Vaatimus Suomen hallitukselle: Tulitauko Gazaan

[scroll down for English] [باللغة العربية أدناه]
MUISTA VARMENTAA ALLEKIRJOITUS SINULLE LÄHETETYSSÄ SÄHKÖPOSTISSA, NIMI EI MUUTEN TULE LISTAAN / REMEMBER TO VERIFY YOUR SIGNATURE IN THE EMAIL, OTHERWISE YOUR NAME IS NOT ADDED


Suomen on toimittava ihmisoikeuksien toteutumiseksi Palestiinassa

Suomen hallituksen on välittömästi tuomittava Israelin valtion palestiinalaisiin siviileihin kohdistamat sotatoimet ja vaadittava aselepoa sekä avustuskäytävien avaamista Gazaan. Gazassa on meneillään humanitaarinen katastrofi. 

Hamasin yllätyshyökkäys Israeliin 7.10. järkytti koko maailmaa. Siviilien tappaminen ja vangitseminen on sotarikos. Tuomitsemme kategorisesti kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan. Hamasin hyökkäys ei oikeuta Israelin valtion koko Gazan palestiinalaisväestöön kohdistamia sotatoimia.

Kokonaiseen kansaan kohdistettavat kollektiiviset kostotoimet ovat jyrkästi kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Genèven sopimuksessa siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana säädetään, että "ketään suojeltua henkilöä älköön rangaistako rikkomuksesta, jota hän ei ole henkilökohtaisesti tehnyt." Sama artikla myös täsmentää, että "suojeltuihin henkilöihin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvat kostotoimenpiteet ovat kielletyt." Gazan jo valmiiksi katastrofaalisessa tilanteessa olevalla alueella on kuollut yli 37,202 ihmistä pommituksen alkamisen jälkeen, heistä kaksi kolmasosaa naisia ja lapsia. Uhriluvut nousevat jatkuvasti ja yli 1,7 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.*

Perjantaina 13. Lokakuuta 2023 Israelin armeija kehotti 1,1 miljoonaa Gazan pohjoispuolella asuvaa palestiinalaista siirtymään alueen eteläpuolelle. Vaatimus on epäinhimillinen ja toteuttamiskelvoton, sillä pommitukset ovat tuhonneet alueen tieverkkoa sekä infrastruktuuria, ja kohdistuvat myös pakeneviin ihmisiin. Poistumiskehotus vastaa vuoden 1948 lähtötilannetta, jolloin yli 700 000 palestiinalaista häädettiin kodeistaan esittäen järjestely tilapäisenä. Tapahtuma muistetaan “Nakbana” eli katastrofina, joka jatkuu edelleen. Suurin osa Gazan asukkaista on näitä pakolaisia, joiden laillinen oikeus paluuseen on estetty. Myös palestiinalaiset ihmiset miehitetyllä länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa ovat siirtokuntalaisten ja sotilaiden lakkaamattoman väkivallan kohteina, ja Israelin valtio on nyt ilmoittanut jakavansa aseita laittomiin siirtokuntiin muuttaneille kansalaisilleen.

Gazan väestö on Israelin valtion asettaman saarron takia täysin riippuvainen ulkopuolisesta tuesta.

Israel on kostotoimena katkaissut alueen vesi- ja sähköverkon sekä polttoaineen ja elintarvikkeiden tuonnin alueelle. Yli 60 % Gazan asukkaista on jäänyt ilman vettä, ruokaa ja lääkkeitä. Yli puolet heistä on lapsia. YK:n edustajat sanovat että tilanne rikkoo sodan sääntöjä vastaan, ja varoittavat palestiinalaisten olevan vaarassa joutua etnisen puhdistuksen kohteeksi.

Tilanteen juurisyyt on tunnistettava. Palestiinalaiset ovat olleet systemaattisen ja syvenevän sorron kohteena 75 vuotta. Palestiinalaisalueisiin kohdistettu kontrolli sekä Israelin tarkoituksellisesti syrjivä lainsäädäntö ja hallinnolliset käytännöt täyttävät kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kuten Amnestyn mukaan apartheidin tuntomerkit. Gazan saarto, siirtokuntien jatkuva laajentaminen länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa sekä apartheid ovat kansainvälisen kansainvälisen oikeuden vastaisia rikoksia. Suomi tukee näitä rikoksia aktiivisesti käymällä asekauppaa Israelin kanssa ja sallimalla siirtokuntatuotteiden maahantuonnin. Suomen valtion pitäisi kaikissa toimissaan tukea kansainvälisen oikeuden toteutumista. Yhtäläiset ja jakamattomat ihmisoikeudet ovat välttämätön edellytys alueen rauhanomaiselle kehitykselle.

