Pelastetaan Vuosaari!

Ota yhteyttä adressin tekijään

KHO hylkäsi valituslupahakemuksen Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta

2023-08-21 04:18:38

Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puiston mittavaa, raskasta rakentamista tarkoittava asemakaava on saamassa lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen päätöksellään:  

 

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Päätös 18.08.2023 2399/2023 Dnro 3329/03.04.04.04.16/2022 Asia Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus Muutoksenhakijat Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Päätös, jota muutoksenhaku koskee Helsingin hallinto-oikeus, 27.10.2022, H5997/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Perustelut Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos: 1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.  

 

KHO:n päätös ei millään tavalla mitätöi painavia perusteita, joilla asukkaat ja yhdistykset vastustavat suunniteltua rakentamista. Perusteet ovat luettavissa yhdistysten valituksessa (linkki Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sivulle).  

Kallahti Kallvik ry jatkaa asukkaiden kanssa työtä lähiluontomme säästämiseksi rakentamiselta. Etsimme keinoja ja väyliä vaikuttaa siihen, että lainvoiman saanutta asemakaavaa ei toteutettaisi. Mitä mahdollisuuksia on vaikuttaa metsien säästämiseksi kuitenkin rakentamiselta?  

Tule mukaan työhön ja taisteluun Kallahden luonnon puolesta!  

Tue Kallahti Kallvik ry:n toimintaa maksamalla jäsenmaksu (20 € 2023). Rahaa tarvitaan ensi sijassa KHO:n määräämään oikeudenkäyntimaksuun (530 euroa, kummankin yhdistyksen osuus 265 euroa). Kiitos valitustiimissä käytettävissä olleen Suomen Luonnonsuojeluliiton juristin, yhdistykselle ei tule oikeudenkäynnistä valtavia asianajokuluja, mutta oikeudenkäyntimaksukin on suuri rasite pienelle yhdistykselle, joka rahoittaa toimintaansa vain jäsenmaksuilla. Voit maksaa jäsenmaksun (tai halutessasi muun avustussumman) seuraavilla tiedoilla:

Maksettava määrä: 20,00 euroa Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83 Maksuviitenumero: 100 227  

Ellet ole aiemmin maksanut Kallahti Kallvik ry:n jäsenmaksua, ilmoita yhteystietosi sähköpostitse saarikoski.helena [at] gmail.com. Kerro myös ajatuksesi tai jaa kokemuksesi siitä, miten voimme toimia, mitä voimme tehdä lainvoimaisen asemakaavan mahdollistaman rakentamisen estämiseksi. Joskus näinkin mahdoton tehtävä on onnistunut Helsingissä. Ilman suuria toiveita menestyksestä taisteluun Kallahden luonnon puolesta on kuitenkin nyt käytävä!  

 

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry


Helena Saarikoski

Uusi äänestys Ramsinranta-kaavasta ; Ramsinniemen asemakaavasuunnitelma

2023-03-19 12:47:38

Uusi äänestys Ramsinranta IV -asemakaavasta kaupunginhallituksessa

Kerroin viime tiedotteessa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä (28.2.2023) palauttaa valmisteluun Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV -asemakaavaehdotus, eli keskeyttää kerrostalojen suunnittelu ns. Transmerin tontille Meri-Rastilan rantametsään. Palautuspäätös syntyi apulaispormestari Sinnemäen ehdotuksesta Vihreiden, Vasemmiston ja SDP:n äänillä. Kokoomuksen Risto Rautava jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunkiympäristölautakunta viittasi Helsingin uuden strategian kirjaukseen siitä, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta
rakentamista. Palautuspäätöksen perustelut ja myös Kokoomuksen eriävän mielipiteen voi lukea kokonaisuudessaan lautakunnan pöytäkirjasta (28.2.2023 Asia/3).

Kun lautakunnan päätös oli vahvistettavana kaupunginhallituksessa, Kokoomus yritti käyttää otto-oikeutta eli alistaa lautakunnan päätöksen kaupunginhallituksen uuteen käsittelyyn. Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.3.2023 (Asia/16) Daniel Sazonovin (kok) tätä koskeva vastaehdotus kaatui äänin 9 - 6.

