Äkkihoppu

Ensihoito ja sairaankuljetusta tuottavan Äkkihoppu oy:n toiminnan jatkuminen Kolarissa

"Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirtää kuntien järjestämisvastuulla olevan sairaankuljetuksen sairaanhoitopiirien tehtäväk­­­­si vuoteen 2013 mennessä. Toimintakokonaisuutta kutsutaan jatkossa ensihoitopalveluksi, ja siitä tulee kiinteä osa terveydenhuollon päivystyspalveluja. Samalla luovutaan käsitteestä sairaankuljetus. Jatkossa ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista ja kuljetuksesta.

Terveydenhuoltolaissa ja sen nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta säädetään, että sairaanhoitopiiri vahvistaa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Siinä muun muassa määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, päätetään tavoiteajoista, joiden sisällä ensihoitopalvelun tulisi tavoittaa potilaat sairaanhoitopiirin eri osissa erikseen kuvatun riskialuejaottelun mukaisesti sekä kuvataan tarkemmin palvelun sisältöä.

Tämä ohje perustuu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan alaisuudessa toimineen lääkinnällisen pelastustoiminnan jaoston valmistelemaan ohjeluonnokseen." www.stm.fi

"Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta." Ote Terveydenhuoltolain 39 §:stä


Me kolarin kuntalaiset sekä matkailijat olemme tottuneet saamaan korkealatuista ja ammattitaitoista palvelua paikalliselta Äkkihoppu oy:ltä jo vuodesta 1989 lähtien. Kunnassa asuu n. 4000 ihmistä, ruska- , joulu ja kevätsesongin aikana väkimäärä moninkertaistuu.  
Paikallinen yritys on pystynyt vastaamaan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin laadukkaasti,  palvelemalla ammattitaidolla ja kokemuksella, vakituisella henkilökunnalla sekä äärettömän hyvällä paikallistuntemuksella.

Esitys sairaankuljetuksen palveluntarjoajan mahdollisesta siirtymisestä, pois yksityiseltä Äkkihoppu oy:ltä on aiheutanut p­­aljon huolestunutta keskustelua ihmisten keskuudessa. Tämän adressin tarkoitus on antaa kuntalaisille ja muille, jotka sairaankuljetusta tarvitsevat kuntamme alueella, mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin!


Me tämän adressin allekirjoittaneet haluamme saada jatkossakin palvelua omalta Äkkihopultamme! Olemme todella huolissamme ensihoidon ja sairaankuljetuksen laadusta tulevaisuudessa kuntamme alueella!
Emme­­ ole valmiita luompumaan ammattitaitoisesta, paikallistuntemuksen omaavista henkilöstöstä ja yrityksestä! Olemme olleet tyytyväisiä palvelun laatuun. Olisi erittäin riskialtista, käynnistää uutta ensihoitopalvelua, alueella jossa välimatkat ovat pitkiä.

Tämä adressi kokonaisuudessaan tullaan luovuttamaan Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, Peruspalveluministeri Maria Guzeninalle, sekä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle 31.10.2011

Llinkkejä, joista voit lukea aiheesta lisää

www.akkihoppu.fi

www. stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/perusterveydenhuolto/ensihoito_ja_sairaankuljetus

www.luoteis-lappi.com/arkisto/ensihoito-muuttunee-vahintaan-seutukunnalliseksi.html

www.tehy.fi/tehy-lehti/2011/12-2011/ensihoidon-vaativuus-kasvaa/

www.kolari.fi