VETOOMUS LAPSEN EDUN MUKAISISTA KOULUPAIKKAPÄÄTÖKSISTÄ


VETOOMUS LAPSEN EDUN MUKAISISTA KOULUPAIKKAPÄÄTÖKSISTÄ

 

Osoitamme Kaarinan kaupunginvaltuustolle vetoomuksen, jotta sivistyslautakunta/ asiasta päättävät tahot ottavat uudelleen käsittelyyn vuoden 2022 alusta määritellyn oppilasaluejaon ja luopuvat sen käytöstä, sekä muuttavat tämän oppilasaluejaon perusteella tehdyt sellaiset koulupaikkapäätökset, joissa lapsen etu ei perusopetuslain tarkoittamalla tavalla toteudu ja muuttavat toissijaiset koulupaikat ensisijaiksi niiltä osin kuin oppilaille tämän perusteella kuuluu. 

 

Me allekirjoittaneet vetoamme, että kouluun oppilaaksiotto ja lähikoulun osoittaminen on tehtävä kunkin oppilaan kohdalla yksilöllisesti ja lapsen edun mukaisesti. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen koulumatkaan sekä mahdollisuus käydä tosiasiallista lähikoulua.  Perusopetuslaissa todetaan: Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä” (POL 6 §).  Tämän lain pykälän tarkoitus eikä sen henki tule Kaarinassa täytetyksi kaikkien lapsiperheiden osalta nyt määritellyn oppilasaluejaon myötä.

 

Oppilasaluejako on nyt laadittu käsittämään sellaisia alueita, jotka eivät enää ole tosiasiallisen lähikoulun piirissä. Oppilas on saatettu osoittaa kouluun, joka sijaitsee kotoa nähden kauempana ja vähemmän turvallisen matkan päässä kuin tosiasiallinen lähikoulu. Lisäksi joissakin tapauksissa lapselle on osoitettu paikka koulusta, joka ei ole hänen etunsa mukainen ja samalla tämä lapsi on "vienyt paikan" sellaiselta lapselta, joka paikan olisi halunnut. Tämänkaltaisten erikoisten päätösten kumuloituminen ei ole omiaan lisäämään luottamusta Kaarinan päätöksentekoprosessiin. Lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaate pitää ottaa käyttöön viivytyksettä. Kunta ei ole ottanut huomioon lapsia eikä lapsiperheiden toiveita, vaan osoittanut joissakin tapauksissa koulupaikan lapsen ja perheen edun vastaisesti.  Sivistyslautakunnan pöytäkirjoista selviää, että päätös  oppilasaluejaosta on tehty nopealla aikataululla, jolloin vaikutuksia ole pystytty arvioida perusteellisesti. Kuntalaisia ei ole kuultu eikä vaihtoehtoisia malleja esitelty. Näistä edellä mainituista syistä vaadimme, että uusista oppilasalueista luovutaan ja nyt tehdyt päätökset, joiden vaikutus on lapsen edun näkökulmasta negatiivinen, muutetaan vastaamaan lapsen etua ja täten muutetaan lapsen ensisijaiseksi kouluksi se, joka tosiasiallisesti on lapsen edun mukainen. 

 

Vaadimme, että sisarusten tulee päästä samaan kouluun ja samaan varhaiskasvatuspaikkaan.  Uusien asuinalueiden rakentaminen ja väestönkasvu eivät saa vaikuttaa negatiivisesti lasten koulu- tai päiväkotipaikkojen määräytymiseen. Kaupungin on pidettävä kiinni siitä, että saman perheen lapset saavat käydä saman perusopetuksen koulua.  Väestonkasvun vuoksi koulut ja päiväkodit ovat täynnä. Oppilasalueet on vuoden 2022 alusta uudelleen määritelty eivätkä sisarukset pääse täten välttämättä samaan kouluun. Oppilas on saatettu osoittaa kouluun, joka sijaitsee kotoa nähden kauempana ja vähemmän turvallisen matkan päässä.  Kunta ei ole päätöksenteossaan ottanut huomioon lapsia eikä perheiden toiveita arkeen huomattavasti vaikuttavassa asiassa vaan osoittaa koulupaikan lapsen ja perheen edun vastaisesti.  

