Säilyttäkää Nikkilän identiteetti, historia ja vetovoima!

bg_pic21.JPG

Sipoon kunnan päättäjille

SÄILYTTÄKÄÄ NIKKILÄN IDENTITEETTI, HISTORIA JA VETOVOIMA!

Sipoo kasvaa n. 500 asukkaalla joka vuosi koko kunnan alueella. Kunta haluaa mm. kehittää julkista liikennettä avaamalla junaliikenteen Nikkilän ja Keravan välille. Jotta junaliikenne olisi kannattavaa, HSL:n mielestä Nikkilän asukasluvun pitäisi kaksinkertaistua nykyisestä, ts. kasvaa 5 000:sta 10 000:een. Sipoon tämänhetkisellä kasvuvauhdilla tämä merkitsee sitä, että kasvu pysähtyy kaikissa muissa kunnan kylissä kymmeneksi vuodeksi. Nikkilän suunnitelmissa ehdotetaan n. 2 000 uutta asukasta nykyiseen Nikkilään ja 3 000 nykyiselle Nikkilän kartanon virkistysalueelle.

Monipuolisesta luonnostaan tunnettu Nikkilän kartanon virkistysalue on siis tarkoitus muuttaa taajamaksi, jonne muodostuisi uusi keskusta. Lyhyessä ajassa Nikkilästä tulisi kiireellä uudisrakennettu yhdyskunta, joka ei eroaisi muista pääkaupunkiseudun uusista asuinalueista. Nikkilän kartanon alueelta katoaisi arvokasta luontotyyppiä. Nikkilän identiteetti, historia ja vetovoima sekä tärkeä virkistysalue tuhoutuisivat.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Nikkilä kehittyy ja kasvaa kestävällä tavalla. Kasvun tulee olla kaikkien edun mukaista. Se toteutuu, kun kasvu on tasapainoista ja huomioi alueen historian ja identiteetin.  Olemassa olevat luonto- ja kulttuuriarvot tulee säilyttää. Kasvun täytyy tapahtua sopusoinnussa nykyisten asukkaiden ja maanomistajien intressien kanssa – nyt ja tulevaisuudessa. Tämän varmistamiseksi edellytämme seuraavaa:  

 1. Nikkilän suunnittelu perustuu jatkossa tasapainoiseen kasvuun ja siten muodostaa luonnollisen jatkeen nykyiselle asutukselle. Kunta aikaistaa niiden alueiden suunnittelun, jotka on nyt suunniteltu toteutettaviksi myöhemmin, ja jotka ovat suorassa yhteydessä nykyiseen asutukseen sekä pääväyliin. Kerrostalot keskitetään keskustaan, jota tiivistetään mahdollisuuksien mukaan. Nikkilän kehityksen suunnittelu tehdään pienempinä osina ja toteutetaan alueittain ja vaiheittain.   
 2. Päättäjät arvioivat uudelleen päätöksen, jonka mukaan raideliikenne on strateginen prioriteetti. Julkista liikennettä tulee kehittää kasvavalla alueella niin, että se on useimmille Nikkilän ja sen lähikylien asukkaille käytännössä toimiva ja joustava vaihtoehto henkilöautolle. Kysymyksen tulee olla, onko raideliikenne Nikkilän edun mukaista ja milloin se on sitä, eikä kuinka Nikkilän kasvulla voidaan nopeuttaa raideliikenteen aloittamista, etenkin kun siihen sisältyisi junan vaihto Keravalla.   
 3. Nikkilän kartanon keskustan (NG8) suunnittelu keskeytetään. Nikkilän kartanon virkistysalueella on suuri strateginen merkitys Nikkilälle ja koko Pohjois-Sipoolle. Kasvavalle urheilu-, liikunta- ja virkistystoiminnan tarpeelle ei ole korvaavia alueita. Haluamme, että Nikkilän kartanon virkistysalueen merkitys tunnustetaan ja alue säilytetään nykyisessä muodossaan. Toivomme, että Nikkilän kartanon alueen rakentaminen keskitetään niille pelloille, jotka sijaitsevat Nikkilän kartanon päärakennuksen eteläpuolella suorana jatkeena vanhan Nikkilän asutukselle.
 4. Luonnos Nikkilän kaavarungoksi (KR3) tarkistetaan yllä mainitut näkökohdat huomioiden. Sen varmistamiseksi, että Nikkilää kehitetään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, tulee kaavarunko asettaa uudelleen nähtäväksi.

Aloitteentekijät

 • Eila Annala
 • Pia Björkwall
 • Gunilla Eklöf
 • Sten Eklöf
 • Charlotta Engblom
 • Karin Henricson
 • Monika Hämäläinen
 • Johan Isaksson
 • Juha Koskenniemi
 • Taru Koskenniemi
 • Kicka Lindroos
 • Linda Luoma
 • Johnny Lönnroth
 • Henrik Möller
 • Petteri Partanen
 • Mikael Segerstråle
 • Ulla-Britta Talvitie

Nikkilän puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään