Vastustamme Tetomin tuulivoimapuistoa

Koskenkylän kyläyhdistyksen mielestä tuulivoimaa ei tule rakentaa näin lähelle asutuskeskittymää.

Tetomin alueelle on suunnitteilla kahdeksan 280 metrin korkeaa tuulimyllyä (alle 340 metriä mpy). Suunnittelualue sijaitsee Niinijärven ja Röjsjön välisellä alueella, noin 13 kilometrin etäisyydellä Loviisan keskustasta luoteeseen ja vain 2 kilometriä koiliseen Koskenkylästä. Suunnittelualueen länsipuolella kulkee valtatie 6 ja eteläpuolella
E18 -moottoritie. Tuulivoimapuiston kaava-alueen pinta-ala on noin 1 183 hehtaaria. Suunnitellut voimalat ovat Suomen korkeimmat ja ilmeisesti myös maailman korkeimmat. Näiden voimaloiden tuottamaa ääni meluhaittaa ja matalaäänistä infraääntä kylän välittömässä läheisyydessä ei voida hyväksyä!

Tulivoimalan meluhaitta syntyy satametristen lapojen aerodynaamisesta äänestä, melu on jaksollista ja kuuluu selvemmin yöaikaan, kun muu ääni hiljenee. Oheisesta linkistä voit kuunnella tuulipuiston ääniä: https://www.mtvuutiset.fi/video/prog316138

Kuultavien desibelien lisäksi tuuliturbiini tuottaa matalataajuista värähtelyä, jonka vaikutuksista vielä Suomessa kiistellään.

Työ- ja elinkeinoministerin julkaisussa 2017 Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen ( http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-229-3 ) todetaan, että jatkoselvitystä tarvitaan. Parhaillaan on käynnissä tutkimus (Teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL), joka valmistuu helmikuussa 2020. Mielestämme tämä selvitys tulee valmistua, ennen kaavahankkeen lopullista käsittelyä. Uutislinkki jatkotutkimukseen. 

Merikarvialla perhe joutui muuttamaan asunnosta matalataajuisen infraäänen vuoksi. Tätä emme halua omalle kylällemme!

Suunnitellut voimalat ovat Suomen korkeimmat ja ilmeisesti myös maailman korkeimmat. Voimalan napakorkeus on 180 metriä, ja roottorin lapa on 100 metriä pitkä. Näin ollen roottorin lapa pyyhkäisee 280 metrin korkeudelle aiheuttaen aurinkoisina päivinä välkettä kauas ympäristöön. Koskenkylän jokilaakso on valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Kaavaluonnoksen mallinnuskuvista voi havaita, kuinka suuret tuulimyllyt näkyvät moneen suuntaan arvokasta kulttuurimaisemaa. Lisäksi alue on välittömässä läheisyydessä Natura 2000-alueeseen. Maa- ja merikotkan sekä sääksiparin tiedetään elävän lähistöllä sekä alue on merkittävä muuttolintujen läpikulkualue. Mielestämme Koskenkylän kulttuuri- ja luontoalueen läheisyyteen ei tule rakentaa tuulivoimaa. Alueella ei ole tehty Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA, joka mielestämme olisi kokonaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Verkosta löytyy useita uutisia, joissa kerrotaan kiinteistöjen arvon laskusta, mikäli kiinteistön näköpiirissä oli tuulivoimala. Tämäkö on edessä Koskenkylän, Pernajan, Isnäsin ja Liljendalin vapaa-ajan sekä ympärivuotisille kiinteistöille?

Koskenkylään on satsattu ja valmisteilla on uusi puukoulu, joka houkuttaa alueelle varmasti lisää lapsiperheitä. Koskenkylä on ollut Loviisan suurin kasvukeskus ja sillä on edellytykset kasvaa jatkossakin hyvin liikenneyhteyksien ansiosta. Ottaako Loviisan kaupunki riskin hyväksyessään alueelle tuulipuiston vain muutaman kilometrin päähän kasvavasta kylästä?

Loviisa on ajanut rantaratahanketta rannikkokuntien kanssa jo kauan. Uusimaa-kaava 2050, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava asetetaan nähtäville syksyllä 2019. Mielestämme uusi Rinteen hallitusohjelman suunnitelma rataverkoston osalta sekä maakuntakaava tulee huomioida ennen kunnallista kaavapäätöstä, jottei ratahanketta vaaranneta.  

Lisäksi tiedetään tuulivoimaloiden aiheuttavan ilmavalvontatutkaan häiriöitä. Voidaanko tutkavalvontaa vaarantamatta rakentaa näin lähelle rannikkoa lähes 300 metrin korkeuteen yltävä tuulipuisto? 

Me allekirjoittaneet vetoamme Loviisan kaupungin päättäjiin, että Tetomiin näin lähelle kulttuurihistoriallista ja Natura 2000 -aluetta ja asuttua kasvavaa Koskenkylän taajamaa ei kaavoiteta tuulivoima-aluetta.

 

etäisyys.PNG

 


Koskenkylän kyläyhdistys ry /Forsby byaförening rf    Ota yhteyttä adressin tekijään