Pelastetaan Vuosaari!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kallahden uudistus - suunnitteluperiaatteita laaditaan

2023-01-28 15:21:50

Hyvät adressin allekirjoittajat!

Helsingin kaupunkisuunnittelu on lähettänyt Kallahti Kallvik ry:lle tiedoksi Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). 

Suunnittelualue on Kallahden kaupunginosa-alue pois luettuna Pohjavedenpuisto (alue, joka on sisällytetty Meri-Rastilan itäosan asemakaavaan) ja Kallvikinniemi ja lisättynä alueen itäosassa Lillkallvikinpuistolla.

OAS: "Kallahteen valmistellaan suunnitteluperiaatteet alueen uudistamiseksi. Suunnitteluperiaatteet koskevat alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenneratkaisuiden, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä." "Suunnitteluperiaatteissa tutkitaan alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen ratkaisujen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet toimivat alueelle tulevaisuudessa valmisteltavien asemakaavojen pohjana. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on alueen päiväkotiverkoston kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, asumisen rahoitus- ja hallintamuotojakauman tasapainottaminen mahdollistamalla lisärakentaminen pääasiassa nykyisillä tonteilla, kaupallisten palveluiden lisääminen sekä julkisten tilojen kohentaminen."

"Päiväkotiverkoston kehittäminen" on siis Kallahden uudistuksessa samalla paikalla kuin Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa oli "Meri-Rastilan puistojen parantaminen", ensimmäiseksi mainittuna tavoitteena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja suunnitteluperiaatteiden valmisteluaineistoon voi tutustua 6.2.–3.3.2023 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat .
 Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2.

6.2.-3.3.2023 välisenä aikana lähtötieto- ja tavoitepaketti asetetaan kommenteille myös KerroKantasi-sivustolle: https://kerrokantasi.hel.fi/ . Kerrokantasi-kyselyssä voi suunnittelijan arkkitehti Johanna Marttilan mukaan myös ilmaista "jos ja millä tavoin toivoo osallistuvan suunnitteluperiaatteiden laadintaan".

Suunnitteluperiaatteiden OAS-paketti ja valmisteluaineistoa esitellään Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtumassa 8.2.2023 klo 17 (tapahtumaan suositellaan kirjautumaan klo 16:45) osoitteessa https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agcwdxj2am .

Kallahden_uudistus_suunnittelualue.png

"Kallahden uudistuksen" suunnittelualue

 

Terveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 

 

 

 

 

 


Helena Saarikoski

Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta: linkki

2022-12-01 21:52:57

Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry jättivät korkeimmalle hallinto-oikeudelle 25.11.2022 valituslupahakemuksen ja valituksen, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 27.10.2022 hylätä Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamista vastaan tehdyt valitukset.

Yhdistysten valituslupahakemus ja valitus on luettavissa Suomen luonnonsuojeluliiton / Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sivulla.

Terveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 


Helena Saarikoski

Apulaispormestarin vastaus adressin allekirjoittajille

2022-11-28 12:34:38

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki on lähettänyt adressin Pelastetaan Vuosaari! laatijoille ja allekirjoittajille osoitetun vastauksen. 10.11.2022 päivätyssä vastauksessa on liitteenä kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausunto, päivätty 1.12.2021.

Koska adressin tiedotteeseen ei voi liittää muita tiedostoja kuin jpg-kuvia, liitän tähän apulaispormestarin vastauksen tekstin (4 sivua) kuvina. Anni Sinnemäen sähköistä allekirjoitusta (s. 5) ja kaupunkiympäristön toimialan lausuntoa (3 sivua) kaipaavat voivat pyytää PDF:ää minulta sähköpostitse, saarikoski.helena (at) gmail.com.

Meri-Rastilan itäosan asemakaavaa vastaan tehdyt valitukset on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 27.10.2022. Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ovat uudistaneet yhteisen valituksensa valituslupahakemuksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 25.11.2022. Valituslupahakemuksemme julkaistaan lähiaikoina Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sivuilla https://www.sll.fi/helsinki/. Lähetän uuden tiedotteen sitten kun hakemuksemme KHO:lle on julkaistu.

