Adressi Österbladin talojen säilyttämisen ja kunnostamisen puolesta / För bevaring och renovering av Österbladbyggnaderna / For the preservation and renovation of the houses on the Österblad plot

Ota yhteyttä adressin tekijään

Adressin luovutus tänään 15.5. Turun kaupunginvaltuustolle

2023-05-15 04:58:06

Valtaisan suuri kiitos kaikille allekirjoittaneille. Saimme yhteensä 10 778 allekirjoitusta, mikä on erittäin hyvä lopputulos. Tänään luovutamme adressin Turun kaupunginvaltuustolle. Kiitos vielä kaikille! 


Aleksi Kauppinen

Österbladin kuukausitiedote 28.2.2023

2023-02-28 17:04:43

Näyttökuva_2023-1-29_kello_13.04_.19_1.png

Österbladin puutalojen merkityksestä Turun kaupunginkirjaston uudisrakennukselle

Useita on mietittänyt, minkälaisia oletuksia kaupunginkirjaston uudisrakennuksen arkkitehtuurissa on tehty kirjastoa ympäröivistä rakennuksista. Onko uudisrakennus suunniteltu sillä ajatuksella, että Österbladin puutalot tullaan purkamaan ja viereen nousee vastaavanlaisia moderneja rakennuksia, vai sillä ajatuksella, että puutalot tulevat säilymään. Enää ei tarvitse miettiä, sillä vastauksen voi lukea alta.

Uudisrakennuksen on suunnitellut arkkitehti Asmo Jaaksi. Kirjoitin Asmolle sähköpostin, jossa kerroin Österbladin tilanteesta, adressista sekä turkulaisia mietittäneestä kysymyksestä. Julkaisen nyt otteen Asmon vastauksesta hänen luvallaan.

”Uuden kirjaston suunnittelu tapahtui useassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli arkkitehtuurikilpailu, jossa kirjasto sijoitettiin tosiaankin Österbladin tontille, kuten sanoit. Voitimme kilpailun 1998, mikä oli JKMM toimistomme lähtölaukaus.  

Hankkeen eteneminen hyytyi kuitenkin siihen, että tontinomistaja ja kaupunki eivät lopulta päässeet sopimukseen tonttikaupoista. Tämän jälkeen teimme joitakin alustavia tarkasteluja kirjaston sijoittamisesta vaihtoehtoisille rakennuspaikoille kuten  Hämähäkkitontille sekä välittömästi vanhaan kirjastotaloon kiinni sulautuvaan lisärakennukseen. Lopullinen toimiva sijoitusvaihtoehto avautui vasta kun löydettiin mahdollisuus Kauppiaskadun varrella olevan Turun puhelimen rakennuksen purkamiseen.  

Uudelle kirjastolle vapautui näin riittävästi tilaa vanhan kirjaston korttelista. Tässä vaiheessa rakennuksen arkkitehtuuri muuttui täysin, koska lähtökohdat uudessa sijainnissa olivat täysin erilaiset kuin kilpailuvaiheessa. Toteutunut kirjasto sopeutuu massoittelultaan ja materiaaleiltaan enemmän osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta ja olemassa olevia rakennuksia. Kilpailuehdotus oli selkeämmin kontrastoiva, pelkistetty lasilaatikko.  

Kirjastoa vastapäätä sijaitseva Österbladin tontti rakennuksineen vaikutti merkittävästi toteutuneen rakennuksen muotoiluun. Ajatus kirjastosta kävijöitä kutsuvana maamerkkinä ohjasi siihen, että Linnankadulle suuntautuvaan pääjulkisivuun avattiin laaja lasiseinä. Österbladin tontin matalammat rakennukset mahdollistavat avoimet ja valoisat näkymät kirjastosta sisältä katsottaessa ja toisaalta avaavat kirjaston sisäisen maailman ulospäin näkyväksi. Vanhojen puutalojen rikkaasti muotoiltu julkisivu- ja kattomaisema on kirjaston pääsalissa aistittavissa oleva tärkeä sisätilan elementti.”  

