VAADIMME SIPOON KUNNALTA KORJAAVIA TOIMENPITEITÄ KOULUKULJETUSTEN ONGELMIIN

Me adressin allekirjoittaneet vaadimme Sipoon kuntaa puuttumaan koulukyydeissä esiintyviin ongelmiin. Kuljetusoppilaiden vanhemmat ovat jo lähettäneet palautteita useille eri tahoille kuntaan saamatta niihin ratkaisua. Tämä toistuu vuodesta toiseen, eikä tilanne valitettavasti ole mennyt parempaan suuntaan ─päinvastoin. Tämän adressin tarkoituksena on kootusti osoittaa tämän hetkiset ongelmat koulukuljetuksissa ja vaatia kunnalta reagointia asioihin. Perustamme adressin perusopetuslain (628/1998) 6 §:n, jonka mukaan ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteyden huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia lyhyitä.” Asiaan on myös ottanut kanta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kirjelmässä kunnille (Liite 1.)

1.      AIKATAULUONGELMAT

Koulumatkat odotusaikoineen menevät lähestulkoon yli lakisääteisen 2.5h ala-asteikäisellä lapsilla, vaikka koulumatka on vain 16 km. Tämä tilanne on esimerkiksi Pohjois-Paippisista kulkevilla lapsilla. Talvella raja ylittyy. Lapset joutuvat lähtemään 7.05, kun koulu alkaa 8.30. Matka-aika 1h 25 min. Paluumatka kestää n. 1 h. Kokonaismatka-aika 2h 25 min, kun matkaa on 2x16 km. Lisää vastaavanlaisia esimerkkejä suoraan kuntalaisilta kerätyssä palautteessa liittessä 2.

 • Vaadimme kuntaa valvomaan koulukyytien aikataulusuunnittelua, korjaamaan nykyisissä aikatauluissa olevat puutteet sekä lyhentämään koulukyyteihin ja koululla odotteluun käytettyä aikaa.
 • Vaadimme Pohjois-Paippisista lähtevien taksikyytien aikataulun myöhästyttämistä niin, että matka-aika odotuksineen yhteen suuntaan on korkeintaan yhden tunnin.
 • Kunnan ja HSL:n sekä koulujen yhteistyötä on tiivistettävä niin, että koulujen alkamisajankohta sopeutetaan bussiliikenteeseen tai päinvastoin.
 • Lisäksi vaadimme korjausta erityislasten osalta koulukyyteihin niin, että asiantuntijalausuntojen suosituksia noudatetaan.  

2.      INFORMAATIO-ONGELMAT

Kunta on ulkoistanut kyytien aikatauluttamisen kuljetusyrittäjille. Kunta ei ole varmistanut sitä, että matka-ajat täyttäisivät lain vaatimat raja-arvot. Kunta ei myöskään ole valvonut aikataulujen toimittamista. Tälläkään hetkellä vanhemmilla ei ole tietoa lastensa koulukyytien paluuajoista, koska palveluntuottaja ei ole niitä ilmoittanut.

 • Vaadimme ennaltaehkäisevän toimintamallin luomista, jossa kunta ottaa vastuun yhteistyön luomisesta kuljetusyrittäjien, HSL:n, vanhempien, koulujen sekä sivistystoimen välillä.
 • Sivistystoimen tulee myöskin ottaa palvelunkäyttäjät (lapset ja vanhemmat) päätöksentekoon mukaan niin, että palvelunkäyttäjiltä kartoitetaan kuljetusten tarpeet ja että heille järjestetään palautekysely.    

3.      TASA-ARVOINEN LASTEN KOHTELU

Vaadimme Paippisten alueen lasten tasa-arvoista kohtelua äidinkieleen katsomatta. Tällä hetkellä suomenkielisillä lapsilla koulu sijaitsee 16 km päässä, kun taas ruotsinkieliset lapset pääsevät lähikouluun. Tähän lähikouluun lapset viedään samoilla takseilla, joka aiheuttaa sen, että kun ensin suomenkieliset lapset on viety odottamaan koulunalkua Jokipuiston koulun väistötiloihin noin n. 45 min ennen koulun alkua, haetaan ruotsinkieliset lapset muutaman kilometrin päästä lähikouluun ilman odotusaikaa.

 • Mikäli koulujärjestelyt pysyvät samanlaisina vähintä on, että koulukyytiajat järjestetään inhimillisiksi.
 • Lapsia on kohdeltava koulukyytien järjestämisessä sekä odotteluaikojen pituudessa tasa-arvoisesti äidinkielestään riippumatta.  

4.      KOULUMATKAN TURVALLISUUS

Sipoossa on useita vaaralliseksi luokiteltuja teitä, kuten Öljytie, Keravantie jne. Asianmukaisia turvallisuutta lisääviä valaistusta, pientareita,  pysäkkejä ja liikennemerkkejä ei ole. Asiaan on ottanut kantaa myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila (liite 3).

 • Vaadimme sivistystoimelta vastinetta, jossa eritellään toimenpiteet tässä adressissa esitettyjen laiminlyöntien korjaamiseksi syyskuun loppuun mennessä kirjallisesti adressin laatijoille. Mikäli vastinetta ei toimiteta, Sipoon kunnan sivistystoimen laiminlyönneistä tehdään kantelu oikeusasiamiehelle.  

Adressi luovutetaan Sipoon kunnan sivistusvaliokunnan jäsenille 13.9. 

LIITTEET:

 1. Kirjelmä kunnille lasten koulumatkoista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
 2. Vastaukset kyselyyn Sipoon Facebook-ryhmässä otsikolla: "Pänniikö koulukyydit?" Kysely avattiin 20.8.2019 ja päätettiin 27.8.2019. Vastauksia tuli 86. Julkaisija: Minna Sibelius
 3. Kirjelmä lasten koulumatkojen pysäkkipaikat. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

 

 

 


Minna Sibelius ja Jokipuiston koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Minna Sibelius ja Jokipuiston koulun vanhempainyhdistys välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen erota EU:sta?