 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sazonov Daniel
JAA: 9, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Arhinmäki Paavo, Gebhard Elisa, Koskela Minja, Nuorteva Johanna, Rantanen Mari, Rantanen Tuomas, Razmyar Nasima, Sinnemäki Anni, Vanhanen Reetta
EI: Iskanius Anniina, Meri Otto, Pakarinen Pia, Rantala Marcus, Sarkomaa Sari, Sazonov Daniel

Ramsinniementie 18 -tontin metsä liittyy monimuotoisuudeltaan ja hiiliarvoiltaan yhtä arvokkaana alueena viereisiin Meri-Rastilan metsän ja Ramsinniemen luonnonsuojelualueisiin. Tontilla on puro, jonka luonnontila olisi kärsinyt suuresti suunnitellusta rakentamisesta, ja luonnontilainen hiekkaranta, joka on luonnonsuojelulaissa suojeltu luontotyyppi. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Kallahti Kallvik ry esittivät kannanotoissaan kaupunkiympäristölautakunnalle, että myös Transmerin tontin liittämistä luonnonsuojelualueeseen olisi syytä tutkia. Joka tapauksessa tontin säästyminen kerrostalorakentamiselta on nyt vahvistettu ainakin moniksi tuleviksi vuosiksi.

Järki voitti! Kiitos viisaat edustajamme kaupungin päättäjien joukoissa!

 

Ramsinniemen asemakaavasuunnitelma (OAS) nähtävillä 31.3.2023 asti

Ramsinniemen pohjoisosaan ollaan tekemässä asemakaavaa, jolla on tarkoitus laajentaa luonnonsuojelualuetta ja tarkistaa rakennusten suojelua, tontteja ja rakennusoikeuksia. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon (kaavavisio) voi tutustua 13.3.–31.3.2023 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat.
 Vuosaaren kirjastossa Vuotalossa, osoite Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 31.3.2023. Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Ramsinniemi_kaavavisio_3-2023.jpg

Kuva: Ramsinniemi, kaavavisio 10.2.2023

 

Aurinkoisin kevätterveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 

 


Helena Saarikoski

Ramsinranta-kaava palautettiin; Mielipiteet Kallahden uudistuksesta pe 3.3. mennessä

2023-03-01 13:59:19

Ramsinniementie 18 asemakaavaehdotus palautettiin valmisteluun

Hyviä uutisia kaupunkiympäristölautakunnasta (28.2.2023): Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaavaehdotus palautettiin valmisteluun, eli kerrostalokorttelin rakentamista ns. Transmerin tontille ei taaskaan hyväksytty. Sama kaavaehdotus palautettiin jo marraskuussa 2021 valmisteluun, josta se oli nyt tullut bumerangina takaisin lautakuntaan ilman mainittavia muutoksia. Palautuspäätös tehtiin vihreiden, vasemmiston ja sdp:n äänillä 6-5 ja Kokoomuksen Risto Rautava jätti palautuspäätökseen eriävän mielipiteen.

Palautuspäätöksen perustelut kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedotteessa.

Lukuisat yhteisöt ja yksilöt vetosivat lautakunnan jäseniin päätöksenteon alla. Perusteluita Ramsinrannan asemakaavaehdotuksen hylkäämiseksi esittivät muun muassa Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Vuosaari-seura ja Kallahti Kallvik ry lautakunnan jäsenille lähettämissään kannanotoissa. Valtuutetuista ainakin vuosaarelaiset Ville Jalovaara (sdp) ja Shawn Huff (vihr) vetosivat valtuustoryhmiinsä kaavan palauttamiseksi. Tärkeä merkitys on ollut laajalla asukkaiden tuella, jota ilmaisevat muun muassa adressin allekirjoittajat (nyt jo yli 5000!).

