Salon Perniön Melassuon luonto pelastettava 65 ha aurinkovoimalahankkeelta!

Päivitys tilanteesta 28.2.2024

Salon kaupungin elinvoimajaosto teki 27.2.2024 myönteisen suunnittelutarveratkaisun aurinkovoimalan rakentamiseksi Salon seurakunnan omistamalle Perniön Melassuolle - tosin monin ehdoin. Aluetta on pienennetty ja on nyt noin 33,7 ha eteläpuolella. Siellä ihmiset ovat aina kulkeneet vanhoilla poluilla ja siellä eläimillä on paljon suojapaikkoja. Ilmastovaikutusten arviointi ja hulevesisuunnitelmat puuttuvat vielä. Hakijan tulee hyväksyttää nämä maankäyttöpalveluissa ennen rakennuslupahakemusten jättämistä.

Euroopan parlamentti hyväksyi ennallistamisasetuksen 27.2.2024. Haluamme, että Melassuo ennallistetaan - se on saanut olla rauhassa jo yli 70 vuotta. Melassuo ei ole sopiva paikka aurinkovoimalalle. Puhtaat energiaratkaisut kuuluvat jo rakennettuun ympäristöön.

Tähän adressiin keräämme yhä allekirjoituksia. Perniössä kiertää perinteisesti paperinen nimilista. Kiitos teille kaikille!

Paula Lönnemo/Ilmastoviisas Salo-ryhmän puolesta

Alla alkuperäinen adressin sisältö:

Melassuo Salon Perniössä on noin 130 ha kokoinen vanha turvesuo, joka on suurelta osin lähtenyt hyvin ennallistumaan ja metsittymään. Suoalueen lajisto on rikas ja ekosysteemit haavoittuvia. Kannustamme fossiitittomiin energiaratkaisuihin, mutta ilmastoviisaat teot on tehtävä ihmisen jo valtaamille alueille, jotta luontokatoa ei aiheutettaisi lisää.

Suoalue on Salon seurakunnan omistuksessa. Salon seurakunnan kirkkovaltuusto ei ole päättänyt alueen vuokraamisesta. Ympäristövaikutukset tämän hankkeen toteuttamisessa ovat niin suuret, että hankkeesta on jo tässä vaiheessa luovuttava!

Pelastetaan Melassuo!

Olemme lukeneet paikallislehdistä että energiayhtiö Pohjan Voima on jättänyt Salon kaupungille suunnittelutarveratkaisuhakemuksen koskien Perniön Melassuon aluetta, joka on Salon seurakunnan omistuksessa. Aiheesta on kirjoitettu useasti ja tilanne on meidän kansalaisten näkökulmasta hämmentävä. ”Alueen vuokraamisesta ei ole tehty vielä päätöksiä, vaan Salon seurakunta odottaa kaupungin lupakäsittelyä”, kuului oikaisu Salon Seudun Sanomissa 12.1.2024.

Luettuamme Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 4.1.2023 ja Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 14.12.2022 antamat lausunnot asiasta olemme vakuuttuneet siitä, että Perniön Melassuo ei ole oikea paikka aurinkovoimalan rakentamiselle, vaan koko Melassuo tulee säilyttää luonnonalueena. Vetoamme Salon seurakunnan päättäjiin, että he vetävät ehdollisen maavuokrasopimuksen pois (kirkkoneuvosto 25.2.2022, ote alla). Asiaa ei ole käsitelty lainkaan kirkkovaltuustossa.

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto on 25.5.2022 tehnyt seuraavan päätöksen:
”Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin ja kirkkoherra Timo Hukan allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen Pohjan Voiman kanssa ehdollisena. Vuokrasopimuksen edellytyksenä on 1) että ympäristövaikutukset on tutkittu ja selvitys mahdollistaa voimalan rakentamisen ja 2) vuokrattava alue noudattaa vuokrasopimuksessa liitteenä olevaa karttaluonnosta. Muutokset alueeseen edellyttävät vuokraajan hyväksyntää.”

Kirkkoneuvoston päätös on siis ehdollinen. Salon seurakunta ei ole luvannut vuokrata aluetta Melassuolla energiayhtiö Pohjan Voimalle. Mikäli seurakunnan päättäjien mielestä olisi hyvä ja sopivaa antaa lupa aurinkovoimalan rakentamiselle Melassuolle kirkkovaltuuston on siitä ensin päätettävä, uuden kirkkoneuvoston esityksellä.

ELY-keskuksen 4.1.2023 (VARELY/751/2022) antamassa lausunnossa suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta ELY-keskus on tuonut esille mm, että …

”on hyvä selvittää laajemmin aurinkovoimaloille soveltuvia sijainteja… [ … ] … hankkeen vaikutuksia on tarkasteltava myös perhosten, vuollejokisimpukan ja Kiskonjoenvesistön Natura 2000-alueen näkökulmasta… [ … ] … havaitut uhanalaiset lintulajit joutuvat siirtymään muualle voimalahankkeen toteutuessa. Vaikutusten arviointiin ei sisälly arviota siitä, onko vaihtoehtoisia elinympäristöjä havaituille uhanalaisille lintulajeille lähialueella olemassa… [ …]Uhanalaisten lajien osalta pienikin parimäärän tai soveltuvan elinympäristön väheneminen voi olla merkittävää. [ … ] … luontotyyppiluokittelun mukaan Melassuon suoluontotyypeissä on rahkarämettä ja isovarpurämettä. Isovarpurämeet on Etelä-Suomessa uhanalaisluokitukseltaan vaarantunut luontotyyppi. [ …] … hakemuksesta liitteineen ei selviä, onko esitettyä uudisojitusta (joka mahdollisesti vielä täydentyy) mahdollista toteuttaa ilman, että suon vedenpinnantaso laskisi. Kun tämä ei ole tiedossa, ei hankkeen luontovaikutusten arviointia voi tehdä luotettavasti. [ … ] Hakemuksen liitteessä todetaan, että huoltotiet olisi mahdollista tehdä kevyempinä rakenteina, jos teiden ei tarvitsi kantaa sammutusajoneuvoja. Tällöin olisi kuitenkin toteutettava routarajan alapuolelle rakennettava sammutusvesiputkisto. Suunnitelmasta ei selviä, miten putkiston rakentaminen käytännössä vaikuttaisi suoekosysteemin säilymiseen alueella. [ … ] Koska luonnontilaisia suoalueita on jäljellä vähän, on luonnontilaltaan heikentyneilläkin kohteilla merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Myös luonnontilaltaan heikentyneenä Melassuo on elinympäristö mainituille uhanalaisille ja silmällä pidettäville lajeille ja suo itsessään on toimiva ja luonnontilaa kohti palautumassa oleva ekosysteemi.

