Suomeen saatava rankemmat tuomiot eläinrääkkäyksestä!!!

Suomen eläinsuojelulaki on vuodelta 1996 joten olisiko todellakin nyt aika päivittää kyseinen laki vastaamaan eläinsuojelullisia vaatimuksia?

Kaikenlaisten eläinten pitoon lemmikki- tai hyöty- tai tuotantoeläin pitää suorittaa "ajokortti" ja etenkin eläinsuojelurikokseen syyllistyneet. jonka valvoisi joko kennelliitto, Suomen koirajärjestö tai jokin vastaava taho. Tai eläinsuojeluvaltuutettu ja testi suoritettaisiin valvotusti esim. kaupungin- tai kunnantalolla.

Testin hyväksytysti suorittaneet saavat kortin ja tiedot syötetään tietokantaan ja samaan kantaan syötetään myös tarkastukäynnit ja mahdolliset laiminlyönnit/korjauskehoitteet.

Vaikutetaan kaikki yhdessä ja vaaditaan päättäjiltä toimintaa ja työryhmää laatimaan toimintasuunnitelmaa eläinten oikeuksien puolesta!

Näihin kaikkiin kohtiin pitäisi ehdottomasti saada elinikäinen eläintenpitokielto!

Tätä lakia tulisi valvoa eläinlääkärit ja Suomen eläinsuojeluyhdistys yhdessä esimerkiksi eläinsuojeluvaltuutettujen kanssa joille täytyy antaa enemmän toimivaltaa!


Eläinten pitopaikka

(MITEN TÄMÄ TOTEUTUU ESIM. PENTUTEHTAILJOIDEN JA HAMSTRAAJIEN KANSSA)

Säännölliset tarkastukset (ilman ilmoitusvelvollisuutta ja eläinten terveystarkastukseen vedoten) ja eläinlääkärien ilmiantovelvollisuus!Jokaiseen kuntaan ja kaupunkiin on saatava 1 eläinsuojeluvaltuutettu + avustaja pakolliseksi.

Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet. Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen pitopaikalle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

5 §
Eläinten hoito (sallitaan tietty määrä eläimiä/asunto (asuntolain muutos))

(MITEN TÄMÄ TOTEUTUU NÄLKÄKUOLEMAAN TAPETTUJEN KOIRINEN,KISSOJEN YM. ELÄINTEN KANSSA)

Kaikkiin eläinhoitoloihin säännöllinen tarkastus ja kotihoitoloihin ilmoitus- /rekisteröintivelvollisuus.Kaikille koirille ja kissoille PAKOLLINEN rekisteröinti ja selkeä tunnuslaatta tjtn. josta erottaa onko eläin rekisterissä ja rekisteröimättömät ilmiantoon!

Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoi dotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen hoidolle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

6 §
Eläinten kohtelu

(MITEN TÄMÄ TOTEUTUU ESIM.KOIRIEN HAKKAAJIEN/KIDUTTAJIEN KANSSA,KISSOJEN HAMSTRAAJAT YM.)

Esimerkiksi vihjepuhelin jonne voisi soittaa jos tietää/huomaa tai kuulee mitä tahansa vähänkin epäilyttävää!

Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen kohtelulle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

54§
Eläinrääkkäys

(TÄMÄNKÖ ARVOINEN ESIM. KISSAN TAI KOIRAN TAI HEVOSN TAI MINKÄ TAHANSA ELÄVÄN JA TUNTEVAN OLENNON HENKI)

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) kohtelee eläintä 3-6, 8, 29, 32 tai 33 §:n taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti,
2) käyttää sellaista 12§:ssä tarkoitettua välinettä, laitetta tai ainetta, jonka käyttö on kielletty,
3) suorittaa vastoin 7 tai 9-11 §:n säännöksiä niissä tarkoitetun toimenpiteen tai
4) tuo tai yrittää tuoda maahan eläimen 28 §:ssä mainitun kiellon vastaisesti,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, eläinrääkkäyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

55§
Eläintenpitokielto

(KUKA TÄTÄ VALVOO ETTEI TÄTÄ KIERRETÄ HANKKIMALLA LEMMIKKEJÄ YM. JONKUN TOISEN NIMIIN)

Rekisteri, jota valvoo esimerkiksi eläinlääkärit ja eläinsuojeluyhdistykset ja eläinsuojeluvaltuutettu (salassa pidettävää tietoa tietenkin ja henkilösuojalain sallimissa puitteissa). Esimerkiksi reksiteröityjen koiranpentujen (rout- tai sekarotuisten) myyjien pitäisi pystyä tarkastamaan ostajan tausta onko eläinsuojeluriksota takana jne.)

Se, joka tuomitaan eläinrääkkäyksestä, voidaan samalla tuomita menettämään oikeutensa pitää eläimiä. Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka jätetään rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitetuista syistä. Eläintenpitokielto voi olla määräaikainen tai pysyvä ja se voi koskea määrättyjen eläinlajien pitämistä tai eläintenpitoa yleensä. Eläintenpitokielto on muutoksenhausta huolimatta pantava heti täytäntöön. Jos henkilölle on määrätty eläintenpitokielto, tuomioistuimen on lähetettävä jäljennös asiaa koskevasta pöytäkirjasta maa- ja metsätalousministeriölle.