Vastustamme kierrätyspuiston sijoittamista Orimattilaan

Me adressin allekirjoittaneet vastustamme Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittamista Orimattilaan. Suunnitelmassa mukana olevat alueet eivät sovellu laajamittaiseen jätteen käsittelyyn ja loppusijoittamiseen. Toiminnasta aiheutuisi liiallista haittaa ihmisille ja ympäristölle, ei ainoastaan alueiden välittömässä läheisyydessä vaan mahdollisesti myös kauempana esimerkiksi Orimattilan keskustan taajama-alueella.

Lisäksi kierrätyspuisto tulisi toteutuessaan vaikuttamaan haitallisesti kestävään kierrätyksen kehittämiseen. Jätteen määrän vähentäminen, jätteen tuottajien suurempi kierrätysvastuu sekä hajautettu paikallinen kierrättäminen tulisi ottaa nyt kehitettäväksi sen sijaan, että suunnitellaan suurta jätekeskittymää, joka mahdollistaa jätteen tuottamisen samassa määrin kuin ennenkin.

Orimattilan ympäristönsuojelusihteeri ja johtava rakennustarkastaja ovat esittäneet, että kierrätyspuisto ei olisi toteuttamiskelpoinen Orimattilan alueella. Tästä huolimatta Orimattilan ympäristövaliokunta päätti 6.2.2019 kokouksessaan, että vaihtoehdot Marjasuo (VE2) ja Loukkaanmäki (VE4) olisivat mahdollisesti toteuttamiskelpoiset.  

Kierrätyspuistoon tullaan loppusijoittamaan ongelmajätteitä. Lisäksi siellä tullaan varastoimaan kivihiiltä. Näiden tavoitteiden lisäksi alueelle kaavaillaan jätteiden kierrätystoimintaa. Tämän tulisivat hoitamaan alueelle mahdollisesti sijoittuvat yritykset.

Jos hanke toteutuu, alueelle sijoittuvien yksittäisten yritysten toiminta ei edellyttäisi erikseen ympäristövaikutusten arviointia (YVA-ohjelma, s.11).   

Alueelle voidaan tuoda jopa 740 000 tonnia jätettä vuosittain. Tämä tarkoittaa noin 300 raskaan liikenteen ajoneuvoa päivittäin 250 päivänä vuodessa 30 vuoden ajan. Kyseessä on siis ympäristövaikutuksiltaan hyvin laajamittainen hanke. Me adressin allekirjoittaneet emme katso tämän hankkeen soveltuvan Orimattilaan.

Tähän adressiin liittyvä tiedottaminen tapahtuu Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/puhtaan.orimattilan.puolesta/
ja nettisivulla: www.bit.do/puhtaan-orimattilan-puolesta    


Vaikutukset Orimattilan vetovoimaisuuteen ja työllisyyteen
 

- Kierrätyspuiston vaikutuksia Orimattilan keskustan taajama-alueelle tai muille mahdollisille vaikutusalueille ei olla aikeissa selvittää lainkaan. Kierrätyspuiston vaikutusten arviointi tulee koskemaan vain aluetta, joka kattaa lähimmät kolme kilometriä kierrätyspuistosta. Epäilemättä vaikutukset ilman ja veden laatuun tulevat olemaan kuitenkin laajemmat. Myös hajuhaittojen määrä ja laajuus ovat epäselvät.

- Hennan puutarhakaupunki ei tule houkuttelemaan asukkaita, jos kierrätyspuisto rakennetaan sen läheisyyteen. Henna ei tulisi olemaan (jäte- ja kuljetusalan yrityksiä lukuun ottamatta) vetovoimainen myöskään muun yritystoiminnan harjoittamiseen.

- Kierrätyspuisto heikentäisi Orimattilan vetovoimaisuutta asuinpaikkakuntana. Luontoarvot sekä puhdas ilma ja vesi tulevat jatkossa olemaan yhä suurempia valtteja, kun paikkakunnalle houkutellaan uusia asukkaita. Näistä arvoista tulisi pitää kiinni.

- Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi on osa Orimattilan kuntastrategiaa. Kierrätyspuisto kuitenkin heikentäisi Orimattilalaisten ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Hanke ei ole siis kunnan strategian mukainen.