 

Terveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 

 

 

sivu_1_Ap.pormestari_10_.11_.2022_1.jpg

sivu_2_ap.pormestari_10_.11_.2022_.jpg

sivu_3_ap.pormestari_10_.11_.2022_.jpg

sivu_4_ap.pormestari_10_.11_.2022_.jpg


Helena Saarikoski

Uutelan suojeluyhdistyksen perustava kokous 24.10.2022

2022-10-12 14:14:27

Tervetuloa Uutelan suojeluyhdistyksen perustamiskokoukseen! ☀️

Toivotamme kaikki Uutelan vanhojen metsien suojelemisesta ja luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet tervetulleeksi koko Uutelan alueen luonnon suojelemiseksi perustettavaan uuteen yhdistykseen. Yhdistyksen kautta voimme entistä konkreettisemmin yhdessä vaikuttaa Uutelan tulevaisuuteen.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja avoin kaikille.


Perustamiskokous pidetään Villa Lill Kallvikissa, Juhannusruusunkuja 5, maanantaina 24.10.2022 klo 18. Tarjolla on kahvia ja teetä.


🌲🌲🌲Jos Uutela on sinulle tärkeä, tule! 🌲🌲🌲


Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat
4. Vahvistetaan kokouksen asialista ja päätetään kokousasioiden
käsittelyjärjestyksestä
5. Käydään keskustelua Pro Uutela ry:n perustamisesta
6. Päätetään Pro Uutela ry:n perustamisesta
7. Hyväksytään yhdistyksen säännöt
8. Allekirjoitetaan yhdistyksen perustamiskirja
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet
11. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat
12. Käsitellään muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen
🌱


Helena Saarikoski

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta; Uutelan tilanne; Östersundomin kaavoitus alkaa

2021-12-08 15:54:47

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta

Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) jättivät 19.11.2021 Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta (kaupunginvaltuuston päätös 6.10.2021).

- Vaadimme, että Helsingin kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja täytäntöönpano kumotaan lainvastaisena.
- Vaadimme ensisijaisesti, että Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutos hylätään ja sen mukainen asemakaava kumotaan.
- Toissijaisesti vaadimme, että metsäisille viheralueille Pohjavedenpuistoon, Ullaksenpuistoon ja Ison Kallahden puistoon osoitettu rakentaminen kumotaan.

Perusteluiden otsikot ovat:

Puutteellinen vaikutusten arviointi
Kaavoituksen vaikutus Natura-alueeseen Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet (FI0100063)
Lahokaviosammal
Muut kasvit, sienet ja eläimet
Lepakot
Pohjavesialue
Palvelujen riittävyydestä ja liikenteen sujuvuudesta ei ole huolehdittu
Kallahden asukkaita ei ole kuultu lain edellyttämällä tavalla

Kallahti Kallvik ry:n ja Helsyn yhteinen valitus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä (polkuosoite partuuna.fi > projektit > pohjavedenpuisto > pdf). Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on tehty hallinto-oikeuteen useita valituksia, samoin länsiosan asemakaavasta (hyväksytty 3.2.2021).

Kaavavalituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on ollut keskimäärin 12,9 kuukautta (2020). Jos valitus hylätään hallinto-oikeudessa, on mahdollisuus hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Valitusten käsittelyaikana, kun hyväksytty asemakaava ei ole saanut lainvoimaa, asemakaava-alueella on voimassa rakennuskielto (Meri-Rastilan länsiosan alueella 3.2.2021 alkaen ja itäosassa 6.10.2021 alkaen). Muun muassa puiden kaataminen rakennuskieltoalueella edellyttää erillistä maisematyölupaa. Meri-Rastilan sekä länsi- että itäosan asemakaava-alueilla meneillään olevat niin sanotut pienpuuston hoitotoimenpiteet eli puuntaimien ja nuorten puiden raivaus sekä joidenkin vanhojen puiden kaataminen ovat olleet omiaan vahingoittamaan niitä luonnonarvoja, joiden perusteella asemakaavoista on valitettu oikeuteen. Kun ”hoitotoimet” ovat rakennuskiellosta ja valituksista huolimatta jatkuneet alueella, olen tehnyt ELY-keskukseen toimenpidekieltohakemuksen Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puiston säästämiseksi enemmiltä hakkuilta (22.11.2021).

