Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#806

Jag motsätter mej denna typ av vindkraftsanläggningar.

Karin Westerlund (Jakobstad, 06.03.2023)

#808

Kuunnellaan välistä asukkaitakin. Te olette meillä töissä.

Timo Lassila (Kokkkola, 06.03.2023)

#812

Satamien liikennettä ei saa vaikeuttaa varsinkaan talviaikaan, kun jäämassat ovat liikkeellä ja joudutaan etsimään kevyempiä kulkureittejä laivoille. Luulisi Merenkulkulaitoksenkin reakoivan virankin puolesta tähän ongelmaan.

seppo miettinen (pietarsaari, 06.03.2023)

#814

Vindkraftstornen förstör havsmiljön

Kaj Svanström (Närpes, 06.03.2023)

#815

Jag anser vindkraft är ett dåligt alternativ p.g.a. dess intermittens samt miljöförstöring. Man omvandlar natur till industriparker.

Björn Jägerlund (Habo, 06.03.2023)

#819

Nej Tack till såhär stora Vindkraftsparker

Tore Rundgren (Jakobstad, 06.03.2023)

#831

Herää epäilys pyörittääkö nämä myllyt teidän pankkitilejä.Esim,veroparatiseissä?

Timo Virta (Kalajoki, 07.03.2023)

#832

Vill behålla den vackra solnedgången och fäboda med vy rent

Yonna Keto (Jakobstad, 07.03.2023)

#833

Varför skall Finlands natur och vår närmiljö offras till förmån för stor utländska investeringsbolag som inte bryr sig det minsta om vår miljö?

Dessutom är vindkraft en dålig energilösning med väldigt ojämn produktion.

Jakob Lampa (Sandsund, 07.03.2023)

#834

Jag skriver under på grund av att havsområdena borde besparas från all exploatering tills:
- Finland har en vederbörligt godkänd klar helhetsplan för havsvindkraft, dito plan för transmissionsnät till havs och havsbaserade anslutningspunkter, och klara beslut om anslutningskostnader och –avgifter.
- Finland har en relevant lagstiftning som ger staten och berörda kommuner skäliga skatteintäkter och garanterar kraftverkens rivningskostnader, skäligen beaktar miljönaspekter, garanterar berörda medborgare rättsäkerhet (bl.a. subventionerat/betalt rättsskydd i processer gentemot kraftbolagen).
-Finland har ett verkligt behov av havs el-energin ifråga (lönsam hydrogenproduktionen tillsvidare ogrundade fantasier).

Finland har ingen grundad orsak att hasta med beslut – havsområden blir inte flera – oexploaterat hav nu blir i alla avseenden långt mera värdefullt framöver – desto längre tiden lider.

En del punkter varför jag tillsvidare är emot ”Klondike” exploateingen:
-försumbara skatteintäkter för staten och kommuner
-ingen egentlig vetskap om kraftverkens livslängd (påstås 25-30 år, i verkligheten kanska bara 15-20 år)
-utan lagstiftning, utan realistisk/verklighetsbaserad driftskatt - som borde fonderas - så finns ingen garanti för och möjlig kontroll av att framtida ofrånkomliga kraftverksrivningar alls kommer att beakta havsmiljön och naturåterställanden (t.ex hur avlägsna och deponera/använda de kolossala mängderna betongskrot)
-utan lagstiftningsåtgärder kan varje enskilt vindkraftverk senare bolagiseras och vid driftcykels slut försättas i konkurs med följd okända slutkostnader vältras på staten och därmed skattebetalarna
-outredda /oförutsägbara miljökonsekvenser (t.ex okända följder för allt levande i undervattensmiljön, av vibrationljuds fortplantning, av betongmassornas erosion och urlakning osv.)
-outredda / oförutsägbara störande ljud konsekvenser – nedsatt livskvalite´t - för människor, djur och fåglar långt in i kustområdena
- tvivelaktigt om tillförlitlig och kontrollerbar hållfasthetsberäkning för årtionden framöver alls är möjlig för kraftverkens betongfundament, utan tillförlitliga och anpassade normer som inte finns, som följd av möjliga sprickbildningar p.g.a. återkommande nedisning och drivis, som föjd av okänd erodering och urlakning som följd av extremt varierande vind-/vibrationsbelastning, osv.
-skada för livsviktiga fartygstrafiken i trångt och grunt hav med tidvis extrema isförhållanden
-förstörda rekreationsvärden för alla boende i och besökande av de berörda kust- och strandområdena
-förstörda ekonomiska värden för ägare - av alla slag - av strandnära bebyggelse
-för fastighetsägare av jordbruks-, åker- och skogsmark förstörda ekonomiska värden och försvårande/omöjliggörande av näringsutövande genom närmast konfiskering av mark för ledningsgator etc.
-etc., etc…..

