Stop Terrafame

 

Kansalaiskannanotto Talvivaaran/Terrafamen jatkotoiminnan

ympäristövaikutusten arviointiprosessiin

 

Kainuun Ely-keskus on kuuluttanut kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kansalaisten lausunnoille.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/kuulutus-terrafame-oy-n-kaivostoiminnan-jatkaminen-ja-kehittaminen-tai-vaihtoehtoinen-sulkeminen-hankkeen-ymparistovaikutusten-arviointiselostuksesta-#.WezidBO0PVp

Me allekirjoittaneet katsomme, että ainoa moraalisesti, juridisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä vaihtoehto Talvivaaran/Terrafamen tulevaisuuden osalta on kaivoksen sulkeminen.

 

 Keskeisinä perusteina vaatimukselle on kaksi  asiaa:

 1) uraanin ja muiden radioaktiivisten aineiden luvittamattomuus  ja

 2) kaivoksen ratkaisematon ylisukupolvinen jäteongelma.

 

 

1. Terrafame on merkittävä uraanikaivos.   Kyseessä on Euroopan suurin uraaniesiintymä ja uraanikaivos.

Tätä uraanikaivostoimintaa,  uraanin irrottamista bioliuotuksessa malmikivestä ja radioaktiivisten materiaalien louhintaa,  murskausta,  kasausta ei miltään osin sivuttu,  kun Talvivaaran kaivoksen perustamisen YVA-menettelyä toteutettiin.     Kaikki uraanin rikastukseen liittyvät  toiminnot ovat yhä YVA-käsittelyä vailla ja de facto luvattomia toimia.

Kaivoksen edustajat ovat toistelleet ajatusta siitä, ettei kaivosta tule pitää uraanikaivoksena, vaan uraani syntyy kaiken muun metallien rikastuksen ohessa,  sivutuotteena. Mutta tosiasiassa se mikä on milloinkin sivutuote ja mikä on päätuoteriippuu metallien hinnoista maailmanmarkkinoilla.     Muuttuisiko nikkelikaivos uraanikaivokseksi,  jos uraanin hinta nousisi satakertaiseksi?

Terrafame on monimetallikaivos,  mutta radioaktiivisten aineiden osalta täysin luvittamaton ja ilman asianmukaisia riskinarviointeja vailla. Vain tämä ns uraanin talteenotto on kyseenalaisella tavalla luvitettu.

Se,  että luvitetaan jonkin sellaisen talteenotto jonka tuottamiseen ei ole ollut lupaa,  ei poista perusongelmaa:  Uraanin ja muiden radioaktiivisten aineiden osalta riskinarviointeja ei ole tehty louhinnan, murskauksen,  kasaliuotuksen, metallitehtaan,sekundäärikasojen, sivukivikasojen eikä kipsisakka-altaiden ja koko kaivosalueen  toimintojen ja ympäristön osalta. Luvituksen piiriin on otettu vain prosessiliuokseen rikastetun uraanin talteenotto ja jatkokäsittely.

Yhtenä perusteena riskien merkityksettömyydelle on toistettu ajatusta siitä,  että koska uraania itse malmissa on niin vähän,  suuria riskejä ei voi olla,  eikä luvitustarvetta.   Peruste ei kanna.   Jos Terrafame tuottaa heikosta uraaniesiintymästä 200 tn uraania vuodessa ja joku toinen kaivos saman määrän paljon korkeamman  pitoisuuden malmiosta,  kumpi tuottaa suuremmatradioaktiivisten päästöjen riskit?          

Heikossa malmiossa käsiteltävän ja ylösnostettavan  materiaalien määrä on suuri ja riskit paljon vaikeammin hallittavia kuin  vahvan malmion pienemmillä louhintamäärillä.

Kaivos rikastaa uraania luvatta ja koko bioliuotusprosessi on laitonta, sillä siinä rikastetaan uraania, jota ei ole luvitettu.    Kaivoksen sulkemispäätös ja hallitun alasajon aloittaminen olisi nyt juridisesti jaympäristöturvallisuuden kannalta linjakas ja oikea ratkaisu.

 

 2. Toinen perustelu sulkemiselle on kaivoksen luonne ylisukupolvisena jälkilaskuna.

Se sulfaattien,  metallien, radioaktiisten aineiden valtava keinovuori kahden vesistön vedenjakajalla on saastepommi, joka tulee jossakin vaiheessa laukeamaan tulevien sukupolvien maksettavaksi.   Jos jätemassat haluttaisiin edes jotenkuten turvallisesti kapseloida,  tulisi materiaalit upottaa itse louhoksiin.   Mutta tällainen vaihtoehto olisi olennaisesti kalliimpi kuin se että  koetetaan kapseloida suunnitellun toiminnan aikana syntyvä 1000 miljoonan tonnin suuruinen rapautuva sivukivivuori jasekundäärikasojen mustaliuskemassat kaikkine jätteineen, niille sijoilleen muovikalvojen päälle, bentoniittimatoilla ja maamassoilla peiteltynä.

 Tulevien sukupolvien elinympäristön harkittu pilaaminen,  josta YVA-suunnitelmassa esitetyt varastointiratkaisut kertovat, on toimintaa, johon minkäänlaista lupaa ei tule sallia.  Ainoa kunniallinen lähtökohta on se että  kaivoksen jätteet kyetään varastoimaan ja loppusijoittamaan niin ettei tulevien sukupolvien elinympäristöä vahingoiteta.

 Ja jos ja kun tällainen ratkaisu on kaivoksen kannattavuuden kannalta liian kallis,  hankkeesta on  moraalisin,  juridisin, ekologisin   ja kansantaloudellisin perustein luovuttava.

 

 Lisätietoja:

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710202200476288_u0.shtml

 Kaivosyhtiö Terrafame suunnittelee loppusijoittavansa valtavan määrän uraania ja raskasmetalleja sisältävää   kaivannaisjätettä käsittelemättä kaivosalueelleen.

  • Terrafamen nikkelikaivoksen toiminta jatkuu tämänhetkisen arvion mukaan 30 vuotta. Tänä aikana arvioidaan syntyvän miljardi tonnia pahalaatuista, rikkipitoista mustaliusketta olevaa kaivosjätettä.
  • Professori Jukka Lehto muistuttaa, että huonosti hoidetun kaivosjätteiden loppusijoituksen jäljet pohjavesissä sekä Vuoksen ja Oulunjoen vesistöissä ovat ikuiset.
  • Entisen Talvivaaran kaivoksen alueelle läjitettävä valtava jätemäärä sisältää jopa 20000 tonnia uraania ja pari miljoonaa tonnia raskasmetalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä ja kadmiumia.

 

 https://www.facebook.com/STOP.Talvivaara/


Stop Terrafame , Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Stop Terrafame , Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…