Turun nostettava päivähoidon palvelusetelin arvoa - Åbo måste höja värdet på barndagvårdens services

Turun nostettava päivähoidon palvelusetelin arvoa
(svensk version nedan)

Me allekirjoittaneet emme hyväksy kaupungin säästötoimia, joilla vaikeutetaan entisestään Turussa asuvien lapsiperheiden asemaa – vaadimme, että Turun luottamushenkilöt nostavat lasten päivähoidon palvelusetelin arvoa.

Peruspalvelulautakunta on 30.9.2009 (§ 400) päättänyt, että palvelusetelin kattohinta 3-6-vuotiaiden lasten hoidosta on 705 euroa kuukaudessa.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sanotaan (§ 1):
”Tämän lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.”

Turun kaupunki toimii lain hengen vastaisesti, kun se käyttää palvelusetelijärjestelmää päivähoidon säästökeinona. Palvelusetelin arvo ei vastaa palvelun tuottajan kuluja. Tämä on johtanut siihen, että palveluntuottaja joutuu perimään perheiltä ylimääräistä maksua kunnallisen päivähoitomaksun lisäksi.

Palvelusetelin alhainen taso johtaa myös siihen, että vanhemmilta viedään subjektiivinen oikeus lapsen osa-aikahoitoon. Samoin häviää sisarusalennus. Lyhyesti: tilanne on monille perheille taloudellisesti kestämätön. Pahimmassa tapauksessa Turun kaupunki menettää myös useita palveluntuottajia.

Palvelusetelin alhainen taso on yhteinen huolenaihe niin suomen- kuin ruotsinkielisille lapsiperheille. Monille palveluseteli tarjoaa vain huonoja vaihtoehtoja: joko perheen pitää luopua lapselle tutusta ja turvallisesta hoitopaikasta tai vaihtoehtoisesti maksaa ylimääräistä maksua, mikä aiheuttaa perheille taloudellisen rasitteen.

Me vetoamme luottamushenkilöihin: korottakaa palvelusetelin arvoa tai ryhtykää muihin tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla osoitatte, että Turku välittää lapsiperheistään!
Åbo måste höja värdet på barndagvårdens servicesedel

Vi undertecknade accepterar inte att stadens sparåtgärder drabbar Åbos redan hårt ansatta barnfamiljer. Vi kräver att Åbos folkvalda höjer på värdet för daghemmens servicesedlar.

Basservicenämnden i Åbo har den 30.9.2009 (§ 400) beslutit att maximivärdet på dagvårdens servicesedel – för barn i åldern 3-6 år – är 705 euro i månaden.

Lagen om servicesedlar lyder ordagrant (§ 1): ”Syftet med lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården är att med hjälp av servicesedlar inom social- och hälsovården öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, det kommunala näringslivet och de privata serviceproducenterna.”

Åbo stad bryter mot lagens syfte då man inför servicesedlarna inom barndagvården för att spara.

Servicesedlarnas värde motsvarar inte dagvårdsproducenternas utgifter. Det här har bl.a. lett till att dagvårdsproducenterna tvingas uppbära extra avgifter av familjerna, utöver den kommunala avgiften.

Servicesedelns låga värde berövar också föräldrarna den subjektiva rätten till barndagvård på deltid. Likaså försvinner möjligheten till syskonrabatt. Kort sagt: Situationen blir ekonomiskt ohållbart för många familjer. I värsta fall kan Åbo också förlora flera dagvårdsproducenter.

Servicesedlarnas låga värde drabbar såväl finsk- som svenskspråkiga. Många barnfamiljer i Åbo tvingas ta ställning till enbart dåliga alternativ: att flytta barnet från en redan välbekant miljö då det nuvarande daghemmet blir för dyrt, eller att betala en extra avgift som slår hårt mot familjerna.

Vi uppmanar Åbos folkvalda att ta sitt ansvar: Höj servicesedlarnas värde eller fatta andra, nödvändiga beslut som visar att Åbo värnar om sina barnfamiljer!