 

Kaarinan kaupunki pyrkii uudella koulualuejaolla ratkaista laajempia väestörakenteellisia haasteita, mutta ei huomioi, että lautakunnan tekemä päätös rajaa näiden toimenpiteiden kohteeksi kaikkein pienimmät koululaiset ja perheensä. Kaarina on pitkään ollut muuttovoittoinen kaupunki ja houkutellut lapsiperheitä. Uusia asuinalueita kaavoitetaan systemaattisesti. Tilanne on haastava eikä sitä ole edesauttanut esimerkiksi Valkeavuoren koulun rakentamisen viivästyminen. On kuitenkin selvää, että väestönkasvuun ei ole pystytty vastaamaan ja nyt tehdyt pääökset on tehty näennäisesti lakia noudattamaan, lapsen etua ajattelematta. Alueelle muuttaa jatkuvasti uusia perheitä ja kaavoitetaan uusia alueita. Koulun valmistumiseen menee vielä vuosia. Epävarmuus tulevista koulupaikoista koskee niin jo Kaarinassa asuvia kuin tänne muuttaviakin. On myös huomioitava, että useilla perheillä asuinpaikka valikoituu tosiasiallisen lähikoulun perusteella. Alueiden vaihtaminen ja oppilaiden siirtäminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa jo alueelle muuttaneille. 

 

Sisaruusperusteisuus, koulumatkan turvallisuus ja pituus ovat erittäin painavia seikkoja, jotka pitää huomioida ja joustavasti näiden pohjalta huoltajien toiveiden mukaisesti järjestää. Lapsen tulee voida jatkaa kehitystään jo muodostuneiden sosiaalisten suhteiden parissa ja ylläpitää niitä turvallisesti jo tuttujen päiväkotikavereiden kanssa eikä joutua oppilasalueen asetetun rajan vuoksi yksin täysin uuteen, vieraaseen ympäristöön. Julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia  turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Lapsen edun tulee olla ensisijainen päätöksenteon lähtökohta, ei viimeinen. Perusopetuslaissa mainitaan varsin selkeästi "Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.” (POL 3 a §, 1.8.2022)", mikä ei jätä tulkinnanvaraa. Kaarinassa lapsen etua ei ole ajateltu päätöksenteon lähtökohtana ja tästä syystä sellaisiin päätöksiin, joissa lapsen ja perheen etua ei ole otettu huomioon, tulee tehdä muutos viipymättä. 

 

Vaadimme, että

 

 

A) vuoden 2022 alussa määritellyt oppilasalueet palautetaan ennalleen, sekä varmistetaan kaikille lapsille hänen etunsa mukainen  koulupaikka ja muutetaan  toissijaiset koulupaikkapäätökset ensisijaisiksi niiltä osin kun näiden oppilasalueiden muutosten palauttamisen myötä kuuluu

B) Lasten tulee päästä samaan kouluun, johon hänen sisarukselleen on osoitettu koulupaikka ja kaupungissa otetaan sisarusperiaate käyttöön

 C) Kaupunki huolehtii riittävästä resurssoinnista niin tilojen kuin henkilöstönkin osalta, jotta kaksi edellä mainittua kohtaa toteutuvat. Tällöin "paineen purkaminen" lapsia siirtämällä koulusta toiseen voidaan lopettaa

 

”Sujuvat, turvalliset palvelut arjen läheltä” kuuluu yhtenä päämääristä Kaarina- strategiaan, joka sivistyslautakunnan pöytäkirjoissakin usein mainitaan. Vetoamme, että kunnan päättäjät tekevät päätöksen perheiden hyvinvointi ja kunnan maine edellä. Koululaisten perheiden toivoisi voivan odottaa koulun alkua hyvillä mielin eikä pelätä koulupaikan puolesta. Haluamme Kaarinan lunastavan avoimesti paikkansa lapsiperheystävällisenä kuntana ja seisovansa arvojensa takana.        

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pirita Outinen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…