Turvallinen Ahtiala

 

Aloitteen tekijät vaativat Ahtialan turvapaikanhakijoiden tehostetusta tuesta (TeTu) sekä toimistopalveluiden tuottamisesta vastaavan yksikön siirtoa pois lapsivaltaisen alueen keskiöstä, jossa sijaitsevat päiväkoti, koulu ja lasten leikkialueet.


Tehostetun tuen yksikön asiakkaat kärsivät siis vakavista päihde- ja mielenterveysongelmista (ESS 2.11.2017) ja tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa. SPR:n Minna Jussilan mukaan nämä asiakkaat tulevat omaehtoisesti eri vastaanottokeskuksista ympäri Suomea kuntoutumaan muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen kestävälle kuntoutumisjaksolle tähän yksikköön. Lisäksi yksikössä toimii Lahden alueen kaikkia turvapaikanhakijoita hallinnollisissa asioissa palveleva toimisto.  

Yksikön sijoituksesta vastaavat tahot (maahanmuuttovirasto, SPR, Lahden kaupungin päättäjät ja kiinteistön yksityiset omistajat) ovat tehneet päätöksen hätäisesti, mahdollisia riskejä ja turvallisuusuhkia kartoittamatta. Puutteellinen tiedottaminen ja alueen asukkaiden huomiotta jättäminen sijoituspäätöstä valmisteltaessa on johtanut alueen asukkaiden keskuudessa kasvaneeseen turvattomuudentunteeseen, jota yksikössä säännöllisesti vierailevat hälytysajoneuvot pelastustyöntekijöineen eivät helpota.

Useat vanhemmat ovat kertoneet rajoittaneensa lastensa ulkoilua ilman valvontaa sekä vaihtaneensa koulumatkareittejä aikaisemmin turvalliseksi koetusta, esimerkiksi liikenteen osalta huomattavasti turvattomampiin reitteihin.
Me allekirjoittaneet emme halua tehdä Lahdesta ja yhdestä sen lapsivaltaisimmista asuinalueesta Ahtialasta paikkaa, jonka asukkaat kokevat turvattomaksi. Lasten tulisi voida liikkua vapaasti heille tarkoitetuilla leikkialueilla sekä kokea koulumatkansa turvalliseksi.

Päätöksentekomalli, jossa asukkaiden näkökulma sivuutetaan ja sen sijaan edistetään yksityisten toimijoiden ylläpitämää ”turvapaikanhakubisnestä”, on omiaan heikentämään Lahden vetovoimaa lapsiperheiden suosimana kaupunkina. Päättävillä tahoilla on nyt tilaisuus osoittaa vastuullisuutta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.


Pyydämme Lahden kaupungin päättäjiä sekä yksikön sijoituksesta vastaavia tahoja etsimään uutta sijoituspaikkaa TETu -yksikölle sekä turvapaikanhakijoiden toimistotiloille. Uuden sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa tulisi myös laatia tarvittavat riskianalyysit ja turvallisuuskartoitukset.

Adressin nimien keräys on jatkunut 26.1.2018 asti.

 

Nimien keräys adressiin on päättynyt.

Kiitos kaikille allekirjoittaneille ja huolemme jakaneille osallistumisesta!

Adressi on toimitettu Lahden kaupungin valtuutetuille, SPR:n ja Migrin edustajille sekä kiinteistön yksityisomistajille. Adressista ja alueen asukkaiden kokemasta turvallisuuden tunteen heikkenemisestä on välitetty tieto myös sisäministeri Paula Risikolle.

Kiinteistön omistajat ovat laatineet vuokrasopimuksen, joka on alustavasti voimassa ensi syksyyn. Toivomme kaikkien päätöksestä vastaavien tahojen pohtivan tulevaisuuden sijoituspaikkaa uudelleen ja turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen.

 

Kati Mäenpää ja Kati Savolainen


Kati Savolainen ja Kati Mäenpää    Ota yhteyttä adressin tekijään