Hätätekstiviestien lähetys numeroon 112 oltava mahdollista pian/Nödtextmeddelanden till nummer 112 m

Me allekirjoittaneet vaadimme,

että Hätäkeskuslaitos ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin kiirehtiäkseen hätätekstiviestien lähetysmahdollisuutta numeroon 112. Asian valmistelu on ollut vireillä jo yli viisi vuotta.

Tällä hetkellä hätätekstiviestejä voidaan lähettää hätäkeskuksiin keskuksittain vaihtuviin matkapuhelinnumeroihin. Numeroita ei väärinkäytön pelossa voi julkistaa.

Syyksi hidasteluun ilmoitetaan ratkaisemattomat tekniset kysymykset ja se, että palvelu on tarkoitettu suhteellisen pienelle kohderyhmälle - kuuroille ja kuulovammaisille. Hätätekstiviestejä tarvitsevat myös kuurosokeat ja puhevammaiset.

Hankkeen viivästyminen rikkoo EU:n sähköisen viestinnän direktiiviä, jossa edellytetään, että vammaisille käyttäjille annetaan pääsy hätäpalveluihin muita ihmisiä vastaavalla tavalla.

Kyse on ihmishengistä ja tasa-arvosta. Hätätekstiviestien lähetys numeroon 112 täytyy saada toimimaan mahdollisimman pian.

---

Vi som undertecknat denna adress kräver,

att Nödcentralsverket i Finland omedelbart vidtar åtgärder för att påskynda möjligheten att sända nödtextmeddelanden till nummer 112. Ärendet har varit aktuellt redan i över fem års tid.

I detta nu kan nödtextmeddelanden sändas till nödcentralerna på mobilnummer som är olika för de olika områdena. Av rädsla för missbruk kan dessa mobilnummer inte ges ut i offentligheten.

Som orsak till fördröjningen meddelas olösta tekniska frågor och det, att servicen är avsedd för en relativt liten målgrupp - döva och hörselskadade. Även dövblinda och talhandikappade behöver tillgång till nödtextmeddelanden.

Förseningen av projektet bryter mot EU:s direktiv om elektronisk kommunikation, där det förutsätts att handikappade ges tillgång till service i nödsituationer på villkor som är jämlika de som gäller för alla andra människor.

Här gäller det människoliv och jämställdhet. Man måste snarast möjligt se till att det går att sända nödtextmeddelanden till nummer 112.

Om du samtycker, fyll i ditt förnamn (Etunimi), efternamn (Sukunimi) och ort (Paikkakunta) till följande fält och svara Kyllä (Ja) om du vill, att ditt namn ska publiceras på nätet. Om inte, svara Ei (Nej) och sen tryck på "Allekirjoita adressi" (Underteckna adressen).