Skanssinmäen asemakaava arvioitava uudelleen ja luontoarvot säästettävä

skanssimäkilehto.jpeg

 

Kerrostalorakentaminen uhkaa Skanssinmäen metsää Turussa.

 

Turun kaupunki- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt vuonna 2021 Skanssinmäeksi nimetyn asemakaavan, jossa osoitetaan kerrostalorakentamista KOY Sorakatu 1:n ja Turun kaupungin omistamille tonteille Skanssinmäellä. Luontoarvoiltaan rikas, vanha, suojelunarvoinen metsä on siis jäämässä kerrostalorakentamisen alle.

Skanssinmäen suositulla ulkoilualueella sijaitsee vanha harjumännikkö yli 120-vuotiaine kilpikaarnamäntyineen ja jalopuustoista lehtometsää. Nämä ovat METSO I-kriteerit täyttävää erirakenteista, luonnontilaisen kaltaista metsää. Yleiskaavan ehdotusvaiheessa ne oli merkitty LUO-kohteiksi, mutta lopullisesta versiosta ne oli jätetty pois. LUO-kohde tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta.

Lisäksi asemakaavan kaavaselostukseen liitetty, päätöksenteon pohjana käytetty luontoselvitys vuodelta 2018 antaa virheellisesti ymmärtää, ettei kaava-alueella olisi merkittäviä luontoarvoja. Kaupungin omissa aiemmissa luontoselvityksissä arvot on kuitenkin nähty ja dokumentoitu vuonna 2015. Kaupunki- ja ympäristölautakunta ei ole päätöstä tehdessään huomioinut kaupungin oman ympäristönsuojelun arviota alueen merkittävistä luontoarvoista, kun aiemmat kartoitukset ja niiden asiatieto on sivuutettu.

Päätöksentekoprosessi, joka on johtanut luontoarvoiltaan merkittävän alueen kaavoittamiseen kerrostaloalueeksi, vaikuttaa siis sisältävän epäselvyyksiä. Ne tulee selvittää, sillä päätöksenteon läpinäkyvyys on luottamuksen perusta. Kaupunkilaisten tulee voida luottaa siihen, että yksityisten tahojen taloudelliset intressit eivät mene luontoarvojen säilyttämisen eli yhteisen edun edelle.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Skanssinmäen kaavoitusprosessin epäselvyydet selvitetään, asemakaava arvioidaan uudelleen ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeä metsä säästetään. Rakentamisen kaavoittaminen metsiin ei ole kestävää kaupunkisuunnittelua enää aikana, jona luontokadon ja ilmastokriisin huomioiminen tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa.

LUO-kohteet,_vertailu.png


Liisa Näntö ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Liisa Näntö ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…