Jotta hanke voitaisiin katsoa vihreän siirtymän hankkeeksi, sen tulee noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (DNSH, do no significant harm -periaate)( laki vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettelystä). [ … ] Koska sekä keidassoiden että puustoisten soiden luontotyyppien tila on epäsuotuisa ja kehityssuunta heikkenevä, tarvittaisiin erityisesti Melassuon kaltaisia jo ennallistumassa olevia ja kohtuullisen vähän muuntuneita soita ennallistettavaksi. [ … ] Ojitus ja maarakennus suoalueella aiheuttaa sekä ravinne- että kiintoaineispäästöjä. Vesistövaikutuksista todetaan, että ne voivat vastata turvetuotannon vaikutuksia ja todennäköisesti tarvitaan laajoja vesiensuojelutoimia.[ … ] Luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on valvottava, että riittävä arvio Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin tehdään. Lupaviranomainen pyytää arviosta lausunnon ELY-keskukselta arvion valmistuttua.

Yhteenveto Hakemuksen kaltaisena toteutettuna hanke tulisi aiheuttamaan luontokatoa ja vaikuttamaan haitallisesti luonnon monimuotoisuuteen. Hanke vähentäisi Melassuon luontoarvoja merkittävästi. Haitallista vaikutusta korostaa se, että aurinkovoimala-alue on suunnitelmissa sijoitettu Melassuon luonnontilaisimmalle osalle.[ … ] Suunnitellut Perniön aurinkovoimalahankkeen vesistövaikutukset on arvioitu voivan vastata turvetuotannon vaikutuksia ja selvää on, että hankkeen mukainen laaja turvemaan rikkominen ja kasvillisuuden poisto lisäävät huuhtoumia vesistöön ja sitä kautta ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta. ELY-keskus katsoo, että hankkeen vaikutukset ovat alapuoliseen Asteljokeen niin merkittäviä, että ne mahdollisesti vaarantavat hyvän ekologisen tilan saavuttamisen vesimuodostumassa.”

Lue koko lausunto.

ELY-keskuksen mukaan tarvitaan aluehallintovirastosta vesilain mukainen lupa. Kokonaisilmastovaikutukset tulee arvioida. Hankkeeseen tulee sisältyä kompensointisuunnitelma. On käynyt ilmi, että toteutussuunnitteluvaiheessa on lisäksi tehtävä liuta selvityksiä, varmistuksia, tarkistuksia, arvioita ja suunnitelmia. Hankealueelle suunnitellaan myös palokaivoja ja sammutusaltaita.

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan 14.12.2022 § 136 kirjannut seuraavasti:

”Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeesta aiheutuu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hanketta on perusteltu vähäpäästöisenä energiantuotantona. Kun huomioidaan hankkeesta aiheutuvat pitkäaikaiset vesistöpäästöt sekä rakentamisen aikaiset muut päästöt, hanketta ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Jos hanketta on kuitenkin tarkoitus jatkaa, ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan hanke vaatii vesilain mukaisen luvan hankkeesta aiheutuvien vesistöhaittojen vuoksi.”

Salon seurakunnan luottamushenkilöt eivät ole saaneet seurakunnalta tehtyjä vuokrasopimuksen edellytyksenä olevia ympäristöä koskevia lausuntoja eikä näitä siis ole seurakunnan päättävissä elimissä käsitelty.

Ympäristövaikutukset tämän hankkeen toteuttamisessa ovat niin suuret, että hankkeesta on jo tässä vaiheessa luovuttava. Pyydämme, että Salon seurakunnan päättäjät saavat tutustua huolella sekä ELY-keskuksen että Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemiin lausuntoihin suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta. Toivomme, että sen jälkeen kirkkoneuvoston kokouksessa voidaan todeta, että Melassuo ei ole sopiva paikka aurinkovoimalalle, jolloin osapuolille Salon seurakunnan toimesta ilmoitetaan, että ehdollinen maavuokrasopimus puretaan. Näin säästyy monen ihmisen työ, ja aikaa vapautuu suunnittelemaan fossiilittomia energiaratkaisuja jo ihmisen käytössä oleville aloille, kuten suurille parkkipaikoille ja katoille, tienpientareille jne.

Antakaamme koko Melassuon luonnon jatkaa viime vuosisadan turpeenoton ja ojitusten jälkeen hyvin käyntiin lähtenyttä ennallistumisprosessiaan. Pysyköön koko Melassuo eläinten kotina ja ihmisten virkistysalueena!

Melassuohon voi tutustua lähemmin käymällä siellä tai katsomalla Staffan Söderlundin elokuvan Melassuosta.

Salossa, 25.1.2024

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Paula Lönnemo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…