Ole Asplund (Jakobstad, 07.03.2023)

#835

Naturen och djurlivet samt vad som händer sedan då vindmöllornas tid är ute.

Käthe Wiklund (Korsholm, 07.03.2023)

#837

För att stoppa denna fruktansvärda exploatering av vår fina natur som ändå inte kommer att lösa våra s.k. elförsörjningsproblem.

Charlotta Kuhlberg (Jakobstad, 07.03.2023)

#839

Mikä oikeus meidän sukupolvillamme on tuhota luontoa siinä määrin, mitä hajautettu teollinen tuulivoima tuhoaa? Tämä kehitys ei ole kestävällä pohjalla.

Virpi Poikolainen (Konnevesi, 07.03.2023)

#840

Vindkraften förstör naturvärden och förstör utsikten för kustrekreation. Har villa vid kusten och utsikten kommer att fördärvas av blinkande torn och vingar.

mats Hägglund (Oravais, 07.03.2023)

#842

Ei tuulivoimaa merelle

Risto Pahkala (Kalajoki, 07.03.2023)

#845

Kiitos kun asiasta on alettu puhumaan ja ongelmat huomataan.
Itse tein Kokkolassa valtuustoaloitteen asiasta ja toinen aiheeseen liittyvä vielä käsittelyssä.
Tarvitaan todellakin tuulivoimalaki, jolla pystytään säätelemään ja rajoittamaan rakentamista.
Meidän luontoarvoista tulee pitää kiinni ja kunnioittaa tulevia polvia.

Ulpu Keränen (Kokkola, 07.03.2023)

#848

Tuulivoima ei ole ympäristöystävällistä. Ulkomaiset tuulivoimayhtiöt eivät maksa veroa Suomeen ja jättävät käytetyt tuulivoimalat purkamatta. Tuulienergian he myyvät ulkomaille, jos Suomeen rakennetaan ne suunnitellut n.10000 * 6 mwh, niin mihin Suomi tarvitsee tällaisen energiamäärän.

Simo Myllymäki (Kaustinen, 07.03.2023)

#849

Jos lisätuulivoimaa tarvitaan, rakentakaa se Helsingin edustalle. Sähköä tarvitaan etelässä. Lisäksi ei tarvitse rakentaa leveitä siirtolinjoja halki Länsi-Suomen. Meidän pohjanmaalaisten elämillä ja ympäristöllä on myös arvonsa. Emme halua, että tuulivoimayhtiöt pilaavat kaikki Pohjanmaan maakunnat ja rannikon.

Marita Palosaari (Kokkola, 07.03.2023)

#852

Utskten stör.

Reijo Emas (Jakobstad, 07.03.2023)

#855

Vindkraften blir århundradets baksmälla.

Leif Emas (Jakobstad, 07.03.2023)

#871

"Luonnonsuojelu" ei voi mennä luonnonsuojelun ohi!

Lassi Hiljanen (Pietarsaari, 07.03.2023)

#872

Koko tuulivoimala hanke voisi lopettaa. Sillä on huonoja seuraamuksia. Merellä se uhkaa merikotkia ja maalla sen ääniaallot häiritsee ihmisiä, pahastikin.

Anne Nykvist (Pietarsaari, 07.03.2023)

#879

Jo riittää

Esko Salo (Kokkolap, 07.03.2023)

#880

Vi behöver inga vindkraftverk mera, bara business!

Hans Byggmästar (Furuholmen, 07.03.2023)

#883

Tuulivoima ei ole ratkaisu energian tarpeelle. Sen lisäksi se on tuhoisa ympäristölle. Tuulivoimalat ovat myös herkkiä hajoamaan ja sodassa ne olisivat todella helppoja maaleja.

Sami Hyytiäinen (Tampere, 07.03.2023)

#884

Det finns en uppsjö av orsaker varför jag anser att en havsvindkraftspark utanför vår kust har negativa inverkningar. Miljöpåverkan och landsskapsförändring är två jag vill nämna här. Havsvindkraftparker kräver en stor yta och kan påverka ekosystemen i havet, inklusive livet för marina djurarter. Det kan också påverka fiskeresurser och deras tillgänglighet för lokalbefolkningen. En havsvindkraftpark förändrar utsikten och landskapet, vilket påverkar fastighetsvärden, turismen och framför allt livet på sommarstugorna.

Jean Hellsten (Nykarleby, 07.03.2023)

#886

Suomi

Veli Matti Heikkilä (Kokkola, 08.03.2023)

#890

en halua tuulivoimaa ulkomaisten yrityksien tuottamana.

markku nyholm (pietarsaari, 08.03.2023)

#893

Vastustan tuulivoimaloiden asentamista Perämereen. Vaikutukset ekosysteemiin voivat olla tuhoisat ja miksi isojen yhtiöiden olisi päästävä hyötymään meidän luonnostamme. Tuulivoimaa on jo riittävästi, verkon kapasiteetti ei ole enää riittävä muutenkaan. Rahat luonnon tuhoamisesta menevät ahneiden yhtiöiden käsiin.

Tiina Junnikkala (Kalajoki, 08.03.2023)

#895

Järki käteen!

Jussi Latva-Aro (Kokkola, 08.03.2023)

#902

En omställning till förnybar energi är nödvändig men inte på bekostnad av ännu någorlunda fungerande ekosystem.

Staffan Sunabacka (Jakobstad, 08.03.2023)

#910

Villa på Laxön i Vexala där jag tar upp en och annan sik

Vald-Erik Granlund (Vexala, 08.03.2023)

#911

Villa på Laxön i Vexala

Doris Granlund (Vexala, 08.03.2023)

#915

Vill inte ha våra vatten förstörda av vindkraft som inte behövs

Guy Häggblom (Jakobstad, 08.03.2023)

#916

Vill inte att våra vatten skall förstöras och det finns för lite forskning om hur sådana här industrianläggningar påverkar grunda innanhav så som Östersjön/Bottenviken

Monica Grankulla-Häggblom (Jakobstad, 08.03.2023)

#924

Jag vill bevara naturen. Vindkraft som produceras i Finland ska i huvudsak vara för finländarnas behov och vinsten ska gå till Finland.

Ann-Sofie Storm (Korsholm, 08.03.2023)

#929

Ei lisä kuormitusta luonnolle.

Kirsi Viitiö (Pietarsaari, 08.03.2023)

#931

Ekologiska följderna stora och delvis oklara. Den ekonomiska nyttan oklar för kommuner och även Finland om man tillåter att utländska investerare tar hand om projekten.

Bo Isomaa (Jakobstad, 08.03.2023)

#938

Jag skriver under för att det har gått masshysteri i vindkraften. Utländska investerare behöver inte sko sig på vår miljö!

Kerstin Lillqvist (Jakobstad, 09.03.2023)

#940

Alltför enormt projekt i detta skede i alla avseenden!

Caj Lillqvist (Jakobstad, 09.03.2023)

#948

Jag vill inte att naturen här vid kusten ska förstöras och störas av mer vindkraftverk.

Maria Stratton (Vasa , 09.03.2023)

#954

Inga vindkraftverk ut i havet vid vår vackra kust,

Lisbeth Staffans (Jakobstad, 09.03.2023)

#964

Jag har tillbringat min barndom kring österbottniska kusten och dessa planer gör allt vackert och underbart kring naturen och miljön blir förstörd!!!

Terese Eklund (Geta, 09.03.2023)

#969

Lopettakaa välittömästi ympäristöön vaikuttavat toimet, joissa ei selvästikään ole rehellisesti arvioitu riskejä ottaen huomioon niiden kaikki ympäristöön ja luontoon, sen lajeihin kohdistuvat nopeasti ja hitaammin näkyvät haitat. Keskittykää nyt löytämään lahjotut virkamiehet ja politiikot, ja tuokaa heidät esille. Ja nekin, jotka tukevat ja päättävät näistä asioista ilman todellista tietoa tukeutuen lobbareiden tarinoihin ja satuihin.

Maarit Lammasniemi (Kaarina, 10.03.2023)

#970

Mera Kärnkraft!!

Timo Pettersson (Jakobstad, 10.03.2023)

#971

Jag försöker motverka Vindkraft....

Sivert Bergman (LIMA, 10.03.2023)

#986

Iden är dålig. Det tycks inte handla om att säkerställa Finlands behov. Vi bör värna om vår unika miljö.

Fredrik Jungell (Hyvinkää, 10.03.2023)

#988

Suomeen ei pidä rakentaa yhtään enempää luontoa raiskaavaa tuuliteollisuutta.

Minski Räty (Kuopio, 10.03.2023)

#989

Förorenar vattnet runtomkring, genom material som lossnar från vingarna. Vilket får negativa långsiktuga följder, för djurlivet i havet!

Sten Beijar (Umeå, 10.03.2023)

#991

Hur påverkas djurlivet i skärgården av detta? Kommer man att kunna vistas utomhus i skärgården pga ljudet? Hur påverkas sjöfart och fiske av dessa mängder möllor? Många frågor, inga vettiga svar. NEJ TACK!

Camilla Juthbacka (Nykarleby, 10.03.2023)

#996

Jos offshore tuulivoiman rakentaminen on niin haluttua (kannattavaa?), ei se halu minnekään katoa. Odotetaan esim. vuoteen 2035, jotta selviää, miten Vattenfallin käy Korsnäsissä.
Kaapeleiden ja vetyputkistojen "maihinnousumaksu" esim. 5 €/(päivä MWasennettu).

Lasse Hernesniemi (Pietarsaari, 11.03.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…