Kaavaehdotuksen ollessa pöydällä lautakunnassa sain julkaistua Vuosaari-lehdessä kritiikin kaavoittajan Faunaticalta tilaamasta "Vuosaaren metsien monimuotoisuusselvityksestä" (2022), josta esittämillään tulkinnoilla kaavoittaja perusteli Ramsinrannan kaavan tuomista uudestaan muuttamattomana lautakuntaan. Kritiikki otsikolla Vuosaaren metsät keskimäärin kirkkaasti suojelun arvoisia (Vuosaari-lehti 22.2.2023), josta kirjoitin lautakunnan jäsenille (26.2.2023): "Mitään Vuosaaren metsäalueita ei voida tämän selvityksen perusteella laskea pois Helsingin arvokkaimpien metsäalueiden joukosta (vrt. kaupunkistrategian kirjaus näiden säästämisestä rakentamiselta). Joka tapauksessa on selviö, että tällainen selvitys ei vastaa minkään tietyn metsäkuvion luonnonarvojen kartoitusta tai inventaariota [mitä lautakunta oli edellyttänyt palauttaessaan kaavan 2021]. Monimuotoisuuden suojelun kannalta ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka suuri pinta-alaosuus Vuosaaren, Helsingin tai Suomen metsistä ollaan tuhoamassa (kaavaselostus: 0,3 % Vuosaaren metsistä tässä asemakaavassa). Luontokato etenee yksilö kerrallaan. Uhanalaiset samoin kuin muutkin lajit, elinympäristöt ja luontotyypit katoavat yksi kerrallaan, eivät missään pinta-alasuhteissa."

Laaja kansalaisvaikuttaminen on tuottanut tulosta Ramsinrannassa. Lämmin kiitos kaikille asiaan osallistuneille!

 

Mielipiteet Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteista viimeistään pe 3.3.2023

Muistutan, että Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on vielä muutaman päivän nähtävillä. Ks. alla adressin edellinen tiedote, jossa on linkit suunnitteluaineistoon ja Kerro kantasi -keskusteluun. 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 3.3.2023. Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Valoisin kevätterveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry


Helena Saarikoski

Muistutus: Kerro kantasi -keskustelu Kallahden uudistuksesta 6.2.-3.3.2023

2023-02-06 06:08:33Kallahden uudistus: suunnitteluperiaatteet nähtävillä 6.2.-3.3.2023.
Osallisten kuuleminen verkossa, "Kerro kantasi -keskustelu",
Suunnitteluaineistot ovat nähtävillä Vuosaaren kirjastossa osoitteessa Mosaiikkitori 2 sekä verkossa osoitteessa 
(suora linkki aineistoihin Helsingin karttapalveluun: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=HEL%202022-013924 ). (Osa suunnitteluaineistoista on osallisten nähtävillä vain englanniksi.) 
Kallahden suunnitteluperiaatteet esitellään keskiviikkona 8.2.2023 osana alueellista Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuuteen voi osallistua vain verkossa. Ohjelma alkaa klo 17.00. Tilaisuuden ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet ovat osoitteessa hel.fi/asukastilaisuudet
Pormestarin asukasillan yhteydessä alueen asukkailla ja osallisilla "on mahdollisuus keskustella alueen ajankohtaisista asioista asiantuntijoiden kanssa" Vuosaaren lukion aulassa osoitteessa Mosaiikkiraitti 2B torstaina 16.2.2023 klo 18 alkaen (pormestarin asukastilaisuus klo 19.00-20.30).Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 3.3.2023. Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle: arkkitehti Johanna Marttila, puh. (09) 310 20337, sähköposti johanna.marttila@hel.fi.


 

Helena Saarikoski

Kallahden uudistus - suunnitteluperiaatteita laaditaan

2023-01-28 15:21:50

Hyvät adressin allekirjoittajat!

Helsingin kaupunkisuunnittelu on lähettänyt Kallahti Kallvik ry:lle tiedoksi Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). 

Suunnittelualue on Kallahden kaupunginosa-alue pois luettuna Pohjavedenpuisto (alue, joka on sisällytetty Meri-Rastilan itäosan asemakaavaan) ja Kallvikinniemi ja lisättynä alueen itäosassa Lillkallvikinpuistolla.

