Vetoomus Komeetan koulun säilyttämisen puolesta

Tilanne 26.5.2023  

Komeetan koulun tontille suunnitellaan toteutettavaksi Olarin 2 päiväkotia- hanketta, jonka seurauksena Komeetan koulun paikalle rakennettaisiin valmistuessaan Suomen suurin päiväkoti, joka on mitoitettu 16 päiväkotiryhmälle (lähes 340 lasta). Tämä hanke tulee toteutuessaan vaikuttamaan olennaisesti esimerkiksi Olarin liikennejärjestelyihin, sillä ainoa kulkureitti saatto- ja noutoliikenteelle on kapea Komeetankuja, johon on kulku Olarinkadun liikenneympyrän kautta. Päiväkodin on kaavailtu kattavan myös Henttaan/Suurpellon varhaiskasvatustarvetta, joten saattoliikenteen voidaan pääasiassa arvioida tapahtuvan yksityisautoin. Jo tällä hetkellä koulun alue ruuhkautuu, vanhempien tuodessa ja hakiessa lapsiaan koululla järjestettävistä harrastuksista. Näissä tilanteissa autoja on n. 10-15 kerralla.

Tämä kaavailtu päiväkoti-hanke vaatii toimiakseen aivan eri luokan kulkuyhteydet, ja tämä nykyinen suunnitelma tulee ajamaan Olarin liikennekaaokseen. Komeetan koulua ollaan tämän hankkeen puitteissa ajamassa alas, vaikka oppilaille ei edelleen ole pystytty osoittamaan yhtään varteenotettavaa sijoituspaikkaa. Päiväkotihanketta perustellaan sillä, että päiväkoti-ikäisten määrä kasvaa tulevina vuosina Olarissa, mutta yksi alueen jo nyt täytenä pursuavista alakouluista lakkautetaan, sillä alakouluikäisten määrä jatkossa vähenee?

On tosiasia, että niin varhaiskasvatus kuin perusopetus ovat kriisissä. Tämän kriisin perimmäinen syy on kuitenkin osaavien ja hyvinvoivien ammattilaisten uupuminen. Tätä kriisiä ei ratkaista kustannustehokkailla jättipäiväkodeilla, vaan ammattilaisten hyvinvointia ja sitoutumista tukevilla ratkaisuilla. 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan poliitikot päättivät yksimielisesti palauttaa päiväkotisuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 19.4.2023. Päätöksessä linjattiin, että päiväkodille tulee etsiä sille paremmin soveltuva tontti alueelta. Tämän lisäksi poliitikot linjasivat, että ”Olarin alueen lukuisat pienemmät kunnalliset ja yksityiset päiväkodit tarjoavat tälläkin hetkellä paitsi perheille niin myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle vetovoimaisen vaihtoehdon, jonka roolia ja painoarvoa tulisi tarkastella yhtenä osana hankkeen jatkosuunnittelun uudelleenvalmistelussa”. Näistä perusteluista huolimatta esitys tuotiin muuttumattomana heti seuraavan kokouksen esityslistalle. Esityksen käsittelyä jatketaan 14.6.2023 järjestettävässä kokouksessa. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Komeetan koulu on n. 150 oppilaan toimipiste Olarissa, joka on osa Päivänkehrän koulua. Komeetan koulussa opiskelee yksisarjaisesti luokat ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Nyt Komeetan koulu on kuitenkin järjettömän lakkautusuhan alla, ja sen tilalle kaavaillaan suurta, yksityistä päiväkotia. Komeetan koulu on täysin toimiva ja pidetty koulu, ja sen tarve alueelle on ilmeinen. Alue on voimakkaasti kasvava, jolloin tulevina vuosina peruskouluikäisten lasten määrä tulee varmasti kasvamaan, joten tarve tälle toimipisteelle on kiistaton. Vaikka koulu on jo osittain peruskorjausikäinen, on se kuitenkin vielä ikäisekseen hyvässä kunnossa, eikä siellä ole esimerkiksi sisäilmaongelmia.

Tämän lisäksi on tärkeä huomioida se, että vaikka viime vuosina trendi on ollut keskittää oppilaita taloudellisin perustein valtaviin koulukomplekseihin, ovat pienen koulun edut kiistattomat. Komeetan koulussa koulun henkilökunta, n. 10 opettajaa tuntevat henkilökohtaisesti kaikki koulun oppilaat. Yhteistyö on toimivaa ja koulussa vallitsee kannustava ja turvallinen ilmapiiri. Koulussa pystytään ottamaan huomioon kaikenlaiset oppijat joustavasti, ja esimerkiksi tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla pedagogisten ratkaisujen toteuttaminen on saumatonta. Koulussa on todella hyvä yhteishenki niin lasten kuin aikuistenkin välillä!