Lisätietoja Meri-Rastilan itäosan asemakaavavalituksesta ja Pohjaveden-, Ullaksen- ja Ison Kallahden puiston toimenpidekieltohakemuksesta: Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527, mail saarikoski.helena (at) gmail.com.


Uutelan hakkuista ja uusista luonnonsuojelualueista

Uutelaan ollaan perustamassa kolme uutta luonnonsuojelualuetta, Rudträsk, Uutelan metsä ja Skatanniemi. Asia on huomenna 9.12.2021 ympäristö- ja lupajaoston esityslistalla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on lähettänyt tänään kannanoton Uutelan uusista luonnonsuojelualueista jaoston jäsenille ja virkamiehille.

Ympäristö- ja lupajaoston jäseniin voi vielä yrittää vaikuttaa suorilla yhteydenotoilla. Ympäristö- ja lupajaoston jäsenet ja yhteystiedot.

Samaan aikaan Uutelassa jatkuvat niin sanotut luonnonhoitotoimenpiteet. Asukkaat ovat tutkineet järkyttyneinä toimenpiteiden tuloksia, muun muassa aukkohakkuuta ja niin sanotun pienpuuston (puiden taimien, nuorten puiden) raivaushakkuita.

Asukkaiden tuntoja on sattuvasti kuvannut Anna Tosha Einiö Vuosaari-lehdessä 25.11.2021 julkaistussa kirjoituksessaan Lisää palautetta Vuosaaren luonnonsuojelualueista.

Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin marraskuun 23. päivänä toimenpidekieltohakemus koskien Uutelan ylimitoitettuja metsänhoitotoimenpiteitä. Toimenpidekiellolla haetaan hakkuiden ja pienpuuston raivaamisen välitöntä keskeytystä, jotta näiden toimien vaikutukset alueen luontoon voitaisiin arvioida perusteellisesti.

Uutelan alue on asukkaille arvokas luonnontilaisena virkistäytymisalueena merenrantaniittyineen, kallioineen ja metsäalueineen. Alueella on arvokasta eläimistöä, suoalueita ja kasvilajistoa - jopa 70 tunnettua kääpälajia. Alun perin hoitotoimenpiteitä on perusteltu asukkaille alueen luonnon monimuotoisuuden parantamisella. Tehdyt hakkuut eivät kuitenkaan ole edistäneet tätä tavoitetta. Sen sijaan monen eläin- ja kasvilajin elinehdot ovat entisestään huonontuneet.

Toimenpidekieltohakemuksen läpimenosta ei ole takeita. Käsittelyprosessi vie aikaa. ELY-keskus joutuu arvioimaan nyt ensimmäisiä kertoja tämäntyyppisiä hakemuksia Vuosaaren alueelta. Tarvittaessa ELY-keskuksen päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen jonkin yhdistyksen toimesta. Käsittelyprosessin aikana vuosaarelaiset voivat olla aktiivisesti yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin. Heille voi muun muassa lähettää sähköpostitse kommentteja ja mielipiteitä koskien Vuosaaren lähimetsien hoitoa ja suojelemista.

Lisätietoja Uutelan toimenpidekieltohakemuksesta: Jussi Pakarinen, puh. 050 530 1896, mail jussi.pakarinen (at) gmail.com.

 

Nähtävänä nyt: asemakaavoja Vuosaaressa ja Östersundomissa

Tällä hetkellä on nähtävänä asukkaiden ja osallisten mielipiteitä varten muiden muassa Vuosaaren Villenkallion asemakaavaehdotus sekä Östersundomin Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (oas).