Liitteenä oleva kuva oli Turun Sanomien etusivulla kirjaston avajaispäivänä 2007, otettu Turun Sanomien toimituksen ikkunasta Österbladin tontin takaa. Siinä näkyy hienosti tavoiteltu kaupunkikuvallinen kokonaisuus, eri ikäisten rakennusten kerrostumat ja kirjasto valoa hohtavana ”tiedon majakkana”.

 

Ystävällisin terveisin, 

Aleksi Kauppinen


Aleksi Kauppinen

Österbladin kuukausitiedote 16.1.2023 (FIN/SWE/ENG)

2023-01-16 10:04:12

Hyvät ihmiset, 

Ensimmäisen kuukauden jälkeen adressimme on kerännyt yli 9000 allekirjoitusta. Kiitos teille kaikille, jotka olette allekirjoittaneet ja jakaneet yhteisen asiamme.   

Tässä kuukausitiedotteessa kerron hankkeen aikataulusta sekä keinoista osallistua kampanjointiin. Loppuun on listattu adressin saama mediahuomio. Allekirjoittaa voi vain kerran, mutta jos haluat pysyä osallisena hankkeessa, se on helpointa jakamalla sosiaalisessa mediassa sisältöä, joka jaetaan näiden kuukausitiedotteiden yhteydessä.

 

(FIN)_YLI_9000.jpg

Hankkeen aikataulu

Hankeemme alkoi adressin julkaisemisella ja päättyy adressin luovuttamiseen Turun kaupunginvaltuustolle. Kun kirjoitimme adressia, olimme siinä tiedossa, että Österbladin asemakaavamuutos tulee Turun kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2023 aikana. Näin ei ole enää. Kaupungin sivuilta löytyvän tiedon mukaan (ks. kuva alla) asiasta päätetään vasta vuoden 2024 aikana.

Screenshot_2023-01-14_at_11.29_.09_.png

Kuva: https://www.turku.fi/kaavoitus/osterblad-498-2014

 

Mitä aikaisempaan vaiheeseen suunnittelua ja päätöksentekoa voimme adressilla vaikuttaa, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on onnistua. Tavoite ei ole olla soraääni päätöksenteon loppumetreillä, vaan vaikuttaa suunnitteluun ja päätöksentekoon jo luonnosvaiheessa. Tästä syystä adressi luovutetaan ennen marraskuuta 2023. 

Alkuvuoden politiikan uutisointia tulee oletettavasti hallitsemaan eduskuntavaalit 2.4.2023. Adressin luovuttamisesta on tarkoitus tehdä mediatapahtuma, emmekä halua sen hukkuvan eduskuntavaalien alle. Näin ollen adressi tullaan luovuttamaan Turun kaupunginvaltuustolle huhti-toukokuun 2023 välisenä aikana. 

 

Miten voin osallistua?  

Olemme suunnitelleet allekirjoitusten keräämistä varten kampanjointia, josta tiedotetaan kuukausittain. Kampanjointiin on helpointa osallistua jakamalla sosiaalisessa mediassa sisältöä, joka jaetaan näiden kuukausitiedotteiden yhteydessä. Vaikka oma sosiaalinen media täyttyi avauspäivänä adressin jaoilla, uskon, että jokainen voi tavoittaa omista piireistä vielä ihmisiä, jotka eivät tästä vielä tiedä. Heidän kauttaan tieto voi levitä entistä laajemmalle.

Jos jaamme näiden tulevien kuukausien aikana muutaman kerran tällä kollektiivisella voimalla adressia eteenpäin, voimme tavoitella jopa 15 000–20 000 allekirjoitusta. 