OAS: "Kallahteen valmistellaan suunnitteluperiaatteet alueen uudistamiseksi. Suunnitteluperiaatteet koskevat alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenneratkaisuiden, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä." "Suunnitteluperiaatteissa tutkitaan alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen ratkaisujen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet toimivat alueelle tulevaisuudessa valmisteltavien asemakaavojen pohjana. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on alueen päiväkotiverkoston kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, asumisen rahoitus- ja hallintamuotojakauman tasapainottaminen mahdollistamalla lisärakentaminen pääasiassa nykyisillä tonteilla, kaupallisten palveluiden lisääminen sekä julkisten tilojen kohentaminen."

"Päiväkotiverkoston kehittäminen" on siis Kallahden uudistuksessa samalla paikalla kuin Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa oli "Meri-Rastilan puistojen parantaminen", ensimmäiseksi mainittuna tavoitteena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja suunnitteluperiaatteiden valmisteluaineistoon voi tutustua 6.2.–3.3.2023 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat .
 Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2.

6.2.-3.3.2023 välisenä aikana lähtötieto- ja tavoitepaketti asetetaan kommenteille myös KerroKantasi-sivustolle: https://kerrokantasi.hel.fi/ . Kerrokantasi-kyselyssä voi suunnittelijan arkkitehti Johanna Marttilan mukaan myös ilmaista "jos ja millä tavoin toivoo osallistuvan suunnitteluperiaatteiden laadintaan".

Suunnitteluperiaatteiden OAS-paketti ja valmisteluaineistoa esitellään Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtumassa 8.2.2023 klo 17 (tapahtumaan suositellaan kirjautumaan klo 16:45) osoitteessa https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agcwdxj2am .

Kallahden_uudistus_suunnittelualue.png

"Kallahden uudistuksen" suunnittelualue

 

Terveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 

 

 

 

 

 


Helena Saarikoski

Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta: linkki

2022-12-01 21:52:57

Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry jättivät korkeimmalle hallinto-oikeudelle 25.11.2022 valituslupahakemuksen ja valituksen, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 27.10.2022 hylätä Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamista vastaan tehdyt valitukset.

Yhdistysten valituslupahakemus ja valitus on luettavissa Suomen luonnonsuojeluliiton / Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sivulla.

Terveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 


Helena Saarikoski

Apulaispormestarin vastaus adressin allekirjoittajille

2022-11-28 12:34:38

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki on lähettänyt adressin Pelastetaan Vuosaari! laatijoille ja allekirjoittajille osoitetun vastauksen. 10.11.2022 päivätyssä vastauksessa on liitteenä kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausunto, päivätty 1.12.2021.

Koska adressin tiedotteeseen ei voi liittää muita tiedostoja kuin jpg-kuvia, liitän tähän apulaispormestarin vastauksen tekstin (4 sivua) kuvina. Anni Sinnemäen sähköistä allekirjoitusta (s. 5) ja kaupunkiympäristön toimialan lausuntoa (3 sivua) kaipaavat voivat pyytää PDF:ää minulta sähköpostitse, saarikoski.helena (at) gmail.com.

Meri-Rastilan itäosan asemakaavaa vastaan tehdyt valitukset on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 27.10.2022. Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ovat uudistaneet yhteisen valituksensa valituslupahakemuksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 25.11.2022. Valituslupahakemuksemme julkaistaan lähiaikoina Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sivuilla https://www.sll.fi/helsinki/. Lähetän uuden tiedotteen sitten kun hakemuksemme KHO:lle on julkaistu.

 

Terveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 

 

 

sivu_1_Ap.pormestari_10_.11_.2022_1.jpg

sivu_2_ap.pormestari_10_.11_.2022_.jpg

sivu_3_ap.pormestari_10_.11_.2022_.jpg

sivu_4_ap.pormestari_10_.11_.2022_.jpg


Helena Saarikoski

Uutelan suojeluyhdistyksen perustava kokous 24.10.2022

2022-10-12 14:14:27

Tervetuloa Uutelan suojeluyhdistyksen perustamiskokoukseen! ☀️

Toivotamme kaikki Uutelan vanhojen metsien suojelemisesta ja luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet tervetulleeksi koko Uutelan alueen luonnon suojelemiseksi perustettavaan uuteen yhdistykseen. Yhdistyksen kautta voimme entistä konkreettisemmin yhdessä vaikuttaa Uutelan tulevaisuuteen.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja avoin kaikille.


