Vastustamme tuulivoimaloiden rakentamista Hillonevalle Saarijärven Pylkönmäelle vakituisen- ja loma-asutuksen läheisyyteen

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

 1. Saarijärven kaupunki ei kaavoita Hillonevan-tuuliteollisuusaluetta Saarijärven Pylkönmäelle.
 2. Vaadimme, ettei kyseiselle alueelle rakenneta tuulivoimaloita.
 3. Vaadimme ettei tuhota ainutlaatuista suoluontoa ja virkistysaluetta vaan alue tulisi suojella.

Myrsky Energia Oy on aloittanut Saarijärvellä kartoituksen uusien tuulivoimaloiden rakentamiseksi. Saarijärven kaupunginjohtaja on keskustellut tuulivoimayhtiön kanssa ko. alueesta.

Keski-Suomen maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimalle sopivat alueet kartassa. Kyseessä oleva Hillonevan alue ei ole tuulivoima-aluetta kaavakartassa. Mistä tällainen ainutlaatuinen suoalue on keksitty tuulivoimala-alueeksi?

Hillonevan aluetta, joka sijaitsee Pylkönmäen kylän länsipuolella kunnan keskustaajaman ja Kukon kylän sekä ranta-asutuksen välittömässä läheisyydessä, on säilynyt lähellä olevista turvetuotantoalueista huolimatta luonnontilaisena. Harvinainen suoalue on ainutlaatuinen. Alueella on monipuolinen lintukanta, lintujen pesimäalueita ja alue on vakituisten- ja loma-asutuksen virkistysaluetta. Hillonevan alue tulisi suojella eikä suunnitella alueelle tuulivoimaa. Soita on runsaasti tuhottu turvetuotannon johdosta.

Saarijärven kaupunki on kaavoittanut laajalti loma-asutusta kyseessä olevan alueen tuntumaan Pylkönmäelle. Moni on rakentanut vapaa-ajan asuntonsa luonnonrauhaan siellä olevien järvien rannoille. Jos olisi ollut tiedossa, että alueelle suunnitellaan tuulivoimapuistoa ei tontteja olisi ostettu. Loma-asuntojen arvo laskee tuulivoimaloiden takia. Sama kohtalo on vakinaisilla asukkailla, joiden kiinteistöjen arvo laskee.

Suunniteltu tuulivoima-alue tuo merkittävää haittaa Pylkönmäen keskustaajamaan ja taajaman ympärillä oleviin vakituisiin asuinpaikkoihin sekä laajasti ympärillä olevien järvien loma-asutukseen. Matkaa asutukseen on tuulivoima-alueesta n. 1–2 km.

Saarijärvellä on maakuntakaavassa tuulivoimalle merkittyjä alueita joihin Hilloneva ei kuulu. Tuulivoimapuisto tulee suunnitella näille kartassa oleville ja tuulivoimaan sopiville alueille.

Tuulivoimahankkeissa tulee toimia aktiivisesti ja vastuullisesti ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisten hyväksi ja noudattaa kaikessa vastuullisen ja eettisen toiminnan periaatteita.

Suunniteltu alue ei ole sopiva paikka tuulivoimaloille:

 • Hillonevan alue on soiden ja metsäkannasten rikkoma ainutlaatuisesti säilynyt alue.
 • Suot ovat Suomen tärkein hiilivarasto eli luonnontilainen suo sitoo tehokkaasti hiiltä. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa soilla on suuri merkitys.
 • Keski-Suomen tuulivoima- yleiskaavaselvityksessä on merkittyjä alueita Saarijärvellä mihin tuulivoima sopii aiheuttamatta haittaa asukkaille. Miksi näitä ei ole tarjottu tuulivoimayhtiölle?
 • Suunnittelualueen asutus Mm Kukon kylä ja ranta-asukkaat ja Pylkönmäen keskusta on lähellä.
 • Ensin kaavoitetaan runsaasti loma-asuntopaikkoja alueen järville. Tämän jälkeen ollaan kaavoittamassa tuulivoima-aluetta loma-asuntojen ja vakituisen asutuksen välittömään läheisyyteen.
 • Syvä ja jykevä perustus ja voimalan öljyt vaikuttavat pohjavesiin, luonnontilaisiin järviin ja alueen kaivoihin, joita löytyy ko.alueelta.
 • Ääni kuuluu häiritsevänä kilometrien päähän yötä päivää.
 • Alue on keskellä kansallisesti arvokkaita lintualueita ja lintujen muuton johtolinjalla. Alueella liikkuu ja pesii useita suojeltavia lintulajeja. Alueella on nähty mm. maakotka. Havaintoja on sekä Pylkönmäeltä, Karstulasta että Multialta.
 • Voimalat tuottavat terveysriskejä ihmisille, eläimille ja eliöstölle:
  • ääni
  • infraääni
  • välke
  • kansallismaiseman pilaaminen
  • hiilinielun tuhoaminen   
 • Alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden taloudellinen hyöty ei ole suhteessa menetyksiin.
 • Hanke laskee alueen vakituisten ja lomakiinteistöjen arvoa.
 • Haluamme suojella tulevien sukupolvien oikeuden hiljaiseen ja luonnoltaan rikkaaseen ympäristöön ja Suomenselän kansallismaisemaa. Tuulivoimaa ei tule rakentaa luonnon monimuotoisuuden vaarantamisen kustannuksella. Tuulivoimaa voidaan rakentaa alueille, jossa ei ole asutusta. Kaavoitussäädöksiä tulee tältä osin täsmentää valtakunnallisesti.

Tuulivoima-alue tulee suunnitella sellaiselle paikalle missä asukkaat eivät joudu kärsimään voimaloiden aiheuttamasta haitasta. Pylkönmäen pieneen kylään on jo tulossa tuulivoima-alue Soidinmäelle. Useita tuulivoima alueita ei tule toteuttaa lähelle asutusta pieniin kyliin. Päättäjien tulisi ratkaista tuulivoima-alueet niin että luonnontilaiset ja harvinaiset lähellä asutusta olevat jäljellä olevat suoalueet suojeltaisiin luonnon hiilinieluna sekä lintujen pesimäpaikkoina että asukkaiden virkistyskäyttöön. Viime vuosikymmeninä soita on tuhottu turvetuotannon seurauksena luvattoman paljon. Jäljellä olevat alueet ovat arvokkaita suoalueita.

Me Pylkönmäen allekirjoittaneet asukkaat ja mökkiläiset kannamme huolta kyseessä olevasta alueesta ja sen säilymisestä tuleville sukupolville. Adressi allekirjoituksineen luovutetaan Saarijärven kaupungin päättäjille ja virkamiehille ja muille tahoille.

Kuva Hillonevalta 2020

IMG_20200601_164550.jpg


Lisätietoja Stefan Sundberg sundbergstefan@outlook.com        Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Lisätietoja Stefan Sundberg sundbergstefan@outlook.com     näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…