Mielipiteet Villenkallion asemakaavasta on lähetettävä 13.12. mennessä, Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan oas:ista 20.12. mennessä.

 

Östersundomin osayleiskaavan suunnittelu alkaa

Helsingin Östersundomiin valmistellaan osayleiskaavaa kolmen kunnan yhteisen yleiskaavan kaaduttua korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO totesi yhteisen yleiskaavan luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain ja luontodirektiivin vastaiseksi (KHO 2021:60). Uudesta osayleiskaavasta on tarkoitus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) keväällä 2022.

Nyt voi osallistua vastaamalla karttakyselyyn Millainen on tulevaisuuden Östersundom?

 


Helena Saarikoski

Korjaus edelliseen: valituksen määräpäivä on 22.11.

2021-11-04 19:26:37

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamispäätöksestä (kaupunginvaltuusto 6.10.2021) on valitus jätettävä Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään 22.11.2021.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 14.10.2021. Tiedoksisaantipäivä on 7. päivä tämän jälkeen, 21.10.2021. Valitusaika päättyy 30 päivän kuluttua tästä, 20.11.2021. Koska 20.11. on lauantai, valituksen viimeinen jättöpäivä on maanantai 22.11.2021 (laki säädettyjen määräaikain laskemisesta).


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan tilanne

2021-11-03 07:21:05

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 6.10.2021. Päätöshistoria ja kaava-aineistot ovat liitteinä valtuuston pöytäkirjassa.

Kaavan hyväksymiskuulutus on julkaistu 15.10.2021.

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Asianosaisia ovat alueella toimivat yritykset, muun muassa taloyhtiöt, ja ne rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöissä määriteltyyn toiminnan tarkoitukseen päätös välittömästi vaikuttaa (luonnonsuojeluyhdistykset). Myös jokainen yksityinen kuntalainen voi valittaa kaavapäätöksestä. Valitusaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää kaavakuulutuksesta eli 14.11. asti.

Kuinka valitetaan hallinto-oikeuteen? [oikeus.fi]

Kallahti Kallvik ry on pyrkinyt vaikuttamaan suunnitteluun koko ajan lausunnoin, mielipitein, kannanotoin ja viime vaiheessa muistutuksella. Yhdistys valmistautuu nyt valittamaan asemakaavasta hallinto-oikeuteen yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

Kallahti Kallvik ry:n toimintaa voit tukea maksamalla jäsenmaksun. Yhdistys tarvitsee pientä taloudellista selkänojaa oikeuteen lähtiessään. Myöhemmin, jos oikeudenkäynnistä tulee suuria kuluja, käynnistämme erikseen rahankeräyksen näiden suorittamiseksi. Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 20 euroa. Voit maksaa jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla:
Maksettava määrä: 20,00 euroa
Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry
Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83
Pankki IBAN POPFFI22
Maksuviitenumero: 100 227
Maksa jäsenmaksu verkkopankissasi. Ilmoita tietosi yhdistykselle lomakkeella.

 

Muita valmisteilla olevia, kiisteltyjä asemakaavoja Vuosaaressa ovat muun muassa Ramsinranta IV, Ramsinniementie 18 eli Transmerin rantatontin asemakaava (2.11. kaavaehdotus on jätetty pöydälle kaupunkiympäristölautakunnassa); Furumonkuja 1 ja 3 eli villa Furumon tontin asemakaava (kaavaehdotus valmisteilla); Villenkallio eli Rastilantie 2 ja Airoparintie 1–3 (2.11. kaavaehdotus on päätetty asettaa nähtäville mielipiteitä varten).

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 2.11.2021.

Kaikki valmisteilla olevat asemakaavat saa esille Helsingin karttapalvelussa kartta.hel.fi (”Aineistot” vasemmasta palkista). Painamalla karttamerkinnän kohdalla oikealle avautuu linkkilista ko. asemakaavan aineistoihin.