Me allekirjoittaneet vaadimme Suomen hallitukselta että se tekee kaikkensa tulitauon solmimiseksi ja Gazan siviilejä suojaavien humanitaaristen avustuskäytävien avaamiseksi.

* HUOM: Muista vahvistaa sähköpostista allekirjoitus! Tätä kirjoitusta ylläpidetään tilastojen ja saartoon liittyvien tietojen päivittyessä. Kirjoittajat: näyttelija-käsikirjoittaja Noora Dadu, kirjailija Koko Hubara, kuvataiteilija Haidi Motola, performanssitaiteilija Eero Yli-Vakkuri, kuvataiteilja Terike Haapoja

*** 


CALL TO THE GOVERNMENT OF FINLAND

Finland must act to ensure that human rights are complied with in Palestine

The Finnish Government must immediately condemn the military offences committed by the State of Israel against Palestinian civilians and call for a ceasefire and the opening of aid corridors to Gaza where a humanitarian disaster is now underway.

Hamas’ surprise attack on Israel on 7/10 shocked the whole world. The killing and imprisonment of civilians is a war crime. We categorically condemn all violence against civilians. Hamas’ offensive does not justify military action by the State of Israel against the entire Palestinian population of Gaza.

Collective reprisals against an entire nation are in blatant contravention of international law.

The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War stipulates that “No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed.” The same article also further clarifies that “Reprisals against protected persons and their property are prohibited.” In the Gaza Strip which is already in a catastrophic situation, more than 37,202 people died after the bombings started, two-thirds of whom are women and children. The victim count continues to rise and an more then 1,7 million people have been forced to flee their homes.*

On Friday 13th Oct. 2023, the Israeli military called on 1.1 million Palestinians living in the north of Gaza to move to the south. This demand is inhumane and unworkable, as bombing has already destroyed the road network and infrastructure in the area, and is also targeted on people fleeing. The call to leave corresponds to the initial situation in 1948, when more than 700,000 Palestinians were evicted from their homes, with the arrangement being presented as temporary. The event is remembered as the “Nakba”, i.e., as a catastrophe that continues to this day. The majority of Gaza’s inhabitants are those same refugee families, whose legal right to return has been denied. Palestinian people in the occupied West Bank and East Jerusalem are also subject to continual violence by settlers and soldiers, and the State of Israel has now announced that it will distribute arms to its citizens who have moved to illegal settlements.

As a result of the blockade imposed by the State of Israel, the population of Gaza is totally dependent on outside aid.

In retaliation, Israel cut off the water and electricity supply, as well as fuel and food imports. Gaza’s inhabitants, more than half of them children, were left without water, food or medicine. UN spokesmen say the situation violates the rules of war and warn that Palestinians are at risk of ethnic cleansing.

The root causes of the situation have to be acknowledged. The Palestinians have been subjected to increasingly profound, systematic oppression for 75 years. According to international human rights organisations such as Amnesty International, the control exerted on the Palestinian territories and Israel’s deliberately discriminatory legislation and administrative practices bear the hallmarks of apartheid. The blockade of Gaza, the continued expansion of settlements on the West Bank and in East Jerusalem, and apartheid are crimes against international law. Finland actively supports these crimes by trading arms with Israel and by allowing the import of settlement products. The Finnish State should support the implementation of international law in all its actions. Equal, indivisible human rights are a necessary precondition for the peaceful development of the region.

* NOTE: Remember to verify your signature via email! The text has bee updated according to new data and statistics on the situation. Written by: actor-playwright Noora Dadu, writer Koko Hubara, visual artist Haidi Motola, performance artist Eero Yli-Vakkuri, visual artist Terike Haapoja

We the undersigned demand that the Finnish Government immediately do everything in its power to establish a ceasefire and to open humanitarian aid corridors to protect civilians in Gaza.

***

Petition_Arabic_translation-1-11.jpg


Palestinian Voices in Finland    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Palestinian Voices in Finland näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…