Vastine Evijärven säännöstely- ja valmistelulupaa koskevaan valitukseen

Vastine Evijärven säännöstelyluvan muuttamisesta tehtyyn valitukseen (diaarinro: 106/2023).

Vastineen taustaa

Vaasan hallinto-oikeus on 14.4.2023 saanut käsiteltäväkseen valituksen, jolla pyritään kumoamaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka on tehty 16.12.2022, nro 192/2022 ja jonka tavoitteena on Evijärven säännöstelyluvan muuttaminen järven tilan parantamiseksi, sekä tähän liittyvät valmistelulupa-asiat. Valituksen diaarinumeron on 106/2023.


Vastineen alustus

Kun Evijärven pintaa laskettiin 2018 voimassa olleen säännöstelyluvan mukaiseksi, alkoi järvi rehevöityä voimakkaasti. Järven tilasta ovat pinnan laskun jälkeen olleet huolestuneita sekä alueen omat asukkaat että alueella sekä järvellä vapaa-ajan kiinteistöjä omistavat ulkopaikkakuntalaiset.

Järven kunnon nopean heikkenemisen johdosta pinnan nostolla 10 senttimetrillä tiedetään ainakin hidastettavan järven nykyistä umpeenkasvua, joka tätä vauhtia muokkaa entisestä Euroopan kalaisimmasta järvestä suoaluetta kiihtyvällä vauhdilla. Soistumista edesauttaa liete, joka suurelta osin on järven rantojen tuntumassa liiketoimintaa harjoittavien nostoa vastustavien 17 asukkaan tuottamaa.Vastineen tarkoitus

Vastineen yksiselitteinen tarkoitus on pitää järven kunnostamiseen liittyvät toimenpiteet viivytyksettä toteutuvana prosessina, koska Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajamaan nostoon saatiin jo lupa Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirastolta joulukuussa 2022.

Keskeisintä saadussa luvassa on se, että se sisältää niin sanotun valmisteluluvan, jonka mukaan nosto uusien säännöstelyrajojen mukaiseksi voidaan aloittaa, vaikka päätöksestä valitettaisiin.

Vastineen takana on yli 1300 noston puolesta adressin allekirjoittaneita mökkiläisiä ja järven tilasta huolestununeita kuntalaisia.
On syytä ymmärtää, että jo saatu valmistelulupa on myönnetty järven tilanteen vuoksi ja kaikki perustelut puoleen tai toiseen on jo pitkän aikaa sitten annettu. Loputtomien valitusten kautta noston viivyttämisen agendalla ei näytä olevan mitään sellaista, joka tärkeydessään ajaisi järven tilan nopeasta heikkenemisestä aiheutuvien taloudellisten, virkistyksellisten tai luontoarvojen ohi.
Loputon asiasta valittaminen näyttäytyy muutaman evijärveläisen yrittäjän kiusantekona yli tuhannen kiinteistönomistajan intressejä kohtaan.Kiinteistöjen arvon laskusta

Jo nyt nämä 17 valituksen tehnyttä maanviljelijää tai muuta henkilöä saavat korvauksen liiketoiminnalleen aiheutuvista haitoista. Tästä huolimatta he edelleen kiihdyttävät järven umpeenkasvua ja sitä kautta järven rannoilla ja saarissa kiinteistöjä omistavien omaisuuden arvon menetystä.

Mikäli 17:n viljelijän tai muun tuottajan taloudellinen etu ajaa sekä järven olemassaolon mittaamattoman edun ohitse, että myös satojen kiinteistönomistajien taloudellisten etujen ohitse, tullee piakkoin punnittavaksi, minkä suuruinen korvaus maksetaan kiinteistönomistajille tuotetusta kaiken aikaa kasvavasta haitasta, jollei veden pinnan nostoa tehdä nyt välittömästi.

Arvon menetystä tulee esimerkiksi siitä, kun saariin ei pääse moottoriveneillä potkureiden kivikkoihin iskeytymisen takia, eikä vesi ole uintikelpoista tai edes saunassa käyttökelpoista käsiin räjähtäneen levittymisen johdosta.

Kaiken kaikkiaan järven virkistyskäyttö on vaikeaa ja maisemalliset arvot on monilta osin lähestulkoon menetetty kesien loppupuolella. Omien rantojen ylläpitoon menee vuosi vuodelta yhä enemmän aikaa, eikä rantojen saattaminen kokonaan kasvillisuusvapaiksi enää edes onnistu.
Kiinteistöjen myyminen rantojen kunnon takia on yhä useammin tappiollista ja siitäkin huolimatta vaikeaa.


Viranomaisen ja viranomaispäätöksen tehtävä

Ympäristön turmelemisen estäminen on yksi viranomaisten tehtävistä. Viranomaispäätösten tulee lain mukaan nojautua siihen, että ympäristön turmelemista torjutaan ja havaittuihin vahingontuottamuksiin puututaan.

Mielestämme sellaista liiketoimintaa, jonka edellytykset eivät voi täyttyä ilman että tuotetaan mittavaa vahinkoa ympäristölle, ei tule tukea, sillä se on ristiriidassa ympäristönsuojelulain kanssa.

Myös rikoslain 48 luku ympäristörikoksista, muun muassa 2 § kuvaa tämän hetkistä tilannetta jollain tavalla semminkin, kun 17 viljelijää vaikuttaa oman valituksensa perusteella tavoittelevan ympäristönsuojelulain vastaisesti taloudellista hyötyä jarruttamalla ympäristölain toteuttamista ja viranomaispäätösten loppuunsaattamista.


Päätelmä

Näillä kaikilla edellä mainituilla perusteilla me allekirjoittaneet vaadimme Evijärven säännöstelylupa- ja valmistelulupa-asioiden välitöntä etenemistä ja hankkeen mahdollisimman nopeaa toteuttamista, sekä nykyisten ja tulevien valitusten ohittamista loputtomina ja siten tarpeettomina.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pia Ylitalo näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…