Nyt laaditun suunnitelman mukaan Komeetan koulun oppilaat siirretään kesän 2023 jälkeen Kuitinmäen kouluun, jonka alakoulun osa samaan aikaan valmistuu osana PPP-hankkeena uutena rakennuksena. Tämä suunnitelma on kuitenkin hyvin ongelmallinen, eikä palvele lasten ja nuorten etua tällä alueella. Näistä yksi tärkein syy on se, että Kuitinmäen koulu (uudisrakennus sekä koko koulu) on mitoitettu vain sen nykyiselle oppilasmäärälle. Uusi alakoulu on suunniteltu kaksisarjaisena (+ pienluokka), joten Komeetan koulun oppilaiden siirtäminen Kuitinmäen kouluun tarkoittaisi tilannetta, jossa syntyy lähes 1000 oppilaan jättikoulu, jonka oppilaat ja henkilökunta joutuisivat työskentelemään riittämättömissä tiloissa, joista osa ei ole edes tarkoitettu jatkuvaan opetuskäyttöön (paviljonkirakennus).

Niitä ei ole tarkoitettu pysyväisluonteiseen käyttöön Kuitinmäessä vaan väistön ajaksi luokkatiloiksi, väistötilaluokiksi. Juuri tällaisista tiloista kaupunki on aktiivisesti linjannut pyrkivänsä eroon. Tämän lisäksi lapset joutuisivat pomppimaan kolmen rakennuksen välillä (esimerkiksi ruokailemaan), joita erottaa vilkasliikenteinen väylä. Tämä olisi rauhatonta, ja myös hyvin turvatonta. Alueen liikennejärjestelyt ovat erittäin haasteelliset, jopa vaaralliset; hidasteita ei ole saatu pyynnöistä huolimatta Kuitinmäkeen, alikulkutunnelikin on koettu turvattomaksi. Jatkuvaan opetuskäyttöön kaavailtu paviljonkitila on myös joustamaton, ja sen käyttäminen esimerkiksi pienryhmätyöskentelyyn ja joustavien opetusmenetelmien toteuttamiseen on käytännössä mahdotonta.

Komeetan koulun lakkauttaminen perustuu puhtaasti Espoon säästöbudjetille. Alustavien lukujen valossa säästö olisi 270.000 euroa/vuodessa. On kuitenkin hyvin tärkeää ottaa huomioon, että uuden jättikoulun toteutuessa henkilötyövuosia tarvittaisiin lisää. Kuitinmäen koululla on jo nyt aliresurssoitu oppilashuollon ja hallinnon osalta, joten useampien tarvittavien henkilöstyövuosien kasvu tulee merkittävästi syömään tavoiteltuja säästöjä.

Tämä adressi tullaan toimittamaan Espoon kaupunginhallituksen toimijoille, tila- ja asuntojaostolle sekä kasvun ja oppimisen lautakunnalle.   

Liitteenä: 

Komeetan koulun oppilaiden mielipidekirjoitus asiasta:

https://www.lansivayla.fi/paakirjoitus-mielipide/4458144

Kuitinmäen koulun johtokunnan lausunto: 

https://static.espoo.fi/cdn/ff/J2POB8WsysRRmNWoKi9qDgW0RmTX864HbyP-Pj8mNwA/1643367883/public/2022-01/Kuitinm%C3%A4en%20koulun%20johtokunnan%20lausunto%20-%20P%C3%A4iv%C3%A4nkehr%C3%A4n%20koulun%20Komeetan%20toimipisteen%20toiminnan%20jatko%2025.1.2022.pdf?fbclid=IwAR27mI0FnZe-c6qZWpTSpnpu70Vw-WMQSxddUdl_bBZeJgM50Mo72NG0tvY

Päivänkehrän koulun johtokunnan lausunto: 

https://static.espoo.fi/cdn/ff/2lyWquurxZg7lF2i2Cwpfm3XF4nDg3GqZ2pQ7sTpKKE/1643375761/public/2022-01/Liite%201%20P%C3%A4iv%C3%A4nkehr%C3%A4n%20koulun%20johtokunnan%20lausunto%20Komeetan%20toimipisteen%20jatkosta.pdf

   

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hilpi Kangas voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…