Väärä paikka tuulivoimalle - Päijänne, Jyväskylä

    Me allekirjoittaneet vaadimme, että

  1. Jyväskylän kaupunki ei kaavoita Salola Wind Park -tuuliteollisuusaluetta Jyväskylän Vespuolelle.
  2. Vaadimme, ettei kyseiselle alueelle rakenneta tuulivoimaloita.  

 

Salola Wind Park Oy projektiyhtiön suunnitelmassa on rakentaa 8–10 voimalaa, joiden roottorin halkaisija olisi 180 m. Ne olisivat 290 m korkeita ja jopa 400 m Päijänteen yläpuolella, joten niiden maisemavaikutukset ulottuisivat kymmenien kilometrien säteelle Päijännemaisemaan ja useiden kuntien alueelle.

Jyväskylän kaupunki on aloittamassa yksityisten maanomistajien pyynnöstä hankealueelle osayleiskaavoitusta yhteismenettelynä ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa syksyllä 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=uxPbWJ60ixQ Katso lyhyt alle 1 min. luontoteos suunnitellun tuuliteollisuusalueen upeista maisemista!

Suunniteltu alue on väärä paikka tuulivoimaloille koska:

Hankealueen läheisyyteen sijoittuu miltei puolet Jyväskylässä sijaitsevista Natura2000 alueista. Alue sijoittuu Leivonmäen kansallispuiston ja Vaarunvuorten luonnonsuojelualueen väliseen ekologiseen viherkäytävään. Alueella on lukuisia metsälailla suojeltavia kohteita (39 ha), joista suuri osa pohjavesivaikutteisia herkkiä pienvesikohteita. Alue on keskellä kansallisesti arvokkaita lintualueita ja lintujen muuton johtolinjalla. Alueella liikkuu ja pesii useita suojeltavia lintulajeja.

Alue on keskellä maakuntakaavan tausta-aineistossa määriteltyä merkittävää hiljaista aluetta sekä matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta. Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ovat huomattavat useisiin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja Korpilahden Oravivuoren Struven ketjun pisteen (Unesco-maailmanperintökohde) maisemaan.

Lisätietoa hankkeesta ja perusteita tuulivoimaloiden ongelmallisuudesta ja lähdetiedot alueella: www.vastatuuleen.fi

Tämän kokoluokan voimaloiden tuottamista terveysriskeistä ihmisille, eläimille ja eliöstölle (esim. melu, välke, infraääni) ei ole tutkittua tietoa. Tätä pienempien maalle rakennettujen tuulivoimaloiden ongelmista on sekä kokemusperäistä että tutkittua näyttöä.

Salolan alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden taloudellinen hyöty ei ole suhteessa menetyksiin, kaupunki hyötyy vain kiinteistöveron verran. Hanke vaarantaa matkailuelinkeinoa seudulla ja laskee alueen kiinteistöjen arvoa.

Haluamme suojella tulevien sukupolvien oikeuden hiljaiseen ja luonnoltaan rikkaaseen ympäristöön ja Päijänteen maisemaan. Tuulivoimaa ei tule rakentaa luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön vaarantamisen kustannuksella.

Adressin allekirjoitusten kokonaislukumäärä ilmoitetaan Jyväskylän kaupungin päättäjille ja virkamiehille tiedoksi kaavoituksen eri vaiheissa. Ensimmäinen etappi on rakennelautakunnan kokous syksyllä 2020.

Nimien keruu jatkuu, kunnes hankkeen valmistelu lopetetaan.

Halutessasi voit kertoa alempana mikä on suhteesi Jyväskylään (esimerkiksi syntymä -tai kotipaikkakunta, maanomistaja, mökkiläinen, lomailupaikka, naapurikuntalainen tms). Yhteys vaikutusalueeseen: KYLLÄ tai EI

Allekirjoitukset toimitetaan Jyväskylän kaupungin johtajalle, kaupungin valtuuston puheenjohtajalle ja kaupungin hallituksen puheenjohtajalle. Allekirjoittaa voi myös paperiadressin tai alkaa keräämään adressiin nimiä ottamalla yhteyttä;

Teija Koskinen: e-mail info@vastatuuleen.fi

Huom! Kirjoitathan nimesi ainoastaan kerran, joko nettiadressiin tai paperiseen adressiin.

Kansi_fb_kokokuva_uus.jpgAdressin ylläpitäjien yhteystiedot: www.vastatuuleen.fi

Teija Koskinen: info@vastatuuleen.fi

Katri Ruth: info@vastatuuleen.fi

Juha Ahvenainen: info@vastatuuleen.fi


Teija Koskinen - Jyväskylän Vespuoli - vastatuuleen.fi    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Teija Koskinen - Jyväskylän Vespuoli - vastatuuleen.fi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…