Tampereen Kauppi-Niihaman metsä säästettävä luonnolle ja virkistyskäytölle

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Tampereen kaupunki säästää Kauppi-Niihaman ulkoilu- ja virkistysmetsäalueen rakentamiselta sekä golfkentän laajentamiselta tai siirtämiseltä.

Kauppi-Niihama on tamperelaisten keskeinen virkistysalue, jolla on sekä luonnonarvojen että ihmisten viihtyvyyden kannalta valtakunnallista merkitystä. Luonnonsuojeluliitto valitsi kohteen viime vuonna yhdeksi Suomen 100 luontohelmestä.

Golfkentän laajentamisen tai siirron uhkaamalla alueella on merkittäviä luonnonarvoja, osin jopa yhtä arvokasta luonnontilaisen kaltaista metsää kuin läheisellä Soukonvuoren luonnonsuojelualueella. Alueella on myös runsaasti polkuja, jotka ovat ulkoilijoiden aktiivisessa käytössä. Golfkentän laajentaminen tai etenkin siirtäminen Kauppi-Niihaman metsään olisi uuden Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040:n vastaista.

* * *

Lisätietoja ja perusteluja

Suunnitelmista


Aamulehti uutisoi 10.4. ja 16.4.2018 Ruotulan nykyistä Tammer-Golfin golfkenttää ja sen ympäristöä koskevista suunnitelmista.

Nykyisen golfkentän alueelle suunnitellaan asuntoja 10 000 ihmiselle.

Suunnittelussa on tällä hetkellä esillä kolme vaihtoehtoa:

- A, jossa osalle nykyisestä golfkentästä rakennettaisiin asuntoja ja kenttää laajennettaisiin pohjoiseen, Kauppi-Niihaman metsään noin 15 hehtaarin verran.

- B, jossa koko Ruotulan golfkenttä käytettäisiin asuinrakentamiseen, ja uusi golfkenttä raivattaisiin nykyisen kentän pohjois- ja koillispuolisiin metsiin. Tällöin golfkentän alle jäisi noin 42 hehtaaria arvokasta luonto- ja virkistysaluetta, Kauppi-Niihaman metsää.

- C, jossa nykyinen golfkenttä otettaisiin asuinrakentamiseen ja kenttä siirrettäisiin Pirkkalaan. Metsää otettaisiin rakentamiseen likimain 7 hehtaaria nykyisen golfkentän reunoilta.

Vaihtoehto B on luonnon ja virkistyskäytön näkökulmasta selvästi pahin, mutta myös vaihtoehto A söisi Kauppi-Niihaman metsää merkittävästi, ja C:ssäkin metsää jäisi rakentamisen alle jonkin verran.

Kaavoitustilanteesta

Golfkentän laajentaminen ja etenkin siirtäminen (ainakin vaihtoehto B) on vastoin Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040:n aluevarauksia ja määräyksiä: kaavassa virkistysalue (keskuspuistoverkosto) alkaa Ruotulan nykyisen golfkentän pohjoislaidan paikkeilta. Kaavamääräyksissä todetaan muun muassa seuraavasti: ”Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnon ympäristöltään monipuolisina virkistys- ja viheralueina. […] Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja ekologisen verkoston jatkuvuus.”

Yleiskaavassa nykyisen golfkentän alueelle on merkitty ”asumisen ja virkistyksen sekoittunut alue”, josta kaava määrää näin: ”Aluetta kehitetään nykyisen virkistyskäytön ja/tai alueen ekologisten yhteyksien lähtökohdista. Alueelle on mahdollista osoittaa täydentävää asuntorakentamista nykyisten toimintojen väistyttyä ja varmistamalla alueen soveltuminen rakentamiseen.”

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 kantakaupungin yleiskaava 2040:n, mutta koska kaavasta on valitettu, se ei ole vielä lainvoimainen.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n merkinnät ovat Kauppi-Niihaman osalta samansuuntaisia kuin Tampereen yleiskaavan. Maakuntakaavassa Ruotulan nykyisen golfkentän alueella on ehdollinen asuinaluevaraus, ja kentän ja Alasjärven pohjoispuolella on virkistysaluetta.

Luonnonarvoista

Nykyisen golfkentän pohjoispuolella, kentän ja Soukonvuoren luonnonsuojelualueen välissä on jopa yhtä arvokkaita lahopuustoisia vanhoja metsiä metsiä kuin suojelualueella. Merkittävä osa metsistä täyttää myös METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. Alueella on runsaasti metsän luonnontilaisuutta (vanhaa metsää) ilmentävien, lahopuilla elävien lajien, kuten esimerkiksi ruostekäävän, esiintymiä. Tampereen kaupungin vuonna 2016 teettämässä Kantakaupungin liito-oravaselvityksessä alue osoittautui myös liito-oravan kannalta arvokkaaksi. Liito-orava on niin sanottu sateenvarjolaji, jonka esiintyminen jossakin kertoo usein siitä, että alue on luonnoltaan arvokas ja että siellä elää muitakin vaateliaita ja harvinaisia lajeja.

Vanhojen metsien ohella golfkentän laajentamisen tai siirtämisen alle uhkaa jäädä lisäksi muun muassa lehtoja ja korpilaikkuja. Alueella on toki myös nuorempien ja käsiteltyjen metsien osa-alueita, mutta kokonaisuutena ja Kauppi-Niihaman metsän muihin osiin hyvin kytkeytyneenä golfkentän uhkaama alue on ehdottomasti luonnonsuojelullisesti arvokas. Jos golfkenttää laajennettaisiin tai se siirrettäisiin kokonaan nykyiseen metsään, menetettäisiin jälleen yksi merkittävä osa Kauppi-Niihaman tärkeää ulkoilu- ja virkistysaluetta. Aluetta on vuosikymmenten kuluessa supistettu reunoiltaan jo niin paljon, että raja on tullut vastaan. Tampereen kansallinen kaupunkipuisto pitää viimeinkin perustaa ja sisällyttää siihen Kauppi-Niihaman alue kokonaisuudessaan Rauhaniemestä valtatie 9:ään (Jyväskyläntiehen) sekä TAYS:ilta, Teiskontieltä, Ruotulan golfkentältä ja Alasjärveltä Näsijärveen.

Virkistyskäytöstä

Vaikka golfkentän laajentamisen tai siirtämisen uhkaamalla alueella ei ole pääulkoilureittejä, siellä risteilee runsaasti polkuja, jotka ovat ulkoilijoiden suosiossa. Tällä hetkellä alue on tasapuolisesti kaikkien käytettävissä lihasvoimin tapahtuvaan liikkumiseen ja luonnossa olemiseen. Jos käyttömuoto vaihtuisi golfiin, alue poistuisi samalla suuren ihmisjoukon käytöstä. Nähdäksemme nykyisen kaltainen ja luonnonarvot huomioon ottava virkistyskäyttö vastaa parhaiten yleistä etua.

Lopuksi

Ruotulan golfkenttä voidaan ottaa asuinrakentamiskäyttöön, jos Kauppi-Niihaman metsään (nykyisessä laajuudessaan) ei kajota. Golfia pääsee pelaamaan Tampereen kaupunkiseudulla useissa muissakin paikoissa: esimerkiksi Tampereen Messukylässä, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Nokialla. Jos Ruotulan golfkenttä jää nykyiselle paikalleen, Kauppi-Niihaman metsään ei pidä rakentaa muutakaan. Tampereen kaupunki pystyy löytämään paikat uusille asuinalueille muualta kuin keskeisiltä, luonnon ja virkistyskäytön näkökulmasta arvokkailta viheralueilta.

Kauppi-Niihaman metsä ansaitsee virallisen ja pysyvän tunnustuksen monipuolisille arvoilleen. Se tapahtuu parhaiten perustamalla Tampereen kansallinen kaupunkipuisto ja ottamalla Kauppi-Niihaman alue siihen mukaan kokonaan.

* * *

Adressi luovutetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle kesäkuussa 2018.

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Pirkanmaan piiri ry.
SLL:n Tampereen yhdistys ry.
Luonto-Liiton Hämeen piiri ry.

 


Juho Kytömäki, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään