AD/HD-aikusten puolesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Concertan lääkekorvaus palautetaan 1.3. alkaen

2012-02-27 15:50:57

Kaikki rajoitukset poistetaan eli korvaukseen ovat oikeutettuja maaliskuun alussa kaikki aikuiset =)

Metyylifenidaatin (Concerta) korvattavuus valmisteyhteenvedon mukaisessa käytössä aikuisilla 1.3.2012 alkaen

Sairausvakuutuslain mukaan lääkevalmisteen peruskorvattavuus sairauden hoidossa voidaan vahvistaa enintään myyntilupaviranomaisen lääkevalmisteelle vahvistaman valmisteyhteenvedon ja siinä hyväksyttyjen käyttöaiheiden mukaisessa laajuudessa.

Suomessa korvattaviksi hyväksyttyjä metyylifenidaattivalmisteita on valmisteyhteenvetojensa ja lääkkeiden hintalautakunnan päätösten nojalla voitu tähän mennessä korvata vain lapsille ja nuorille, eivätkä 25 vuotta täyttäneet aikuiset ole voineet saada niitä apteekista suorakorvattuina.

Metyylifenidaattia sisältävien Concerta-lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoon ja korvattavuuteen on hyväksytty muutos. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan Concerta-valmisteet ovat 1.3.2012 alkaen peruskorvattavia (42 %) uuden valmisteyhteenvedon mukaisessa käytössä

  • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon aikuisilla, joilla nuorena alkaneet oireet jatkuvat vielä aikuisiässä ja joilla hoidosta on todettu selkeää hyötyä, kun hoidon jatkaminen aikuisiässä on tarkoituksenmukaista.

Edellä esitetyn lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen myötä myös 25 vuotta täyttäneet aikuiset voivat 1.3.2012 alkaen saada Concerta-lääkevalmisteista sairausvakuutuskorvausta valmisteyhteenvedon mukaisessa käytössä

 

Super kiitos kaikille mukana olleille, allekirjottaneille <3

 

 Päivi Tasala

ADRESSI luovutettu

2011-10-11 20:02:53

Kannanotto ADHD-aikuisten puolesta

 

Luovutimme kannanottomme tiistaina 4.10.2011 Kansaneläkelaitoksen Pääjohtaja Liisa Hyssälälle, Terveysosaston johtaja Elise Kivimäelle sekä Terveysosaston johtavalle lääkärille Pekka Koivistolle.

Arvoisat adressin vastaanottajat

ADHD-oireyhtymää sairastavat kärsivät useista elämää hankaloittavista oireista, joista aikuisilla yleisimpinä ovat ongelmat tarkkaavaisuudessa ja keskittymiskyvyssä sekä impulsiivisuus. Oireita esiintyy kaikilla elämän osa-alueilla ja hoitamattomina ne vaikeuttavat huomattavasti elämänhallinnan säilyttämistä. Hoitamaton ADHD lisää myös riskiä erilaisten riippuvuuksien syntymiseen. Suuri osa aikuisista hyötyy oireyhtymän hoitoon käytettävistä lääkkeistä, useissa tapauksissa lääkityksen merkitys on jopa niin huomattava, että se mahdollistaa normaalin työssäkäynnin ja perhe-elämän.

 

Kansaneläkelaitos päätti tammikuussa 2011 rajoittaa ADHD:n lääkityksessä käytettävien metyylifenidaattivalmisteiden peruskorvattavuutta. Päätöksen mukaan yli 25-vuotiaille ADHD-oireyhtymää sairastaville aikuisille peruskorvattavuutta ei enää myönnetä ja ostosta aiheutuvat kulut eivät kerrytä lääkkeiden vuosittaista maksukattoa.

 

Peruskorvattavuuden menettäminen on aiheuttanut lääkettä käyttävien ADHD-aikuisten elämään kohtuuttomia vaikeuksia. Päätöksen seurauksena kohonneiden lääkekustannusten takia on osa yli 25-vuotiaista lääkkeen käyttäjistä joutunut säännöstelemään lääkitystään ja osa lopettamaan lääkkeen käytön kokonaan. Korkean hinnan vuoksi lääkkeen käyttämättä jättäminen on lisännyt ADHD-aikuisten vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä, sosiaalisissa suhteissa ja aiheuttanut osassa tapauksista jopa työkyvyn menettämisen.