Tässä kuukausitiedotteessa jaetaan eteenpäin levitettäväksi karttakuva, johon on merkittynä paikkakunnat, joista on saatu yli viisi allekirjoitusta. Kuvasta on tehty kaksi eri versiota. Voit ladata kuvan ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa. Muista lisätä linkki adressiin, jotta kaikki on mahdollisimman helppoa. Voit ladata kuvat täältä: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fpKEz0aS0DEzKp3bSD7Zd9Fb3CsCXN6A?usp=share_link

 

(FIN)_TALO_EI_VOI_ALLEKIRJOITTAA.jpg 

 

______________________________

(SWE)

 

Gott folk,

Under den första månaden har vår adress samlat över 9000 underskrifter. Tack åt alla er, som skrivit under addressen och deltagit i vår gemensamma sak.

I det här månatliga nyhetsbrevet berättar jag om projektets tidtabell och om olika sätt att delta i kampanjen. I slutändan finns en sammanfattning av medieuppmärksamheten, som namninsamlingen fått. Man kan skriva under addressen bara en gång, men om du vill ta del i projektet, går det enklast genom att dela trelaterade innehåll på sociala medier. Innehållen förmedlas i samband med dessa månatliga nyhetsbrev.(SWE)_ÖVER_9000.jpg

 

Projektets tidtabell 

Vårt projekt började med addressens publicering och kommer att avslutas med ett överlåtande av addressen till stadsfullmäktige. Då vi skrev addressen, var vi i den uppfattningen att beslutet gällande Österbladska tomtens planeändring skulle fattas av Åbo stadsfullmäktige under året 2023. Nu har situationen förändrats. Enligt ny information på stadens webbtsida (se bilden nedan) kommer beslutet att fattas först 2024.

Screenshot_2023-01-15_at_11.39_.12_.png

Bild:  https://www.turku.fi/sv/stadsplanering/osterblad

 

Ju tidigare vi lyckas påverka planeringen och beslutsfattandet med hjälp av addressen, desto bättre möjligheter har vi att lyckas. Målet är inte att vara ett protestrop på beslutsfattningsprocessen slutraka, utan att påverka planeringen och beslutsfattandet redan i utkastskedet. Beroende på detta kommer adressen att överlåtas före november 2023. 

Riksdagsvalet, som ordnas 2.4.2023, kommer antagligen att dominera den politisk nyhetsrapporteringen i början av året. Det är meningen att överlåtandet av adressen ska uppmärksammas av medierna och därför får den inte överröstas av riksdagsvalet. Således skall adressen överlåtas till Åbo stadsfullmäktige först efter valet - i april eller maj 2023.

 

Hur kan jag delta?

För att samla in underskrifter har vi planerat att föra en kampanj med månatliga nyhetsuppdateringar. Det är enklast att delta genom att dela innehåll från våra nyhetsbrev på sociala medier. På startdagen fylldes mina egna sociala medier med delningar av adressen, men jag tror att var och en kan nå nya människor, som inte ännu hört om saken. Via dem kan informationen spridas ytterligare.

Om vi kollektivt delar adressen vidare några gånger under de kommande månaderna, kan vi uppnå t.o.m. 15 000 – 20 000 underskrifter. 

I det här nyhetsbrevet publiceras en kartbild, som man gärna får dela vidare; på bilden har man märkt ut varje ort, varifrån vi fått över fem underskrifter. Det finns två olika versioner av bilden. Du kan ladda ner bilden och dela den på sociala medier. Kom ihåg att lägga med en länk till adressen, så att det är så enkelt som möjligt att skriva under. Du hittar bilderna här:

https://drive.google.com/drive/folders/1fpKEz0aS0DEzKp3bSD7Zd9Fb3CsCXN6A?usp=share_link

 

(SWE)_ET_HUS_KAN_INTE_SKRIVA.jpg

______________________________

(ENG)

 

Dear people, 

After the first month, our address has collected more than 9,000 signatures. Thank you to all of you who have signed and shared our common cause.

In this monthly newsletter, I will tell you about the project's schedule and ways to participate in the campaign. The media attention received by the address is listed at the end. You can only sign once, but if you want to stay involved in the project, it's easiest by sharing content on social media that is shared in these monthly newsletters.

