Adressi vastaavan lääkärin asemasta Keski-Suomen hyvinvointialueella

Me Keski-Suomen hyvinvointialueen lääkärit olemme seuranneet hyvinvointialueen organisoitumista ja keskuudessamme on herännyt huoli Terveydenhuoltolain 57 §:n toteutumisesta ja vastaavan lääkärin asemasta. Vastaavalla lääkärillä tulee olla tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet terveydenhuoltolain 57§:n lakimääräisiin tehtäviin.

Terveydenhuoltolain 57§ velvoittaa, että ”Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.” Lisäksi laki sanoo, että ”Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.”

Tämä tarkoittaa käytännössä, että vastaavalle lääkärille kuuluu mm.

 • Terveydenhuollon prosesseista ja sisällöstä vastaaminen ja hoidon porrastus.
 • Lääketieteellisten perusteiden yhteensovittaminen.
 • Väestön erilaisten tarpeiden ja palveluiden yhteensovittaminen sekä potilaiden oikeuksien toteutuminen terveydenhuollon yksiköissä.
 • Hoitoperusteiden asianmukaisuus, organisaation linjaukset, esimerkiksi kalliiden lääkkeiden arviointiprosessin soveltaminen.
 • Vastuu riittävistä ja ajantasaisista ohjeista, esimerkiksi ohjeet toimintayksikön sisäisestä työnjaosta sekä niiden valvonta.

Vastaavan lääkärin tehtäviä ohjaa myös muut lait:

Sote-järjestämislaki:

 • 8 § Riittävä henkilöstö ja asianmukaiset toimitilat
 • 10 § Palvelujen yhteensovittaminen, esim. palveluketjut ja yhdyspinnat
 • 11 § Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa
 • 40 § Palvelutuotannon omavalvonta
 • 41 § Palvelutuotannon ohjaus- ja valvontavelvollisuus

Asiakastietolaki 28 §:

 • Tietoturvasuunnitelma

Vastaavan lääkärin tehtäviin sisältyy johtamisen ja valvonnan kautta siis myös mm. vastuu terveydenhuollon henkilöstöstä sekä sen riittävyydestä, vastuu tutkimuksesta ja kehittämisestä hyvinvointialueella.

Tällä hetkellä hyvinvointialueen organisaatiomallissa johtavan lääkärin sijoitus on avoinna. Johtavalla lääkärillä tulee olla TOSIASIALLINEN VAIKUTUSVALTA suoraan tai delegoinnin kautta kaikille toimialoille, joissa harjoitetaan terveydenhuoltoa sisältäen tämän hetken organisaatiomallin mukaiset konsernipalvelut, pelastuspalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Emme voi potilaita hoitavina lääkäreinä hyväksyä, että johtavan lääkäri lain mukaan määritelty tosiasiallinen valta ei toteudu, sillä tähän sisältyy todellinen riski hoidon laadun heikkenemisestä ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Viime kädessä vastuu kuitenkin lopulta delegoituu meille potilaita hoitaville virkavastuulla työskenteleville lääkäreille.

Vetoamme tällä adressilla, että vastaava lääkäri asemoidaan hyvinvointialueen johtajan suoraksi alaiseksi ja pysyväksi jäseneksi hyvinvointialuejohtajan johtoryhmään/esikuntaan, jolloin hän pystyy valvomaan tosiasiallisesti koko organisaation tasolla terveydenhuoltolain 57§ toteutumista. Lisäksi organisaatiossa tulee olla riittävä määrä päättävässä asemassa olevia lääkärikoulutuksen käyneitä johtohenkilöitä, jotta terveydenhuoltolain mukaiset vaatimukset ja velvollisuudet voidaan täyttää kaikilla organisaatioportailla. Lain sisällön toteuttamiseksi riittävä valta vastaavalle lääkärille tulee määritellä hallintosäännössä. Vallan ja vastuun on kuljettava käsi kädessä.

Lääkäriliiton Keski-Suomen paikallisosasto


Tuija Hautakangas    Ota yhteyttä adressin tekijään