 

Yhdessä ADHD-aikuisten puolesta –adressin allekirjoittaneiden kanssa haluamme tuoda esille suuren huolestuneisuutemme ADHD-oireyhtymää sairastavien aikuisten puolesta. Peruskorvattavuuden rajoittaminen asettaa ADHD-aikuiset ikään perustuvaan epätasa-arvoiseen asemaan, vaikeuttaa huomattavasti oireista kärsivien elämänhallintaa sekä loukkaa lääkettä käyttäneiden luottamuksen suojaa. Peruskorvattavuuden poistamiselle ei tiedossamme ole mitään lääketieteellistä perustetta.

 

Toivomme, että ottaisitte päätöksen uudelleen käsittelyyn ja palauttaisitte metyylifenidaattilääkkeiden peruskorvattavuuden.

ADHD-aikuisten puolesta

Helsingissä 4.10.2011

 

Minna Lindeqvist

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n puheenjohtaja

 

Päivi Tasala

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n potilasetutoimikunnan puheenjohtaja

 


Päivi Tasala

Adressin luovutus

2011-09-27 10:28:13

Adressi luovutetaan Elise Kivimäelle ja Pekka Koivistolle, Liisa Hyssällän läsnäollessa

Tiistaina, 4.10.2011 klo 11:30

Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Adressia voi allekirjoittaa vielä 3.10 asti!


Päivi Tasala

Asia etenee

2011-09-07 17:00:08

Inhimillinen Tekijä-ohjelmaa kuvataan 15.9, Ohjelma tulee ulos 23.10.

Silminnäkijä kuvaa myös ADHD-aikuisia. Itse piti olla mukana myös siinä, mutta ohjelmat kun ovat saman kanavan samankaltaisia ohjelmia, jätettiin minut siis silminnäkijästä pois. Ohjelmaa kuvataan syyskuun loppu-lokakuun alku, joten tulee varmaan  myös lokakuulla.

 

Tiedotan enemmän kun eräs muu asia saadaan eteenpäin.

Adressia saa jakaa vielä ainakin muutaman viikon. Kiitos.

Mukavaa syksyä

 

Päivi Tasala


Päivi Tasala

PÄÄTÖS OIKEUDESTA LÄÄKKEIDEN KORVAUKSEEN

2011-08-23 11:33:33

PÄÄTÖS OIKEUDESTA LÄÄKKEIDEN KORVAUKSEEN

Olette hakenut oikeutta lääkkeiden erityiskorvaukseen.

Ratkaisu

OIKEUS KORVAUKSEEN ON HYLÄTTY:

Lääkkeiden erityiskorvaus

Sairaus: Sairaus ei ole valtioneuvoston  asetuksessa, jossa määritellään
lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavat sairaudet

Perustelut

Sairaudet, jotka kuuluvat 72 tai 100 prosentin korvausryhmään, luetellaan valtioneuvoston asetuksessa. Sairauttanne aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ei ole edellä mainitussa luettelossa.

Lainkohdat

Sairausvakuutuslaki 5 luku 5 §
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi  ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävistä lääkkeistä maksetaan erityiskorvaus


KANSANELÄKELAITOS

Huomautuksia

Lääkkeestä maksetaan korvaus, jos sitä käytetään lääkkeelle virallisesti hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa laajuudessa.
Metyylifenidaattivalmisteiden hyväksytty käyttöaihe on lasten ja nuorten ADHD:n hoitoon.

 

(päätöksessä ei lue missään kohtaa, että kyseessä on lapsuuden, läpi nuoruuden aikuisuuteen asti oleva kombinoitu adhd)


Päivi Tasala

ADHD- aikuiset ry:n potilasetutyöryhmän tiedote heinäkuu 2011

2011-07-19 12:22:21


Vastine Verkkomedian julkaisemaan CCHR:n lehdistötiedotteeseen 13.7. 2011

ADHD-ihmisillä on puutetta dopamiinista

ADHD-oireyhtymästä kärsivät eli hyperaktiiviset, impulsiiviset ihmiset potevat kroonista dopamiinin puutetta motivaatioon ja palkitsevuuteen liittyvissä aivojen kroonista dopamiinin puutetta motivaatioon ja palkitsevuuteen liittyvissä aivojen alueissa, havaittiin Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa. Dopamiini on aivojen hermosolujen ns. välittäjäaine, joka liittyy mm. palkitsevuuden kokemuksiin ja muistijälkien muodostumiseen.
Siksi myös stimulantit, joka antavat palkitsevia tuntemuksia ilman kokemuksia, toimivat lapsilla. He pystyvät keskittymään paremmin, koska palkitsemisjärjestelmä on tyydytetty.

Lähteet:http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/tiede/tiedeuutiset/adhd-ihmisilla-puutetta-dopamiinista

ADHD:llä on vaikutuksia myös työelämässä

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 30 - 60 %:lla ADHD-lapsista esiintyy merkittäviä tämän häiriön oireita vielä aikuisena. Yhdysvalloissa on arvioitu, että noin 4,4 %:lla aikuisista on ADHD-oireyhtymä. ADHD-potilailla on usein vaikeuksia löytää työ, jossa he voivat onnistua. Heillä on suurempi riski joutua onnettomuuksiin, tulla erotetuksi työstään, tehdä suuriakin virheitä ja epäonnistua töiden loppuun saattamisessa.

Tutkijat selvittivät ADHD:tä sairastavien työntekijöiden työnantajalle aiheuttamia lisäkustannuksia ja sellaisten työntekijöiden aiheuttamia lisäkustannuksia, joilla on ADHD:tä sairastavia lapsia huollettavanaan. Molemmissa ryhmissä vuosittaiset terveydenhuoltokustannukset, poissaolopäivät ja vaihtuvuus olivat merkitsevästi suurempia kuin verrokkiryhmissä (ADHD:tä sairastamattomilla ja työntekijöillä, joiden lapsilla ei ollut ADHD:tä).
(Kleinman N ym. J Occup Environ Med 2009;51:1247)


Aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriöitä on yleisyytensä takia ehdotettu kuuluvaksi kansantauteihin. Se tulisi tunnistaa ajoissa hoidon ja tuen aloittamiseksi. Vaikka psykososiaaliset ja pedagogiset toimenpiteet ovat ensisijaisia, lääkehoito on aiheellinen oireiden ollessa huomattavia ja myös monien liitännäisongelmien yhteydessä. Häiriön taustalla on geneettisiä, anatomisia, neurofysiologisia ja neurokemiallisia poikkeavuuksia, erityisesti dopaminienergiseen ja noradrenergiseen hermovälitykseen liittyviä. Näihin kohdistuva lääkehoito (stimulantit) on osoitettu pelkkää psykososiaalista hoitoa tehokkaammaksi. Ohjeen mukainen käyttö ei lisää huumeisiin sortumista vaan pikemminkin suojaa siltä. Muita lääkkeitä – lähinnä noradrenergisia depressiolääkkeitä – suositellaan, jos väärinkäyttövaara on huomattava.

(Eila Airaksinen ja Mauno M Airaksinen- Nuorten aktiivisuus ja tarkkaavaisuushäiriön lääkehoidon perusteet Duodecim 2003:119:1553-62)

Hoitamaton ADHD voi viedä mielenterveyden

Duodecimin Käypä hoito -työryhmä on saanut valmiiksi tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden häiriön ADHD:n kansallisen diagnosointi- ja hoitosuosituksen.
Työryhmä muistuttaa, että hoitamattomana ADHD lisää psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä ja vaikeuttaa lapsen ja nuoren sekä hänen lähipiirinsä selviytymistä arjessa. ADHD:n kanssa esiintyy usein samanaikaisesti muita psykiatrisia ja kehityksellisiä häiriöitä, jotka myös vaativat hoitoa.

ADHD on sairaudeksi luokiteltu syntymistavaltaan neurobiologinen kehityksellinen häiriö, jonka kehittymisessä perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä. Ydinoireita ovat keskittymiskyvyttömyys, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöitä esiintyy eriasteisina arviolta 4–10 prosentilla ikäluokasta. Pojilla ADHD:ta arvioidaan esiintyvän kolme kertaa useammin kuin tytöillä.
Suosituksen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös muut lasten hoitoa ja kuntoutusta tarjoavat ammattilaiset mm. päivähoidossa ja kouluissa.
Lähde:http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article126092.ece..

Ilman lääkitystä ADHD-oireisen lapsen elämää voisi kuvata joko jatkuvaksi iltavilliksi tai unenomaiseksi haavemaailmaksi; riippuen siitä mitkä ADHD:n oireet ovat määrääviä. Koska muutokset aivojen välittäjäaineissa ovat neurobiologisia, pelkästään kasvatuksellisilla ja kuntouttavilla toimilla ei aina ole riittävää vaikutusta ADHD-oireisen lapsen toimintakykyyn. Suurin osa ADHD-oireisista lapsista hyötyy lääkityksestä varsinkin kouluiässä sillä lääkitys tasoittaa välittäjäainepitoisuuden normaalille tasolle. Lääke auttaa lasta keskittymään opetettavaan asiaan paremmin ja vähentää häiriöherkkyyttä ja impulsiivisuutta.

Olemme hyvin huolissamme Ole Lindellin Verkkomediassa 13.7.2011 julkaistusta kirjoituksesta jossa hän kritisoi ADHD:n lääkehoitoa. Tutkimustulosten lisäksi omat kokemuksemme ADHD-aikuisina ja ADHD-lasten vanhempina vahvistavat kiistatta lääkityksen hyödyn muun kuntouttavan toiminnan apuna. Lääkitys vaikuttaa sekä oppimiseen että käytökseen, mutta myös positiivisen minäkuvan ja terveen itsetunnon syntymiseen. ADHD:n kyseenalainen maine muotisairautena ja psykiatrisena ongelmana vaikeuttaa niin ADHD-lasten kuin -aikuistenkin oikeanlaista hoitopolkua ja asettaa oireyhtymästä kärsivät eriarvoiseen asemaan muiden kehityksellistä häiriötä sairastavien potilaiden kanssa.
Lisää tietoa ADHD:sta saa ADHD-liiton ja Suomen ADHD-Aikuiset Ry:n internet-sivuilta osoitteista www.adhd-liitto.fi ja http://adhd-aikuiset.org/

Päivi Tasala
ADHD-kouluttaja
Suomen ADHD-Aikuiset ry:n potilasetutoimikunnan puheenjohtaja

Minna Lindeqvist
Suomen ADHD-Aikuiset ry:n puheenjohtaja
Potilasetutoimikunnan jäsen

Jarkko Mäenpää
Suomen ADHD-Aikuiset ry:n varapuheenjohtaja
Potilasetutoimikunnan jäsen


Päivi Tasala

Uutisia Saksasta

2011-06-06 21:40:47

Saksan kansallinen lääkeinstituutti (BfArM) hyväksyi 14.4.2011 metyylifenidaattilääkkeen myös aikuisille. Ennen lääke oli liian vähäisten tutkimusten vuoksi sallittu vain 6-vuotiaille ja vanhemmille lapsille ja nuorille. Nyt on kliinisissä tutkimuksissa tarvittavan selkeästi osoitettu, että lääke on turvallinen ja toimiva myös aikuisilla.

 

Prof. Dr. Walter Schwerdtfeger, intituutin johtaja päätöksestä:"Metyylifenidaatin salliminen aikuisille on tärkeä ja olennainen laajennus aikuisten ADHD:n hoitomahdollisuuksissa. Lääkäreillä on nyt enemmän tukea lääkkeen määräämiseen, kun ennen lääkkeen joutui kirjoittamaan vastoin varsinaista virallista käyttötarkoitusta ("off-label").“

 

ADHD on psyykkinen häiriö, oireina esiintyy tarkkaamattomuutta ja yliaktiivisuutta tai impulsiivisuutta. Sairaus alkaa lapsuusiässä ja jatkuu usein myös aikuisiällä.

 

Metyylifenidaatti on aina osa kokonaisvaltaista terapeuttista strategiaa, jos muut keinot eivät ole tuoneet riittävästi apua. Tehdyn laajennuspäätöksen myötä lapsuudessa ja nuoruudessa alkanutta lääketerapiaa voidaan jatkaa aikuisiälle. Myös lääketerapian aloittaminen vasta aikuisiällä on nyt mahdollista."

 

Voi kunpa tuolla päätöksellä olisi jotain merkitystä myös täällä koti-Suomessa - samaa EU:ta tässä kun kuitenkin ollaan


Päivi Tasala

Kelan Korvauspäätös alle 30 vuotiaalle

2011-05-18 09:35:28

xxxxNEN, SANNA xxxxxx

xxxxxxxKATU 27 C 9
Henkilötunnus:
672xx KOKKOLA                         xxxx81-
PÄÄTÖS SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA

Olette hakenut sairausvakuutuslain mukaista korvausta
67,39 euron lääkekustannuksista.

Ratkaisu
Korvaushakemus on hylätty.

Ei-korvattavat kustannukset        Kustannus
Lääkkeet                              67,39

Yhteensä 67,39

Perustelut
Concerta-lääkkeen kustannuksista ei makseta korvausta,
koska olette yli 25-vuotias.
Kelan toimistoon saapuneessa lisäselvityksessä ei tule esiin
mitään sellaisia seikkoja, että ADHD:lla olisi ollut vaikutusta
aikuistumiseen. Lääkkeestä maksetaan korvaus, jos sitä
käytetään lääkkeelle hyväksytyissä käyttäaiheissa.
25 vuotta täyttäneelle henkilölle metyylifenidaatista voidaan
maksaa korvaus erityisin perustein, tällöin on otettava
huomioon ADHD:n kehitys ja merkitys aikuistumisen kannalta.

Lainkohdat
Sairausvakuutuslaki 2 luku 1 § ja 2 § ja 5 luku 1 §


KANSANELÄKELAITOSxxxx xxxxx                                                


Päivi Tasala

Kirjeenvaihto ADHD-aikuisten ja Risikon välillä.

2011-04-15 20:11:07

Minna Lindeqvist (1.3.2011 21:39):

 

Hei!

Liitteenä asiaa ADHD-aikuisista ja metyylifenidaattien korvauspäätöksestä

sekä adressi asian puolesta.

Kiitos että välität.

Terveisin

Minna Lindeqvist, Vantaa


Paula Risikko kirjoitti 30.03.2011 kello 12:58:

Hyvä Minna Lindeqvist

 

Kiitos lähettämästänne viestistä liittyen ADHD-lääkkeiden

korvattavuuteen sekä  adressista.

Olen viestittänyt asiaa edelleen lääkkeistä vastaavalle

virkamiehelle.

Saamani tiedon mukaan Hila on käsitellyt metyylifenidaattivalmisteiden

korvattavuutta 8.3.2011. Korvattavuus- ja tukkuhinta on hyväksytty

edelleen toukokuun loppuun 2014 valmisteille hyväksytyn käyttöaiheiden

laajuisena ja yritysten hakemassa laajuudessa. Ko -valmisteille on hyväksytty

korvattavuus niin laajana kuin se voimassa olevan lain perusteella on mahdollista.

 

Ystävällisin terveisin

Paula Risikko

peruspalveluministeri, TtT

 

 

Minna Lindeqvist (1.4.2011 17:36):

Hei!

Ja kiitos vastauksestanne.

Haluaisin vielä tarkentaa ymmärsinkö oikein, että Hila:n päätös tarkoittaa sitä, etteivät alle 25-vuotiaat ADHD-aikuiset tule saamaan metyylifenidaattilääkitykseensä korvausta?

Jos näin on, onko päätöksestä syntyviin seurauksiin varauduttu ja missä laajuudessa? Kynnys hakeutua ADHD-diagnostisointiin tulee kasvamaan ja sen myötä masennus, joka on yleisin ADHD:n liitännäissairaus ja suurin työkyvyttömyyden syy työikäisillä aikuisilla, tulee lisääntymään huomattavasti.

 

Tähän saakka on pelkkä tieto siitä, että apua on lääkkeen muodossa saatavilla, kannustanut ADHD-oireisia hakeutumaan lääkärille. Korvattavuuden muututtua tulee lääkkeen käyttäminen olemaan suurimmalle osalle ADHD-oireisista suurten  kustannusten takia mahdotonta.

 

Pitkällä aikavälillä metyylifenidaattien korvattavuuden muuttuminen tulee

näkymään syrjäytyneisyyden lisääntymisenä ja kasvavina sosiaali- ja

terveydenhuoltomenoina.

 

Millä tavalla ADHD-aikuisia tullaan jatkossa tukemaan?

Ilman lääkitystä elämänhallinnan menettäminen tulee olemaan todellinen

vaara suurelle osalle meistä ADHD-aikuisista.

 

Lähes jokainen työelämässä oleva ADHD-aikuinen käyttää tällä hetkellä

metyylifenidaattilääkitystä. Millä turvataan työurien jatkuminen jos

lääkkeitä ei ole niiden hinnan takia mahdollista käyttää?

 

Kiitos ajastasi!

 

Minna Lindeqvist, Vantaa

 

Risikko Paula kirjoitti 15.04.2011 kello 12:21:

Hyvä Minna Lindeqvist

Kiitos viestistänne.

Pyysin vastauksen Hilan johtaja Lauri Pelkoselta. Ohessa saamani vastaus:

"ADHD:n hoidossa käytettävät metyylifenidaattia sisältävät valmisteet ovat peruskorvattavia (42 %) kyseisille valmisteille hyväksyttyjen käyttöaiheiden mukaisessa laajuudessa. Lääketurvaviranomainen on hyväksynyt valmisteiden käyttöaiheeksi lasten ja nuorten ADHD:n hoito. Valmisteen käyttöaihe määritellään sille myönnettävän myyntiluvan yhteydessä. Suomessa myytävien lääkkeiden myyntiluvan myöntää myyntilupaviranomainen Euroopan lääkevirasto, Euroopan komissio tai Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).

Sairausvakuutuslain perusteella valmisteen peruskorvattavuus voidaan hyväksyä enintään hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa laajuudessa. Tässä laajuudessa lääkeyritykset ovat hakeneet korvattavuutta ja vastaavassa laajuudessa lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattavuuden.

 

Peruskorvattavuuden laajentaminen nykyisestä edellyttäisi, että lääkeyrityksen tulisi ensin hakea myyntilupaviranomaiselta laajennusta voimassa olevaan käyttöaiheeseen ja hakemuksessa yrityksen on osoitettava mm. tutkimuksiin perustuvaa näyttöä lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta uudessa käyttöaiheessa.

Käyttöaiheen tultua hyväksytyksi lääkeyrityksen tulisi hakea korvattavuuden laajentamista hintalautakunnalta uuteen käyttöaiheeseen.

Kansaneläkelaitos on verkkosivuillaan informoinut metyylifenidaattia sisältävien lääkkeiden korvattavuudesta (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/240311123342HL?OpenDocument). Alle 25-vuotiaat saavat korvauksen ADHD:n hoitoon hankkimistaan lääkkeistä apteekissa suorakorvauksena. 25 vuotta täyttäneille Kansaneläkelaitos voi maksaa erityisin perustein korvausta metyylifenidaattivalmisteista 30 ikävuoteen saakka."

 

Kuten yllä olevasta käy ilmi, niin alle 25-vuotiaat saavat korvausta.

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä johtaja Lauri Pelkoseen, p. 09 160 74202.

 

Hyvää kevään jatkoa!

 

Ystävällisin terveisin

Paula Risikko

peruspalveluministeri, TtT

 

 

 

Keneltä:  Minna Lindeqvist

Kenelle:  Risikko Paula <paula.risikko@stm.fi>

Kopio:  lauri.pelkonen@hila.fi, paula.lehtomaki@ymparisto.fi

Lähetetty: 15.04.2011 19:02

 

Hei!

Ja kiitos että vastasitte.

Olen siis huolissani yli 25-vuotiaiden ADHD-aikuisten lääkityksestä, edelliseen viestiini oli tullut kirjoitusvirhe - joskin asiayhteydestä varmasti ymmärsitte tarkoitukseni.

Lähettämänne Lauri Pelkosen viestin olen saanut jo usealta eri taholta vastaukseksi, ensimmäisen kerran siis jo helmikuussa. Yhteenkään esittämääni kysymykseen se ei vastausta anna.

Olen todella pettynyt tapaan jolla ADHD-aikuisia kohdellaan niin ryhmänä kuin yksilöinäkin.

Tulen tekemään valituksen oikeusasiamiehelle ADHD-aikuisten kohtelusta ja sekä siitä, että metyylifenidaattien korvaukset on evätty yli 25-vuotiailta käyttöaiheen perusteella.

Jos indikaatio vaikuttaa korvauksiin, miten jatkossa käy sellaisten lääkkeiden joissa indikaationa ovat vain aikuiset, mutta joita yleisesti kuitenkin myös lapsilla käytetään.

Tällaisia lääkkeitä ovat mm. jotkut syöpä- ja kipulääkkeet.

Välitän tämän viestin sekä HiLa:n Lauri Pelkoselle sekä ministeri Paula Lehtomäelle.

Johtaja Pelkoselta toivoisin kysymyksiini pohdittuja vastauksia kiertoviestin sijasta.

Paula Lehtomäelle välitän viestin esimerkkinä siitä, minkälaista kohtelua tarkoitin kun kerroin ettei asiaan

suhtauduta sillä vakavuudella kuin se vaatisi.

Samalla kiitän Paulaa siitä, että otit henkilökohtaisesti asiaan kantaa avustajan kirjoittaman vakioviestin sijasta.

Ministeri Risikolle ja Johtaja Pelkoselle haluaisin vielä sanoa, että olisin todella kiitollinen (ja yllättynyt) jos lukisitte ohessa olevan materiaalin.

Toivoisin vielä, että vastaisitte jo aiemmin esittämiini kysymyksiin:

Haluaisin vielä tarkentaa ymmärsinkö oikein, että Hila:n päätös tarkoittaa sitä, etteivät yli 25-vuotiaat ADHD-aikuiset tule saamaan metyylifenidaattilääkitykseensä korvausta?

Jos näin on, onko päätöksestä syntyviin seurauksiin varauduttu ja missä laajuudessa?

Kynnys hakeutua ADHD-diagnostisointiin tulee kasvamaan ja sen myötä masennus, joka on yleisin ADHD:n liitännäissairaus ja suurin työkyvyttömyyden syy työikäisillä aikuisilla, tulee lisääntymään huomattavasti.

Tähän saakka on pelkkä tieto siitä, että apua on lääkkeen muodossa saatavilla, kannustanut ADHD-oireisia hakeutumaan lääkärille. Korvattavuuden muututtua tulee lääkkeen käyttäminen olemaan suurimmalle osalle ADHD-oireisista suurten kustannusten takia mahdotonta.

Pitkällä aikavälillä metyylifenidaattien korvattavuuden muuttuminen tulee näkymään syrjäytyneisyyden lisääntymisenä ja kasvavina sosiaali- ja terveydenhuoltomenoina.

Millä tavalla ADHD-aikuisia tullaan jatkossa tukemaan?

Ilman lääkitystä elämänhallinnan menettäminen tulee olemaan todellinen vaara suurelle osalle meistä ADHD-aikuisista.

Lähes jokainen työelämässä oleva ADHD-aikuinen käyttää tällä hetkellä metyylifenidaattilääkitystä. Millä turvataan työurien jatkuminen jos lääkkeitä ei ole niiden hinnan takia mahdollista käyttää?

 

ADHD-aikuisten puolesta:

 

Minna Lindeqvist


Päivi Tasala

Vastaus lähettämäämme viestiin

2011-04-01 17:06:44


Kiitos lähettämästänne viestistä liittyen ADHD-lääkkeiden korvattavuuteen sekä
adressista. Olen viestittänyt asiaa edelleen lääkkeistä vastaavalle
virkamiehelle.

Saamani tiedon mukaan Hila on käsitellyt metyylifenidaattivalmisteiden
korvattavuutta 8.3.2011. Korvattavuus- ja tukkuhinta on hyväksytty edelleen
toukokuun loppuun 2014 valmisteille hyväksytyn käyttöaiheiden laajuisena ja
yritysten hakemassa laajuudessa. Ko -valmisteille on hyväksytty korvattavuus
niin laajana kuin se voimassa olevan lain perusteella on mahdollista.


Ystävällisin terveisin

Paula Risikko
peruspalveluministeri, TtT


Päivi TasalaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.