[Kuva: Vuosaaressa valmisteilla olevat asemakaavat 3.11.2021, kartta.hel.fi]

2021-11-03_Valmisteilla_olevat_asemakaavat.jpg

 

 

 

 


Helena Saarikoski

Valtuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan

2021-10-07 06:11:37

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ehdotetussa muodossa.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 6.10.2021, asia 5.

Kokoonnutaan tänään 7.10. klo 17.30 Kallahden koululla,

Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1, auditorio, keskustelemaan, mitä nyt tehdään. Kokoukseen on kutsuttu vuosaarelaiset valtuutetut, varavaltuutetut ja muut kaupungin luottamustoimiin valitut.

Pelastetaan Vuosaari! Avoin kokous (FB).

(Havainnekuva 4.5.2021)

Havainnekuva_4.5_.2021_.jpg


Helena Saarikoski

6.10.2021 valtuustossa Kallahden metsien rakentamiskaava; mielenosoitus Senaatintorilla

2021-10-01 11:43:41

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 6.10.2021 on (asia 4) Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen eli Kallahden metsien rakentamiskaava.  

Nyt voidaan yrittää vielä vaikuttaa valtuutettuihin kaavan palauttamiseksi valmisteluun. Suurista valtuustoryhmistä Vihreät ja SDP ovat julkaisseet uuden valtuustoryhmänsä yhteystiedot kootusti, mutta kaikkien valtuutettujen yhteystietoja ei ole suoraan saatavissa. Valtuustoryhmien sihteerien yhteystiedot ovat kaupungin sivulla.

Senaatintorille 6.10. klo 16-18

Valtuuston kokouksen alla 6.10. klo 16–18 on mielenosoitus Senaatintorilla. Kaikki mukaan, mieluusti Pelastetaan Vuosaari!, Pohjavedenpuisto, Kallahden metsät -plakaattien kanssa.

Eläköön metsä!

Kaadetaan kaava, ei metsää -mielenosoituksen järjestää Luonto-Liiton Metsäryhmä.

Kaadetaan kaava -kampanja Facebookissa.


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaava kaupunginhallituksessa | Stansvikiin maanantaiaamuna!

2021-09-19 13:55:51

Kaupunginhallituksen esityslistalla 20.9.2021 (Asia/27) on Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571). Tämä Kallahden asuinalueen metsien, Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston, rakentamista tarkoittava asemakaava on tulossa kaupunginhallituksesta valtuuston hyväksyttäväksi 6.10.2021.

Valtuutettuihin voi vaikuttaa nyt!

Valtuuston jäsenet on lueteltu kaupungin sivulla mutta yhteystiedot on tällä hetkellä valitettavasti vain valtuustoryhmien sihteereille

Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjan ”Kaadetaan kaava, ei metsää” mukaan: Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.

Lopun alun katselmus -mielenosoitus Laajasalon Stansvikin puolesta

Luonto-Liiton Metsäryhmä ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja järjestävät mielenosoituksen huomenna maanantaina klo 8.30 Stansvikin luonnon puolustamiseksi.

Stansvikissä aloitetaan rakennustyöt puunkaatotöillä uusien teiden ja parkkipaikan tieltä 20.9. alkavalla viikolla, jollei juuri ELY-keskukseen ja aluehallintovirastoon lähtenyt hallintopakkohakemus onnistu pysäyttämään prosessia. 564 puuta aiotaan kaataa huoltotien, parkkipaikan ja kävelyreittien tieltä, ja ikävä kyllä se on vasta alkua. Lähivuosina alueelle tullaan rakentamaan asunnot 2000 ihmiselle sekä palvelu- ja keskuskorttelit Kruunuvuorenrannan tarpeisiin.

Emme hyväksy puiden kaatamista ja tämän ainutlaatuisen luontokohteen tuhoutumista.

Kokoonnumme Stansvikintien bussipysäkin tuntumaan banderollien ja kylttien kanssa klo 8.30 eteenpäin. Paikalle pääsee Herttoniemestä bussilla 88.

Facebook-tapahtumaan tästä. Kaikki kynnelle kykenevät itse paikalle huomisaamuna!

 

 


Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…