(ENG)_MORE_THAN_9000.jpg

Project schedule

Our project started with the publication of the address and ends with the handing over of the address to the Turku City Council. When we wrote the address, we were aware that Österblad's site plan change will be decided by the Turku City Council during 2023. This is no longer the case. According to the information found on the city's website (see picture below), the matter will not be decided until 2024.

Screenshot_2023-01-15_at_11.38_.47_.png

Source: https://www.turku.fi/kaavoitus/osterblad-498-2014

 

The earlier the stage of planning and decision-making we can influence with the address, the better chances it has of succeeding. The goal is not to be a voice of gravel at the end of decision-making, but to influence planning and decision-making already in the draft phase. For this reason, the address will be handed over before November 2023.

The political coverage of the beginning of the year will presumably be dominated by the parliamentary elections on April 2, 2023. The purpose of handing over the address is to make it a media event, and we don't want it to be drowned out by the parliamentary elections. Therefore, the address will be handed over to the Turku City Council between April and May 2023.

 

How can I participate?

We have planned a campaign to collect signatures, which will be announced monthly. It is easiest to participate in the campaign by sharing content on social media that is shared in these monthly newsletters. Even though my own social media was filled with shares of the address on the opening day, I believe that everyone can still reach people in their circles who don't know about this yet. Through them, information can spread even more widely.

If we distribute the address a few times during these coming months with this collective power, we can aim for up to 15,000-20,000 signatures.

In this monthly newsletter, a map image is distributed, with the locations marked with more than five signatures. Two different versions of the picture have been made. You can download the image and share it on social media. Remember to add a link to the address to make everything as easy as possible. You can download the pictures from here: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fpKEz0aS0DEzKp3bSD7Zd9Fb3CsCXN6A?usp=share_link

 

(ENG)_A_HOUSE_CANNOT_SIGN.jpg

______________________________

 

Adressi mediassa/ adress i media/ in the media 

 

TS 15.12. Österbladin talojen säilyttämisen puolesta kerätään nimiä - adressissa esitellään Irjanaukio-ehdotus https://www.ts.fi/uutiset/5852070

ÅU 15.12. En namninsamling ska rädda husen på Österbladska tomten - över 1 500 har skrivit under https://abounderrattelser.fi/en-namninsamling-ska-radda-husen-pa-osterbladska-tomten-over-1-500-har-skrivit-under/

Yle Åboland 20.12. Vad ska hända med Dynamo och den ÖSterbladska tomten? https://arenan.yle.fi/1-64643982

Aamuset 20.12. Österbladin talojen säilyttämisen ja kunnostamisen puolesta vedotaan adressilla https://aamuset.fi/artikkeli/5853207

ÅU 21.12. Kampen för Kuppis koloniträdgård gav hopp också för Österbladska tomten i Åbo - mängden underskrifter överraskar adressaktiva https://abounderrattelser.fi/kampen-for-kuppis-kolonitradgard-gav-hopp-ocksa-for-osterbladska-tomten-i-abo-mangden-underskrifter-overraskar-adressaktiva/?fbclid=IwAR0xYwzGjv-i1ZubGF87r4tQRQ84cKJT4OWIkS4uCtUQydruGVLmaY0ZfY8

YLE Svenska 27.12. Sannolikt att omtalade trähus i Åbo skyddas - trots det kan fastigheterna se annorlunda ut i framtiden https://svenska.yle.fi/a/7-10025132?fbclid=IwAR3QBkSE6FELQDM4dV9d11e-F8ulC7Q_Bkm-QsTPO0YERg9GK7AbvJpuONY

ÅU 29.12. Dynamo, Bar Ö och El Gringo får fortsätta ett tag till “på egen risk” - lika oklart som tidigare för Österbladska tomten i Åbo https://abounderrattelser.fi/dynamo-bar-o-och-el-gringo-far-fortsatta-ett-tag-till-pa-egen-risk-lika-oklart-som-tidigare-for-osterbladska-tomten-i-abo/

 

 


Aleksi KauppinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.