Vantaalaisten vammaisten on voitava liikkua muuallakin kuin Vantaalla ja sen naapurikunnissa

Vantaalaisten vammaisten ihmisten on voitava liikkua muuallakin kuin Vantaalla ja sen naapurikunnissa 

- Vammaisten ihmisten oikeudet liikkua ja osallistua yhteiskuntaan on turvattava myöntämällä vammaispalvelulain mukaisia matkoja muuallekin kuin kotiseudulle 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että vantaalaisilla vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus perustellusta syystä käyttää kuljetuspalveluita kotiseudun ulkopuolella, esim. liikkuminen kesämökkipaikkakunnan alueella. Kunnan kuljetuspalveluohjetta ollaan parhaillaan päivittämässä, joten nyt olisi hyvä aika muuttaa käytäntöjä. 

Kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut ja niissä tarvittavan avun (vammaispalvelulaki 8 §). Kyseessä on subjektiivinen oikeus. Oikeus ei siis saa riippua kunhan rahatilanteesta.

Kuljetuspalvelujen tarkoitussäännöksen mukaan kuljetuspalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset (vammaispalvelu asetus, vpA 4 §). Kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. (VpA 6 §)

Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat ja sen naapurikuntiin ulottuvat kuljetukset. Vantaalla kuljetuspalveluita voi käyttää Vantaalla ja Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Tuusulan, Sipoon, Nurmijärven, Keravan ja Järvenpään alueella.

Vantaan kaupungin vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohje 1.7.16 lähtien toteaa: ”Kuljetuspalvelu vierailupaikkakunnalla tehtäviin matkoihin ei ole subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalveluja ei myönnetä vierailupaikkakunnalla tehtäviin matkoihin. Näin ollen lomailu- ja asiointimatkoihin muualla kuin omalla asuinpaikkakunnalla ja sen toiminnallisissa lähikunnissa ei myönnetä kuljetuspalvelua.”

Invalidiliiton ja Näkövammaisten keskusliiton yhteinen vetoomus vaikeavammaisten henkilöiden liikkumisvapauden turvaamiseksi, 5.2.2007, Liikenne- ja viestintäministeriö, MPK valtakunnallinen seuranta työryhmä toteaa hyvin:” Perustuslain 9 § takaa Suomen kansalaisille ja Suomessa oleskeleville liikkumisvapauden ja oikeuden valita asuinpaikkansa.” Kuljetuspalveluilla on aivan erityinen asema Suomen perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuden (PL 6§), liikkumisvapauden (PL 9§) sekä osallistumisoikeuden (PL14 §) toteuttajana. Kuljetuspalveluita uudelleen järjesteltäessä on huomioitava, että kyse on riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta, jotka julkinen valta on velvollinen turvaamaan (PL19 §) siten, että jokaisella ihmisellä on edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. ”

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus toteaa, että vammaisilla on yhdenvertainen oikeus liikkua ja osallistua yhteiskuntaan (mm. artiklat 9, 18 – 20, erityisesti artikla 20: henkilökohtainen liikkuminen).

Vammaisten ihmisten pitäisi voida olla mahdollista käyttää kuljetuspalveluita, eli vammaispalvelulain mukaisia kyytejä, myös muualla kuin oman kunnan ja sen lähikuntien alueella, mm. kesämökkipaikkakunnalla pitää voida matkustaa. Vantaalla ei voi kuljetuspalvelukyydillä mennä edes perustellusta syystä läheisensä hautajaisiin, jos ne eivät ole omalla kotiseudulla. Matkojen rajoittaminen vain asiakkaan kotiseudulle on asiakkaan liikkumisvapauden rajoittamista. Vain, jos vantaalainen vammainen ihminen voisi käyttää kuljetuspalveluita muuallakin kuin Vantaalla ja sen naapurikunnissa, olisi hänen mahdollista toimia valtakunnallisissa järjestöissä, olla ehdolla eduskuntavaaleissa, tavata ystäviään ja sukulaisiaan ja ystäviään. Lisäksi käytäntö asettaa vantaalaiset vammaiset ihmiset eriarvoiseen asemaan muissa kunnissa asuvien vammaisten kanssa, esim. Tampere myöntää hakemuksesta matkoja muuallekin kuin Tampereelle ja sen lähikuntiin.

Vain, jos vammaisen ihmisen on mahdollista matkustaa koko maassa, on hänellä täydet osallistumismahdollisuudet yhteiskuntaan. Hänen on mm. mahdollista toimia valtakunnallisissa järjestöissä tai olla ehdolla eduskuntavaaleissa. Me allekirjoittaneet siis vaadimme, että vantaalaisilla vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus perustellusta syystä käyttää kuljetuspalveluita kotiseudun ulkopuolella, esim. liikkuminen kesämökkipaikkakunnan alueella. 

Lähteet:
• Perustuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
• Vammaispalvelulaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
• Vammaispalveluasetus, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
• YK:n vammaissopimus, htps://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2
• THL, vammaispalvelujen käsikirja, kuljetuspalvelumatkojen määrä ja käyttöaika, https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/oikeuskaytanto/kuljetuspalvelut/kuljetuspalvelumatkojen-maara-ja-kayttoaika
• THL, vammaispalvelujen käsikirja, lähikunta ja asuinkunnan rajojen ylittäminen, https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/oikeuskaytanto/kuljetuspalvelut/lahikunta-ja-asuinkunnan-rajojen-ylittaminen
• Vetoomus vaikeavammaisen henkilöiden liikkumisvapauden turvaamiseksi, Invalidiliitto Ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry,  kannanotto 5.2.2007, Liikenne- ja viestintäministeriö, MPK valtakunnallinen seurantatyöryhmä, https://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/lausunto/kannanotot/4960
• Vantaan kaupunki, liikkumista tukevat palvelut, https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/vammaisten_palvelut/tukea_arkeen/liikkumista_tukevat_palvelut#Kuljetuspalvelut 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Nykyri voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö valtion kasvattaa tukeaan kulttuurille ja taiteelle?