Vetoomus Pyhännän kunnan päättäjille, ettei Pyöriännevaa kaavoiteta tuulivoima-alueeksi.

Pyhännän Pyöriännevalle on suunnitteilla tuulivoima-alue, johon kuuluisi kymmeniä tuulivoimaloita, joiden kokonaiskorkeus olisi enimmillään 320 metriä, yksikköteho 6-10 MW. Vastustamme alueen kaavoittamista tuulivoima-alueeksi.

Suunnitteilla olevan Pyöriännevan tuulivoima-alueen vaikutusalueella on vakituista asutusta, maatiloja ja vapaa-ajan asuntoja sekä virkistyskäyttöön tarkoitettuja kalastus- ja uimapaikkoja sekä maastopyöräreittejä. Toteutuessaan tuulipuisto sekä sähkönsiirron rakenteet muuttaisivat peruuttamattomasti alueen ympäristöä; luontoa ja kulttuurimaisemaa.

Tuulivoimaloilla on paljon negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi ympäristö-, välke-, tärinä- ja äänihaittoja. Toistaiseksi ei vielä edes ole kokemuksia, saatikka tutkittua tietoa, suunnitteilla olevista yli 300 metriä korkeista tuulivoimaloista maatuulivoimahankkeissa. Aikaisempien tutkimusten tulokset haitoista perustuvat nyt suunnitteilla olevia tuulivoimaloita pienempiin voimaloihin. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen käyttämien tutkimusten mukaan mittauksissa käytettyjen asuntojen äänimaisema muuttui kaupunkimaiseen suuntaan. Tutkimuksissa olleet voimalat ovat olleet 2-3 Mw. Mittakaavakin monesti hämärtyy varsinkin jos vertailukohtia ei ole. Täysikasvuinen mänty noin 20 m, Puolivälikankaan vesitorni Oulussa 55m, Näsinneula antennin kanssa 168 m, Eiffel-torni 301 m ja suunniellut myllyt 320 m.

Toistaiseksi ei ole ollut saatavilla luotettavia melumallinnoksia, saati visualisointeja tuulipuiston vaikutuksesta Tavastkengän ja Perukan alueeseen. Tunnustettu haitta on tuulipuistojen negatiivinen vaikutus televisio, puhelin- ja nettiyhteyksiin. Perukan alueella on jo ennestään kovin heikot yhteydet, niitä ei ole vara heikentää ollenkaan.

Haluamme Pyhännän kunnan kokonaisuudessaan, myös pienet kylät huomioiden, pysyvän oman kuntastrategiansa mukaan toimivana paikkakuntana.

Pyhännän kunta muistuttaa toistuvasti tiedotteissaan kunnan strategiasta, jonka keskeistä sisältöä ovat huolenpito ihmisistä, kaikista kunnan asukkaista. Nyt Pyöriännevan tuulivoimala -hankkeen vastustajat kokevat, ettei heidän mielipiteitään haluta kuulla, saatikka ottaa vakavasti. Kaikki eivät uskalla edes sanoa mielipiteitään julkisesti, sillä aiheen tiimoitta on esiintynyt myös uhkailua.

Kunnan strategiaan lukeutuu myös huolenpito yrittäjistä. Myös yksityisyrittäjät ja maatilat ovat yrityksiä. Etenkin maatila työllistää suoraan ja välillisesti useita henkilöitä. Maatilat edellyttävät isoja investointeja, ja jos huoli omasta elin- ja työympäristöstä painaa, investoinnit voivat jäädä tekemättä ja houkutus lopettaa toiminta kasvaa.

Kunta sanoo pitävänsä huolta ympäristöstä, luonnosta. Strategian mukaan erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa jokien kuntoon. Pyöriännevan tuulivoimala-alue uhkaisi luontoarvoiltaan merkittäviä Siikajoen latva-alueita. Tuulipuistot tappavat lintuja ja hyönteisiä, kiihdyttäen näin myös pölyttäjäkatoa. Hanke näyttäytyy uhkana susille, ahmoille, ja metsäpeuroille. Lepakoita esiintyy ainakin alueen välittömässä läheisyydessä, onko kaikkia tarvittavia kartoituksia vielä edes tehty?