Perustamiskokous pidetään Villa Lill Kallvikissa, Juhannusruusunkuja 5, maanantaina 24.10.2022 klo 18. Tarjolla on kahvia ja teetä.


🌲🌲🌲Jos Uutela on sinulle tärkeä, tule! 🌲🌲🌲


Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat
4. Vahvistetaan kokouksen asialista ja päätetään kokousasioiden
käsittelyjärjestyksestä
5. Käydään keskustelua Pro Uutela ry:n perustamisesta
6. Päätetään Pro Uutela ry:n perustamisesta
7. Hyväksytään yhdistyksen säännöt
8. Allekirjoitetaan yhdistyksen perustamiskirja
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet
11. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat
12. Käsitellään muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen
🌱


Helena Saarikoski

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta; Uutelan tilanne; Östersundomin kaavoitus alkaa

2021-12-08 15:54:47

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta

Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) jättivät 19.11.2021 Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta (kaupunginvaltuuston päätös 6.10.2021).

- Vaadimme, että Helsingin kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja täytäntöönpano kumotaan lainvastaisena.
- Vaadimme ensisijaisesti, että Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutos hylätään ja sen mukainen asemakaava kumotaan.
- Toissijaisesti vaadimme, että metsäisille viheralueille Pohjavedenpuistoon, Ullaksenpuistoon ja Ison Kallahden puistoon osoitettu rakentaminen kumotaan.

Perusteluiden otsikot ovat:

Puutteellinen vaikutusten arviointi
Kaavoituksen vaikutus Natura-alueeseen Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet (FI0100063)
Lahokaviosammal
Muut kasvit, sienet ja eläimet
Lepakot
Pohjavesialue
Palvelujen riittävyydestä ja liikenteen sujuvuudesta ei ole huolehdittu
Kallahden asukkaita ei ole kuultu lain edellyttämällä tavalla

Kallahti Kallvik ry:n ja Helsyn yhteinen valitus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä (polkuosoite partuuna.fi > projektit > pohjavedenpuisto > pdf). Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on tehty hallinto-oikeuteen useita valituksia, samoin länsiosan asemakaavasta (hyväksytty 3.2.2021).

Kaavavalituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on ollut keskimäärin 12,9 kuukautta (2020). Jos valitus hylätään hallinto-oikeudessa, on mahdollisuus hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Valitusten käsittelyaikana, kun hyväksytty asemakaava ei ole saanut lainvoimaa, asemakaava-alueella on voimassa rakennuskielto (Meri-Rastilan länsiosan alueella 3.2.2021 alkaen ja itäosassa 6.10.2021 alkaen). Muun muassa puiden kaataminen rakennuskieltoalueella edellyttää erillistä maisematyölupaa. Meri-Rastilan sekä länsi- että itäosan asemakaava-alueilla meneillään olevat niin sanotut pienpuuston hoitotoimenpiteet eli puuntaimien ja nuorten puiden raivaus sekä joidenkin vanhojen puiden kaataminen ovat olleet omiaan vahingoittamaan niitä luonnonarvoja, joiden perusteella asemakaavoista on valitettu oikeuteen. Kun ”hoitotoimet” ovat rakennuskiellosta ja valituksista huolimatta jatkuneet alueella, olen tehnyt ELY-keskukseen toimenpidekieltohakemuksen Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puiston säästämiseksi enemmiltä hakkuilta (22.11.2021).

Lisätietoja Meri-Rastilan itäosan asemakaavavalituksesta ja Pohjaveden-, Ullaksen- ja Ison Kallahden puiston toimenpidekieltohakemuksesta: Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527, mail saarikoski.helena (at) gmail.com.


Uutelan hakkuista ja uusista luonnonsuojelualueista

Uutelaan ollaan perustamassa kolme uutta luonnonsuojelualuetta, Rudträsk, Uutelan metsä ja Skatanniemi. Asia on huomenna 9.12.2021 ympäristö- ja lupajaoston esityslistalla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on lähettänyt tänään kannanoton Uutelan uusista luonnonsuojelualueista jaoston jäsenille ja virkamiehille.

