi lähettämästä uutta aineistoa etukäteen tarkasteltavaksi. Uutta kommentointikierrosta ei myöskään luvattu antaa.  

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa päätöksessä 18.12.2018: ”Lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että prosessin jatkuessa kaavarungon valmisteluun kaikkien Tuusulanbulevardin varrella olevien alueiden asukkaat ja toimijat ovat vahvasti mukana suunnittelussa ja vuorovaikutuksessa.”

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pro Pakila voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…