Pyhännän kunta myös korostaa huolenpitoa maineestaan, tavoitteena houkutella kuntaan uusia asukkaita. Omistusasunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkiminen Pyhännän kunnasta ei kiinnosta, jos on pelkona että tuulivoima-alueet valtaavan koko kunnan. Tuulipuisto romahduttaa lähialueen vakituisten- ja vapaa-ajanasuntojen arvon. Kunnan tilinpäätös on ollut useana vuonna voitollinen, joten kunta ei ole riippuvainen yhdestäkään tuulivoimapuistosta Piiparinmäen lisäksi. Tuulivoimapuistojen uhka vaikuttaa kunnan houkuttelevuuteen, veto- ja pitovoimaisuuteen.

Emme halua luontoon ja kulttuurimaisemiimme tuulivoimaloita. Asukas joka on kuntaan jäänyt tai muuttanut, on tietoisesti valinnut asuinpaikakseen luonnonläheisen ympäristön.  Tämä korostuu etenkin Tavastkengän ja Perukan rauhaisilla alueilla. Toteutuessaan tuulipuisto muuttaisi alueen teollisuusalueeksi, mikä ei houkuta jäämään tai muuttamaan tuulivoimapuiston laajalle ulottuvalle vaikutusalueelle. Myös lähialueen virkistyskäyttö, Sainijärven uimapaikka mukaan lukien, menettäisi viehätystään. Kunnan korostama ympäristön viihtyisyys pitäisi taata myös muuallakin kuin taajama-alueella.

Kunta mainostaa päätöksentekokulttuurin olevan avointa ja positiivista. Viime aikoina se ei ole kaikille sellaisena näyttäytynyt. Sama koskee myös tiedottamista, nyt tuulivoimahankkeesta tiedottaminen on tapahtunut suurilta osin Pyöriännevan alueen vuokranneen tuulivoimayhtiön toimesta. Tuulivoimayhtiö, ja omalla toiminnallaan tai sen puutteella myös kunta, on ajanut kuntalaiset vastakkainasetteluun hankkeesta hyötyvien ja sen haitoista huolissaan olevien välillä.

Hanke vaikuttaisi niin paljon ja monella tapaa alueen luontoon ja ympäristöön, että on syytä tarkastella myös puolueetonta informaatiota tuulivoimaloiden vaikutuksista, ja kuunnella hankkeen lobbaajien lisäksi myös niitä, jotka Pyöriännevan lähistöllä asuvat vakituisesti tai osa-aikaisesti taikka viettävät muuten aikaansa. Etenkin päätöksenteossa, kaavoituksessa, tulee kuunnella tasapuolisesti eri tahoja ja huomioida erilaisia katsontakantoja. Nyt vastakkain vaikuttavat olevan raha ja arvot. Arvot, joita Pyhännän kunta mainostaa jokaisessa tiedotteessaan kuntastrategian muodossa. Luonnonrauha on se tärkeä arvo minkä vuoksi kannattaa asua ja viettää vapaa-aikaa kasvukeskusten palveluista ja joukkoliikenteestä kaukana. Jos tuulivoimala-alue kaavoitetaan on tämä maaseudun ainoa vetovoimatekiä menetetty ja edes rahallakaan sitä ei saa enää takaisin.

Me allekirjoittaneet vetoamme Pyhännän kunnan päättäjiin, että Pyöriännevan tuulivoima-aluetta ei kaavoiteta eikä rakenneta. Vetoomus lähtee kirjallisena kaikille kuntapäättäjille, jotta se varmasti tavoittaa kaikki tasapuolisesti.

Adressi on allekirjoitettavissa 2.7.2023 asti

 


Elina Mastokangas    Ota yhteyttä adressin tekijään