Porin vanhusten hoito asianmukaiseksi

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#6

Jos ette parempaan pystu, kun aikani koittaa, olisi suunniteltu eutanasia parempi kuin ranteet auki systeemi.

Erja Niemi (Pori, 02.09.2020)

#12

Sitra on vuonna 2015 tehnyt Tampereen kaupungille selvityksen tuleeko kotipalvelu halvemmaksi. Seuraavana suora lainaus jonka jälkeen linkki johon kannattaa perehtyä: "Vanhusväestön määrän lisääntymisestä johtuva pal-
velutarpeen kasvu on ohjattu kotihoitoon. Vuosina
2009–2013 yli 65-vuotiaiden kotihoidon hoitokäyntien
määrä lisääntyi 61 prosenttia ja asiakasmäärä 71 prosenttia.
Samana aikana kustannukset kasvoivat reaalisesti 7,7 mil-
joonaa euroa eli noin 23 prosenttia. Asiakkaan luona teh-
dyn työn osuutta kokonaistyöajasta on saatu lisättyä, mut-
ta myös hoitokäyntien kesto on lyhentynyt.
Kun kotihoidon kannattavuutta arvioidaan hoitomuo-
tona, käyntien kustannuksiin on lisättävä ne kotona asu-
misen edellyttämät muut palvelut, jotka sisältyvät vastaa-
van ympärivuorokautisen hoidon vertailuhintoihin. Näin
jää usein tekemättä. Kotihoidon yleistyminen on lisän-
nyt myös lyhytaikaisten sairaalapalvelujen tarvetta.
65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaisen sairaalahoidon ja sai-
raaloiden avopalveluiden volyymi on vuosina 2009–2013
kasvanut reaalisesti 22,8 miljoonaa euroa, 6,8 miljoonaa
enemmän kuin 65 vuotta täyttäneiden määrän kasvu olisi
edellyttänyt. Sekä hoitojaksojen että kotiutukseen päätty-
neiden hoitojaksojen määrä on lisääntynyt joka vuosi noin
20 prosenttia. Tämä on ollut mahdollista, koska hoitojak-
sojen pituudet ovat lyhentyneet. Hoidettujen asiakkaiden
määrät ovat vastaavasti lisääntyneet.
Kotihoidon asiakkaat käyttävät sairaalapalveluita koti-
hoitoasiakkuutensa aikana keskimäärin 28,8 vuorokautta
vuodessa. Määrä on viisinkertainen ympärivuorokautisen
hoidon sairaalakäyttöön verrattuna. Runsaasta 600:sta yli
65-vuotiaiden lyhytaikaishoidon sairaalapaikasta kotihoi-
toasiakkaiden hoitoon sitoutuu kolmannes paikoista eli yli
200 paikkaa. Sairaalahoidon kustannukset ovatkin kotihoi-
don kaikille asiakkuuspäiville kohdistettuina keskimäärin
suuremmat kuin kotihoidon hoitokäyntien kustannukset.
Kun arvioidaan eri palvelumuodoista kunnalle aiheu-
tuvia nettokustannuksia, kunnalle kertyvät asiakasmak-
sut muodostavat merkittävän erän. Vaikka laitoshoidon
ja palveluasumisen maksut määräytyvät erilaisella
järjestelmällä, suurimmalla osalla asiakkaista asiakas-
maksujen määrä on saman suuruinen." https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.sitra.fi/2015/06/19152101/Selvityksia94.pdf&ved=2ahUKEwjMhNX5p8rrAhVEmYsKHXtmBioQFjAKegQIBBAB&usg=AOvVaw1N-TSilQnhcqoeNLImbC0r

Monessa etenkin hyvinvointialan ja vanhuspalveluiden julkaisussa painotetaan, että laitoshoitoa ei tulisi vähentää ja kotipalvelu pelkästään ei ole riittävä.

Noora Kinnunen (Pori, 02.09.2020)

#13

Nyt järkeä päätöksiin. Muistisairaat vanhukset ovat erityisryhmä. Heitä on 3/4 palveluita tarvitsevista iäkkäistä. Kuinka heidät hoidetaan kotona? He tarvitsevat arvokkaan loppuelämän.

Anne-Maarit Koivuniemi (Ulvila, 02.09.2020)

#22

Jostain muusta voisi säästää kuin vanhusten hoidosta 😠

Minna Väre (Pori, 02.09.2020)

#31

Säästöjä ei tule teidän suunnitelman mukaan. Mummu kaatuu kotihoidossa avun hälyttää Kotihoito, naapuri jne, tulee paikalle ensihoito, sitten päivystykseen ja taksilla sieltä kaupunginsairaalaan jossa ollaan pitkiä aikoja. Jos taas ikääntynyt kaatuu hoivakodissa esim. Ruskataloissa esim. Ruskalinna niin hoitaja hälyttää avun tulee ensihoito paikalle, sitten päivystykseen ja sieltä takaisin hoivakotiin Ruskalinnaan tai pahimmassa tapauksessa vähäksi aikaa kaupunginsairaalaan jossa mummu on vähän aikaa muutaman päivän tai viikon ja sieltä lähettävät takaisin hoivakoti ruskalinnaan. Yksityinen palveluntuottaja on vielä halvempi kuin kunnallinen. Kaatumiset, turvattomuus, yksinäisyys jne on hyvin yleisiä vanhuksilla. Hella voi jäädä päälle syttyy tulipalo, tulee vesivahinko tai muistisairas lähtee kotoa pois ja löytyy kylmettyneenä esim. Metsästä. Tässä koko teidän kehittämässä systeemissä ei tule säästöä. Hoitajat uupuu kun ei ole tarpeeksi kotihoidossa työntekijöitä ja vanhukset joudutaan jättää heitteille. Sitäkö te päättäjät todella haluatte. Ennustan että mielenterveys ja päihdeongelmat kasvaa vanhuksilla, yksinäisyys, hygieniataso laskee, tulipaloja tulee, poliisi, ambulanssi ja pelastuslaitoksen työt lisääntyvät. Omaiset, hoitajat ja vanhukset ahdistuu. Hoitajien mielenterveys ongelmat kasvaa, tukielin ja liikuntaelinten ongelmat kasvaa jne. Tässä ei tule säästöjä.

Maija Hakamäki (PORI, 02.09.2020)

#49

Toivon todella että tämä adressi menee sellaisille päättäjille mitkä pitää puoliamme vanhusten hyväksi.. jos todella Porissa ns.päättäjät noin röyhkeitä ja mitään tietämättömiä ovat..
Porissa muuten laitetaan miljoonia aivan turhaan..esim..Jazzia varten koko eteläranta kivitykset ym...älyttömät kaupungin johtajan päättämät älyttömyydet..

PÄIVI Mäkipää (Pori, 02.09.2020)

#57

Järki käteen. Kotipalvelu ei pysty 24/7 hoitoon, mikä useimmissa tapauksissa vaaditaan.

Kari Aarniomäki (Pori, 02.09.2020)

#65

Vanhuksilla on oikeus turvallisuuteen

Johanna Rinne (Pori, 02.09.2020)

#67

Vanhuksille valinnan vapaus että saavat itse päättää missä haluavat viimeiset päivänsä viettää, eikä pidetä pelinappuloina. Jokainen tulee vanhaksi ajallaan, jokainen haluaa inhimillistä ja hyvää hoitoa ja turvaa, eikä yksinäisyyttä ja turvatonta oloa. Kotihoito ei pysty tarjoamaan ympäri vuorokautisesti hyvää hoitoa.

Sirpa Aarniomäki (Pori, 02.09.2020)

#72

Kotihoidon työntekijänä on aivan kamalaa työskennellä nykyään! Käyntiajat on minimit 15min per paikka, jatkuva kiire, liikaa asiakkaita, liian vähän työntekijöitä, jatkuva vaje vuoroissa, huonokuntoiset asiakkaat kodeissaan, väsyneet omaiset, työuupumus, saikut.