Ympäristö- ja lupajaoston jäseniin voi vielä yrittää vaikuttaa suorilla yhteydenotoilla. Ympäristö- ja lupajaoston jäsenet ja yhteystiedot.

Samaan aikaan Uutelassa jatkuvat niin sanotut luonnonhoitotoimenpiteet. Asukkaat ovat tutkineet järkyttyneinä toimenpiteiden tuloksia, muun muassa aukkohakkuuta ja niin sanotun pienpuuston (puiden taimien, nuorten puiden) raivaushakkuita.

Asukkaiden tuntoja on sattuvasti kuvannut Anna Tosha Einiö Vuosaari-lehdessä 25.11.2021 julkaistussa kirjoituksessaan Lisää palautetta Vuosaaren luonnonsuojelualueista.

Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin marraskuun 23. päivänä toimenpidekieltohakemus koskien Uutelan ylimitoitettuja metsänhoitotoimenpiteitä. Toimenpidekiellolla haetaan hakkuiden ja pienpuuston raivaamisen välitöntä keskeytystä, jotta näiden toimien vaikutukset alueen luontoon voitaisiin arvioida perusteellisesti.

Uutelan alue on asukkaille arvokas luonnontilaisena virkistäytymisalueena merenrantaniittyineen, kallioineen ja metsäalueineen. Alueella on arvokasta eläimistöä, suoalueita ja kasvilajistoa - jopa 70 tunnettua kääpälajia. Alun perin hoitotoimenpiteitä on perusteltu asukkaille alueen luonnon monimuotoisuuden parantamisella. Tehdyt hakkuut eivät kuitenkaan ole edistäneet tätä tavoitetta. Sen sijaan monen eläin- ja kasvilajin elinehdot ovat entisestään huonontuneet.

Toimenpidekieltohakemuksen läpimenosta ei ole takeita. Käsittelyprosessi vie aikaa. ELY-keskus joutuu arvioimaan nyt ensimmäisiä kertoja tämäntyyppisiä hakemuksia Vuosaaren alueelta. Tarvittaessa ELY-keskuksen päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen jonkin yhdistyksen toimesta. Käsittelyprosessin aikana vuosaarelaiset voivat olla aktiivisesti yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin. Heille voi muun muassa lähettää sähköpostitse kommentteja ja mielipiteitä koskien Vuosaaren lähimetsien hoitoa ja suojelemista.

Lisätietoja Uutelan toimenpidekieltohakemuksesta: Jussi Pakarinen, puh. 050 530 1896, mail jussi.pakarinen (at) gmail.com.

 

Nähtävänä nyt: asemakaavoja Vuosaaressa ja Östersundomissa

Tällä hetkellä on nähtävänä asukkaiden ja osallisten mielipiteitä varten muiden muassa Vuosaaren Villenkallion asemakaavaehdotus sekä Östersundomin Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (oas).

Mielipiteet Villenkallion asemakaavasta on lähetettävä 13.12. mennessä, Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan oas:ista 20.12. mennessä.

 

Östersundomin osayleiskaavan suunnittelu alkaa

Helsingin Östersundomiin valmistellaan osayleiskaavaa kolmen kunnan yhteisen yleiskaavan kaaduttua korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO totesi yhteisen yleiskaavan luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain ja luontodirektiivin vastaiseksi (KHO 2021:60). Uudesta osayleiskaavasta on tarkoitus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) keväällä 2022.

Nyt voi osallistua vastaamalla karttakyselyyn Millainen on tulevaisuuden Östersundom?

 


Helena Saarikoski

Korjaus edelliseen: valituksen määräpäivä on 22.11.

2021-11-04 19:26:37

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamispäätöksestä (kaupunginvaltuusto 6.10.2021) on valitus jätettävä Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään 22.11.2021.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 14.10.2021. Tiedoksisaantipäivä on 7. päivä tämän jälkeen, 21.10.2021. Valitusaika päättyy 30 päivän kuluttua tästä, 20.11.2021. Koska 20.11. on lauantai, valituksen viimeinen jättöpäivä on maanantai 22.11.2021 (laki säädettyjen määräaikain laskemisesta).


Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…