Kansainvälisen adoption odotusaikojen kohtuullistaminen

Haluaisimme esittää huolemme kansainväliseen adoptioon johtavan prosessin jatkuvaan pidentymiseen.

Kansainvälinen adoptio koostuu käytännössä kolmesta eri vaiheesta; adoptioneuvonnasta, adoptiolautakunnan lupakäsittelystä, sekä valintaprosessista kohdemaassa. Näiden kolmen vaiheen läpikäynti kestää kahdesta viiteen vuotta. Adoptiohakijoiden kannalta tämä on tuskaisen pitkä aika varsinkin, kun muistetaan, että hakijoilla on usein takanaan jo vuosien pettymykset biologisen lapsettomuuden vuoksi.


"Adoptioneuvonta on lakisääteistä. Neuvonnan pohjalta sosiaalityöntekijä kirjoittaa kotiselvityksen, joka on tärkein ulkomaille lähetettävistä asiakirjoista. Kotiselvityksessä kuvataan hakijoiden olosuhteita ja edellytyksiä toimia adoptiovanhempina." [1]


Noin vuoden kestävän adoptioneuvonnan pituus on perusteltu, se on hyödyllinen ja opettava prosessi, jonka aikana hakijat ehtivät puntaroida adoptiota eri näkökulmista ja vahvistaa oman halunsa ryhtyä adoptiolapsen vanhemmiksi. Samalla neuvonnan kesto takaa myös sen, että sitä sosiaalityöntekijä ehtii tutustua hakijoihin ja muodostaa perustellun käsityksen perheen edellytyksistä ottaa vastaan lapsi ja pitää hänestä huolta.

Tällä hetkellä adoptioneuvontaan pääsyä joutuu kuitenkin pääkaupunkiseudulla odottamaan pahimmillaan jopa yli vuoden. Jonotusajat vaihtelevat eri puolella Suomea, niin että nopeimmillaan neuvontaan saattaa päästä parissakin kuukaudessa. Tämä asettaa hakijat selvästi eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Ongelmaa voitaisiin helpottaa lisäämällä resursseja, eli palkkaamalla ongelma-alueilla lisää henkilökuntaa kotiselvityksiä hoitamaan.

Kun adoptiovanhemmiksi haluavat ovat läpikäyneet adoptioneuvonnan he ovat valmiita anomaan adoptiolupaa. Tässä kohtaa prosessi jälleen seisahtuu.


"Lautakunta teki päätöksen alle kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta lautakunnalle 171 hakemuksen kohdalla. Hakemuksista 95 käsittely kesti yli kuukauden mutta alle kaksi kuukautta. Hakemusten käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko kesti yli kaksi kuukautta mutta alle kolme kuukautta 115 tapauksessa ja yli kolme kuukautta 32 tapauksessa. Käsittelyaikaa pidensi muun muassa pyydetyt lisäselvitykset." [2]


Eli vielä viime vuonna lautakunta käsitteli yli 92 prosenttia hakemuksista alle kolmessa kuukaudessa. Tällä hetkellä adoptiolautakunnan päätöstä joutuu nopeimmillaankin odottamaan noin 6-7 kuukautta. Lautakunnan käsittelyajat ovat siis viime vuodesta yli kaksinkertaistuneet, eikä tilanne tule tästä tulevaisuudessa ainakaan helpottamaan. Tänä vuonna uusia adoptiohakijoita on selvästi enemmän kuin viime vuonna ja adoptiotoimijoiden mukaan samansuuntainen kehitys jatkunee tulevaisuudessakin.

Tätä tilannetta voitaisiin helpottaa muuttamalla lakia, joka määrittelee, millä kokoonpanolla adoptiolupia saadaan myöntää. Suurin osa lautakunnan käsittelemistä hakemuksista sisältää kotiselvityksen tehneen sosiaalityöntekijän suosituksen. Sosiaalityöntekijä on vuoden kestävän kotiselvityksen aikana tutustunut perheeseen perinpohjaisesti ja mm. käynyt perheen kodissa. Tällaiset hakemukset, joissa ei muuten ole mitään erityistä selvitettävää, voitaisiin hyväksyä yksinkertaisella puheenjohtaja-sihteeri -kokoonpanolla. Näin pienen- ja suuren lautakunnan kokouksissa olisi aikaa keskittyä syvempää paneutumista vaativiin adoptiohakemuksiin.

Ehdotetun lakimuutoksen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös lisäresursseja. Vaikka puheenjohtaja-sihteeri-menettely mahdollistuisi, se ei ainakaan vähennä heidän työtaakkaansa. Muiden töidensä ohella nämä henkilöt joutuvat lukemaan kaikki hakemukset läpi, joten seuraava pullonkaula on heidän aikansa riittämättömyys. Lisäämällä resursseja voitaisiin varmistaa se, etteivät tulevaisuuden kasvavat hakijamäärätkään tule täysin tukkimaan lautakunnan toimintaa.

Tällä hetkellä kansainväliseen adoptioon kuluu aikaa noin neljä vuotta. Tämä aika olisi mahdollista lähes puolittaa, mikäli Suomessa tapahtuvasta, turhasta jonottamisesta päästäisiin eroon. Tulevaisuudessa adoptiohakijoiden määrät tulevat entisestään kasvamaan, joten nykytahdilla jonotusajat tulevat vastaavasti koko ajan pitenemään.

Me allekirjoittaneet haluamme osaltamme olla vaikuttamassa siihen, että adoptioprosessin kulkua pyrittäisiin kehittämään niin, että se olisi nopeampi ja tasapuolisempi kaikkia hakijoita kohtaan, ja etteivät jonotusajat tulisi tulevaisuudessakaan muodostumaan kohtuuttoman pitkiksi.

Mikäli adressille löytyy selvää tukea, tullaan se luovuttamaan hallituksen asianomaisille ministereille.


[1] Interpedian www-sivut 24.9.2007, http://www.interpedia.fi/adoptio/neuvonta.html
[2] Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta toimintakertomus 2006


Addressi on tänään (15.1) tulostettu, ja se toimitetaan nyt sekä oikeus-, että sosiaali- ja terveysministerille. Jos addressi herättää heissä jonkinlaisia reaktioita, lupaan välittää ne tänne.