- Kierrätyspuiston työllisyysvaikutukset ovat epäselvät. Vielä ei tiedetä, mitkä yritykset lähtisivät toimintaan mukaan ja kuinka paljon uusia työpaikkoja ne toisivat mukanaan. Tiedossa ei ole myöskään se, mitä alueella toimiminen tulisi maksamaan yrityksille, eli olisiko esimerkiksi pienillä ja keskisuurilla yrityksillä edes mahdollisuutta sijoittaa toimintaansa alueelle. Itse alueen ylläpito hoituisi ilmeisesti melko pienellä henkilöstöllä, kuten muissakin vastaavissa paikoissa.  


Kierrätyspuiston toimintaan liittyviä ongelmia 

- Kuinka suuri osa alueelle kuljetettavasta jätteestä jää lopullisesti alueelle ja mikä osa siitä tullaan käytännössä kierrättämään? Yritysten mielenkiinto kierrätykseen riippuu täysin siitä, mikä toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa ja mikä ei. Tuskin yksikään yritys lähtee kierrättämään sellaisia jätteitä, joiden kierrätyksestä ei ole huomattavaa taloudellista hyötyä. Vaarana on, että kierrätykseen päätyvän jätteen määrä olisi suunniteltua vähäisempi ja alue alkaisi täyttyä ennen aikojaan.

- Kivihiilen varastointi ei sovi alueelle, jota kutsutaan “kierrätyspuistoksi”.

- Orimattilassa liikenteen päästöt ovat jo nyt 50% muita vertailukuntia suuremmat. Kierrätyspuiston myötä raskasta liikennettä tulisi alueelle jopa 300 ajoneuvoa vuorokaudessa jokaisena arkipäivänä (noin 250 vuorokautta vuodessa). Hanke tulisi merkittävästi huonontamaan Orimattilan ilmanlaatua.


Vaikutus alueen luontoon ja eläimiin 

- Kierrätyspuiston aluetta tulee kiertämään vain 50 metriä leveä suojavyöhyke. Epäselvää on, miten tulevaisuudessa yhä yleistyvät rajut sääilmiöt (esim. tulvat) otetaan huomioon alueen riskien hallinnassa.

- Tekemäjärven luonnonsuojelualue sijaitsee noin 400 metriä Marjasuon hankealueen itäisimmästä pisteestä. Marjasuon ja Loukkaanmäen alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on myös harvinaisten eläinten, kuten metson ja liito-oravan, pesimäpaikkoja ja reviirejä.

- Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa todetaan: “Hankealueiden eläimistöä – niin linnustoa, nisäkkäitä kuin muitakin eliöryhmiä – koskevat tiedot ovat niukat” (YVA-ohjelma, s. 105). Silti luontoselvityksiin on varattu aikaa vain 4 päivää per kohde ja selvitykset tulevat olemaan vain ”perustasoisia” (YVA-ohjelma, s. 128).

- Hankkeella tulee olemaan vaikutuksia alueen vesistöihin, esimerkiksi Porvoonjokeen. Marjasuon vaihtoehdossa lähin pohjavesialue on vain 600 metrin päässä. Alueelta tullaan tarvittaessa ohjaamaan vesiä myös maastoon. Vesi puhdistetaan mutta epäselvää on, mitä aineita maastoon ohjattava vesi saa sisältää ja millä raja-arvoilla.

- Miksi hanketta on lähdetty suunnittelemaan sellaisille maa-alueille, jotka eivät ole jo aiemmin saastuneet? Esimerkiksi Saksassa tällainen toiminta ei olisi mahdollista. 


Lähteet

”Ympäristövaikutusten arviointiohjelma [YVA-ohjelma]. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy: Lahden Seudun kierrätyspuisto.” Sweco Ympäristö Oy & Vahanen Environment Oy. 8.1.2019. https://www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA 

”Ympäristövaliokunta. Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 99.” http://orimattila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20191790-15

”Kierrätyspuistolla olisi vaikutuksia Orimattilan vesistöihin.” Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläisen haastattelu. Radio Suomi. 7.2.2019. https://areena.yle.fi/1-50066739 

”Orimattilan strategia 2018-2021.” Orimattilan kaupungin nettisivut. 19.2.2019. https://www.orimattila.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategiat-ohjelmat-saannot 

”Ilma ja melu.” Orimattilan kaupungin nettisivut. 21.2.2019. https://www.orimattila.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ympariston-tila/ilma-ja-melu 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anne Tarvainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )