Adressi Mikkelin päiväkotien (Naisvuori, Saksala) aukioloaikojen ja hoitopaikkojen ennallaan säilymisen puolesta

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on laadittu suunnitelma vuorohoidon ja laajennetun varhaiskasvatuksen keskittämisestä (talous- ja tulevaisuusohjelma) syksystä 2021 alkaen. Ajatuksena on muuttaa Naisvuoren päiväkoti kello 5.00-23.00 toimivaksi. Vastaavasti Saksalan päiväkoti muuttuisi päiväaikaan toimivaksi päiväkodiksi (6.30-17.00). Lähemäen päiväkodin aukioloaika pitenisi kello 20.00 asti. Käytännössä Naisvuoren päiväkodissa ajalla 6.30-17.00 päivähoitoa tarvitsevien lasten olisi siirryttävä johonkin toiseen päiväkotiin samoin kuin Saksalassa vuorohoidossa olevien lasten.

Suunniteltu uudistus on mielestämme ristiriidassa lapsen ja perheiden edun sekä lähikouluperiaatteen kanssa. Suomen lain mukaan varhaiskasvatuksessa lapsen etu on ensisijainen (Varhaiskasvatuslaki 4 §). Lisäksi pykälän 3 kohdan 5 mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä. Näiltä osin uudistus rikkoo mielestämme varhaiskasvatuslain tavoitteita. Perheiden ja varhaiskasvatushenkilöstön välille syntyneet hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteet katkeaisivat, ja etenkin pienelle lapselle tuttujen hoitajien, kavereiden ja hoitopaikan vaihtuminen on iso muutos. Tämä voi aiheuttaa isojakin haasteita perheiden hyvinvoinnille ja arjessa jaksamiselle. Erityisesti päiväkoti-ikäisten kohdalla turvaa tuovat tutut ja turvalliset aikuiset ja rutiinit. Päiväkodin aloittaminen on jännittävää niin lapsille kuin vanhemmille. Joidenkin lasten sopeutuminen voi viedä pitkäänkin. Nämä lapset kärsisivät nyt tästä muutoksesta.    

Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti ja liikenneyhteydet (5 § mom. 4). Mielestämme päiväkotien sijainnin tulee palvella perheiden tarpeita. Päivähoidon saatavuus on ollut iso tekijä, kun perheet ovat valinneet asuinpaikkaansa. Mikäli uudistus toteutuu, useat lapset eivät pääse päivähoitoon lähipäiväkotiinsa, vaan joutuvat siirtymään kauempana sijaitsevaan päiväkotiin. Monen vanhemman työpaikka sijaitsee päinvastaisessa suunnassa kuin uusi hoitopaikka. Useille perheille tämä tarkoittaisi ylimääräistä autoilua, joka ei luonnollisesti sovi ajatukseen vihreämmästä Mikkelistä.

Keskusta-alueella asuva perhe on myös voinut tehdä tietoisen päätöksen autottomuudesta tai siitä, että perheessä on vain yksi auto. Etenkin autottomilla perheillä päivähoito- ja vanhempien työmatkojen piteneminen pidentää myös hoitoaikoja. Tämä ei ole varsinkaan pienten lasten edun mukaista. Entä lisääntyvä liikenne päiväkotien alueella? Onko esimerkiksi Saksalan päiväkodin alueella paikkaa kasvavalle saattoliikenteelle?

Perusopetuslaki asettaa tavoitteeksi eheän koulupolun oppilaan omassa lähikoulussa. Nyt eheä koulupolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ei toteutuisi näiden lasten tapauksessa, jotka joutuisivat siirtymään päiväkotiin toiselle koulualueelle. Kouluun mennessä lasten ystävyyssuhteet katkeaisivat, kun lapset siirtyisivät oman alueensa lähikouluun. Päiväkodista kouluun siirtymisen nivelvaiheeseen uudistuksella olisi siis suuri merkitys.   

Me tämän adressin allekirjoittaneet haluamme esittää vakavan huolemme uudistuksesta. Haluamme, että päiväkotien nykyiset aukioloajat ja olemassa olevat asiakkuussuhteet säilyvät ennallaan. Toteutuessaan muutos vaikuttaisi monien lasten ja perheiden arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Lasten päivähoitoon kohdistuvat heikennykset eivät lisää muuttotappiosta kärsivän kaupungin veto- eikä pitovoimaa. Lapsimyönteinen Mikkeli on tulevaisuuden Mikkeli.  

Marja Halonen

Maria Kivipelto

Alla Miller

ja Naisvuoren päiväkodin vanhempaintoimikunta
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )