Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#607

Alue on ainutlaatuinen niin virkistyskäytön kuin luonnon moninaisuuden kannalta. Se tulee säilyttää nykyisellään niin, että siitä on iloa ja hyötyä myös jatkossa.

Heidi Meisalmi (Tampere, 17.12.2020)

#610

Nyt jo tuhottu hyvät sienestysmaat/marjastusmaat läntisen moottoritien eteläpuolelta, joten eiköhän se jo riitä, ettei lisää tarvi tuhota vielä jällellä olevista alueista

Matti Meisalmi (Pirkkala , 17.12.2020)

#614

Puskiaisten moottoritieoikaisun ja 2-kehätien rakentaminen pirstoo laajan yhtenäisen metsäalueen, jolla on huomattavia virkistyskäyttöarvoja ja luontoarvoja. Teiden varsille suunnitellut laajat teollisuus- ja terminaalialueet viimeistelisivät suuren yhtenäisen metsäalueen täydellisen tuhoutumisen luonto- ja virkistysalueena. Kyseessä ovat Pirkkalan kunnan alueen merkittävimmät virkistysalueet, kuten Taaporinvuori, Iso-Naistenjärvi, Kurikkakallio ja tärkeimmät hiihtoreitit. Teiden melu- ja maisemahaittojen vuoksi nämä alueet muuttuisivat käyttökelvottomiksi, ei-houkutteleviksi paikoiksi. Iso-Naistenjärven ja muiden näiden alueiden äänimaisema muuttuisi käytännössä samanlaiseksi kuin Vähä-Naistenjärvellä jo nyt on: jatkuvaksi liikenteen kohinaksi. Monet ovat muuttaneet Pirkkalaan juuri hyvien lähivirkistysmahdollisuuksien, elintilan ja luonnonläheisyyden vuoksi. Pirkkalan kunnan identiteetti muuttuu tällaisen kehityksen vuoksi aivan toisenlaiseksi. Eivät alati laajenevat tylyjen terminaalilaatikoiden vyöhykkeet ja moottoritiet eritasoliittymineen ja meluineen Pirkkalan vetovoimaisuutta todellakaan lisää, pikemminkin karkottaa tänne jo asettuneita elinympäristön laadun olennaisen huononemisen vuoksi. Tämän vuoksi tällaiset liikenneratkaisut olisivat Pirkkalan kunnan kehittymisen ja imagon kannalta todella paha virhe. päivänselvää on, että tiehankkeilla olisi erittäin haitallisia vaikutuksia koko tämän laajan metsäalueen, ja mm. Pulkajärven Natura-alueen luontoon ja lajistoon. Moottoritiet terminaali- ja teollisuusalueineen aiheuttaisivat myös metsäkatoa hävittämällä pysyvästi satoja hehtaareja hiilinieluina ja hiilivarastona toimivaa metsäpinta-alaa. Näin aiheutetut hiilipäästöt ilmakehään olisivat mittavat ja pitkäkestoiset. Edellä mainituista syistä Puskiaisten moottoritieoikaisua, 2-kehätietä eikä ratahankkeita pidä missään tapauksessa toteuttaa, vaan säilyttää tämä arvokas metsäalue, Pirkkalan metsä, pirstoutumattomana, Pirkkalan kunnan tietoisesti säilyttämänä luonto- ja virkistysalueena. Tampereella on Kauppinsa ja Nokialla "saaristonsa", Kaakkurijärvien alue. Mutta tämän "Pirkkalan metsän" säilyttäminen on Pirkkalan kunnan ja meidän pirkkalalaisten etu ja vastuu.

Petri Keto-Tokoi (Pirkkala, 17.12.2020)

#615

Kannatan nykyisten, jäljellä olevien luontoarvojen säilyttämistä.
Uusien teiden rakentamisen aiheuttama maaston repiminen saa aikaan yllättäviä muutoksia muun muassa vesistöille.

Seija Vuorinen (Pirkkala, 17.12.2020)

#631

Miettikää nyt ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Me ehdimme hitaamminkin perille.

Kaija Pärnänen (Tampere, 17.12.2020)

#657

Yhtenäisen ja laajan ulkoilukäytössä aktiivisesti käytetyn virkistysalueen pirstominen liikenneväylillä ei ole kestävä ratkaisu. Nykyisten väylien liikennemäärien vähentäminen systeemitason muutoksilla on parempi tavoite! Think globally - Act locally!

Raimo Ruokonen (Pirkkala, 17.12.2020)

#677

Juuri tästä metsästä on muodostunut itselle rakas paikka, joka merkitsee paljon. Alueen tuhoaminen moottoritiellä veisi monelta metsän eläimeltä kodin ja olisi todella surullista. Eikö joskus voitaisi päättää inhimillisyys edellä?
Alueen turmeleminen veisi myös monelta lähimetsän ja vaikeuttaisi metsään pääsyä. Jokaisella kuuluu olla oikeus luonnon läheisyyteen. Mikäli taas yksi pala metsää viedään, se lisää eriarvoisuutta. Kaikilla ei ole autoa ja useimmille pirkanmaan luontokohteille päästäkseen juuri auto on välttämättömyys. Siksi tämä lähimetsä on tärkeä, koska se on helposti saavutettavissa.

Luonnonsuojelualueen arvoinen metsä-alue.

Oona Ristola (Tampere, 17.12.2020)

#682

Tien rakentamisella uhkailu on kuin sodan julistus. Tiedostamattomuus on ilmeisestikin saanut aikaan pelottavan tasoista joukkosokeutta ja -kuuroutta elämän realiteeteille. Onneksi suuri osa on kuitenkin vielä hereillä, herännyt tai heräämässä.

Tämä aluehan on luonnontilaisena korvaamaton ja välttämätön alueen ihmisille ja elämälle. Se pitäisi tosiaan muuttaa suojelualueeksi, ja melua kyetä vähentämään nykyisestä. Nyt luonto on pitkälti ihmisen "hoitamaa" nuorehkoa metsää, eli paljon on jo tuhottu, mutta biodiversiteetti lisääntyy hiljalleen, kun jätetään kaikki turha kajoaminen. Lähialueella on jo raivattu uskomaton määrä tärkeitä elämää ylläpitäviä alueita. Sen on loputtava. Meillä ei ole muuta.

Maria Jutila (Pirkkala, 18.12.2020)

#700

Metsä on korvaamaton, ja tämä oikaisu tulee tapahtumaan vain kylmenevän ruumiini yli.

Antti Hämäläinen (Tampere, 18.12.2020)

#705

Lisäkaista Sarankulman kohdalle kehätielle vaan! Ei tarvitse tuhota metsäalueita rakentamalla moottoritie!

Johanna Peurala (tampere, 18.12.2020)

#706

Tämä oikaisureitti on tarpeeton senkin takia, että lisääntynyt etätyö vähentää työmatkaliikennettä.

Pasi Lipponen (Pirkkala, 18.12.2020)

#726

Kyseisissä metsissä on monimuotoista maastoa, linnustoa, puhdas ilma. Samoiluun, rauhoittumiseen tarvitsemme luontoa, kaikkina vuodenaikoina.

Satu Myllyniemi (Akaa, 18.12.2020)

#737

Tärkeää aluetta pirkkalan partiolaisille, perheille sekä ympäryskuntalaisille! :0

Iida Silén (Pirkkala, 18.12.2020)

#738

Adressin perustelut ovat erinomaiset ja ajankohtaiset. Olisi taantumuksellista ja tuhoisaa uhrata perustelussa alueen, kuvatut, luontoalueet
merkityksineen ylimitoitetun moottoritieratkaisun vuoksi.

Eeva Leino (Tampere, 18.12.2020)

#740

Puut ja metsät ovat tärkeitä niin eläimille, ympäristölle, kuin ihmisillekin. Ei saa tuhota. 🌲

Lotta ilola (Pirkkala, 18.12.2020)

#748

Yhtenäinen metsäalue Pirkkalan ja Lempäälän rajalla on erittäin tärkeä kuntalaisten virkistyksen ja sekä psyykkisen että fyysisen kunnon kannalta. Esimerkiksi Iso-Naistenjärven ja Kaitajärven luonnonkauniit alueet.

Helena Kallunki (Pirkkala, 18.12.2020)

#754

Luontoa ei saa tuhota 4 min matka-ajan säästämisen takia, niin kiire ei ole kenellekään! Moottoritiesuunnitelma kuuluu menneeseen maailmaan; järjettömän maankäytön tie on ajettu loppuun. Haluamme teidän rakentavan lapsillemme ja lastenlapsillemme ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää maailmaa. Olemme ihmisinä osa luontoa. Olemme sekä vastuussa että riippuvaisia ekosysteemien toimivuudesta. Rahaa ei voi syödä.

Saraleena Aarnitaival (Tampere, 18.12.2020)

#757

Hei, Nykyinen tielinjaus on moderni kallis ja toimiva ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Moottoritieltä turvallisesti suoraan moottoritielle. Tarvittaessa lisäkaistoituksella voidaan sujuvoittaa lisääntyvää liikennettä. Käytetään niukat tieinvestointivarat oikein!

Eero Nieminen (Valkeakoski, 18.12.2020)

#761

Metsässä kulkeminen ja oleilu poistaa tutkitusti stressiä ja lisää luovuutta ja terveyttä. Säilyttäkää metsämme!

Riitta Järvelä (pirkkala, 18.12.2020)

#774

Tie linjaukset on estettävä ja luonto säilytettävä!

Riitta Rahikainen (Järvenpää, 18.12.2020)

#776

Ehdottomasti ei pidä nyt helpottaa autoilijoiden arkea pätkääkään, vaan nyt tulisi panostaa ja investoida julkiseen liikenteeseen ja sen kehittämiseen, jotta nämä ihmiset jotka nyt ajavat yksityisautoilla, voisivat käyttää julkista liikennettä, jolloin autojen määräkin laskisi ja täten uudistusta ei tarvittaisi ollenkaan.

Toinen syy miksi haluan allekirjoittaa tämän adressin on, että ei ole hyvä ajatus nyt tuhota Pirkkalan virkistysmetsiä ja luontoa, jotka ovat arjen henkireikä hyvin monille ihmisille. Haluan jatkossakin kulkea Isonaistenjärven laavulle luontopolkuja, en moottoritietä pitkin.

Toisaalta metsät toimivat tällä hetkellä erittäin hyvänä ja tärkeänä äänieristeenä ja meluvallina esimerkiksi Linnakallion ja Kurikan asuinalueille, ettei kaikki moottoritien äänet kuulu kotipihaan saakka.

Ville Nousu (Pirkkala, 18.12.2020)

#777

Ei Puskiaisten oikaisua!

Mika Niemi (Pirkkala, 18.12.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…