Laura Nummelin (Pori , 02.09.2020)

#73

Ehdotan tutustumista vanhuspalvelulakiin. Lisäksi avoimuus päätöksenteossa ja yhteistyö palveluntarjoajien kanssa kaipaisi huomattavaa parannusta. Vanhusneuvosto on myös hyvä asiantuntija jota kannattaa kuunnella. Jo nyt mobiilitoiminta ja kotisairaala koetuksella, koska ikäihmiset huonokuntoisia ja kaipaavat hoitoa.

Katja Kangasluoma (Pori, 02.09.2020)

#75

Nyt olisi hyvä tehdä ryhtiliike ja alkaa arvostamaan tämän maan todellisia rakentajia ja huolehtimaan heistä arvokkaalla tavalla.
Nuoruus on sellanen tauti,että siitä paranee varmasti. Odottakaa vaan...

Taina Lehtonen (Pori, 02.09.2020)

#77

Yksityissektorille vanhuksia.... ihme sekoilua

Pia Arstela (Pori, 02.09.2020)

#81

Kotihoito ei todellakaan ole vaihtoehto heikkokuntoisille vanhuksille. Kohta hoidettavia on kaksin verroin, sillä myös omaishoitajat uupuvat. Meillä Porissa on hyviä, yksityisiä hoivakoteja, joissa hoitajat tekevät suurella sydämellä työtään. Vaikka julkisuudesta sellaisen käsityksen saa, kaikki yksityiset hoivakodit eivät ole pörssiin listautuneita, rahanahneita laitoksia. Kohta näitä hoivakoteja ei ole, jos maksusitoumuksia kaupungilta ei tule.

Laura Kause (Pori, 02.09.2020)

#124

Pelkoni on kun itse tarvitsen hoitoa ja hoivaa tällä menolla sitä saa vain ne joilla on rahaa itse se kustantaa !!!!🤔

Seija Merisalo (Pori , 02.09.2020)

#137

Jokaisella vanhuksella on oikeus hyvään hoitoon ja turvallisuuden tunteeseen. Hyvä hoito ja turvallisuus vaatii ensisijaisesti hoitoa ja turvallisuutta tuovia käsipareja jotka toteuttavat kutsumusta tarjota hyvää hoivaa ja turvallisuutta

Pauliina Sihvonen (Pori, 02.09.2020)

#158

Pyydän päättäjiä miettimään toisenkin kerran mitä olette tekemässä yksityisen puolen hoitajille sekä ennenkaikkiaan vanhuksille jotka kotona yksinäisyydessään odottavat paikkaa jossa voivat olla muiden ikätovereiden kanssa elämänsä loppuun asti hyvässä hoidossa.

Kirsti Rosholm (PORI, 02.09.2020)

#165

Hoitoa tarvitsevat vanhukset tarvitsevat paikan mitä pidätte tyhjillään, olette röyhkeitä paskiaisia

Marika Yildiz (Pori, 02.09.2020)

#166

Kannattaa varmaan tulla tekee muutama viikko töitä palvelukotiin Ja kotihoitoon....

Joanna Hietikko (Pori, 02.09.2020)

#167

Käyttäkää nyt järkeä. Päätöksenne tulee kaupungille paljon kalliimmaksi kuin yksityisten palveluntuottajien palvelut🤔

Juhani Honkavuo (Pori, 02.09.2020)

#189

Suomessa vallitsee valtava epätasa-arvo vanhustenhoivassa. Yli 10v. Vanhustyössä työskennelleenä olen nähnyt erilaisissa paikoissa erittäin hyvää, mutta myös erittäin huonoa hoitoa. Olen opiskellut gerontologiaa, koska haluan hoitaa vanhuksia mahdollisimman hyvin. Kuitenkaan monessakaan paikassa se ei ole mahdollista ottaen huomioon resurssit ja päättäjien tekemät ratkaisut. Heiltä puuttuu oikeus esimerkiksi ulkoiluun ja viriketoimintaan. Myös esimerkiksi tilat ovat epäasiallisia ja hoitajien työtaakka niin suuri, että potilasturvallisuus vaarannetaan.

Veera Nurmi (Söörmarkku, 02.09.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…