Adressi kiinalaisen lääketieteen aseman turvaamiseksi ja akupunktiolla tehtävän kivunhoidon saamisek

Suomen lain ja EU-direktiivin mukaisesti kansalaisilla on oikeus saada tietoja erilaisista hoitovaihtoehdoista, oikeus valita hoitaja ja hoitomuodot.

Tällä adressilla me allekirjoittaneet vaadimme lain ja lainsäädäntöohjeiden noudattamista terveydenhoitoa koskevien kansalaisoikeuksien turvaamiseksi Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevaan vaihtoehtoishoitoja käsittelevään lakiin on sisällytettävä kiinalainen lääketiede yhtenä hoitomuotona ja akupunktiolla tehtävä kivunhoito saatettava sairasvakuutuslain piiriin.

Suomessa ammattia harjoittavilla kiinalaisen lääketieteen terapeuteilla on kiinalaisen lääketieteen vähintään 3-4-vuotinen peruskoulutus sekä potilas- ja/tai ammattivastuuvakuutus hoitovahinkojen varalle. Osa koulutetuista terapeuteista on myös Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Tuhansia vuosia vanha kiinalainen akupunktio tarjoaa tehokkaan hoitovaihtoehdon moniin vaivoihin ja erityisesti kivunhoitoon. Akupunktiolla voidaan huomattavasti helpottaa virallisen terveydenhuollon resurssipulaa: sillä voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia, sen käyttö kivunlievityshoitona on tutkitusti tehokas ja se on kansantaloudellisesti huomattavan edullista. Tätä tukevat mm. useat Maailman terveyssäätiön WHO:n tutkimukset. WHO on luetellut yli 400 sairautta, joiden hoitoon akupunktio soveltuu.(WHO:n uutispalvelu Duodecim, Bjm 2001; 323: 467-468).

Akupunktio on myrkytön ja vailla sivuvaikutuksia oleva hoitomuoto. Suuri osa suomalaisista akupunktioasiakkaista kuuluu potilasryhmään, joka virallisen lääketieteen tutkimuksista ja hoidoista huolimatta ei ole löytänyt apua vaivoihinsa tai joka ei halua itselleen kemiallista lääkehoitoa. Akupunktio täydentää terveydenhoitojärjestelmää, vaikkakin vielä epävirallisesti. Me allekirjoittaneet vaadimme tällä adressilla kiinalaisen akupunktion aseman turvaamista, hyväksymistä osaksi suomalaista terveydenhuoltoa, akupunktiolla tehtävän kivunhoidon saattamista sairausvakuutuslain piiriin sekä tiedonsaannin lisäämistä ja helpottamista näistä hoidoista.

”Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.” (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 2. luku, 3$)

Klassisen Akupunktion yhteisö
http://www.klassinenakupunktio.org

Lisätietoja adressista sähköpostitse: toimitus@klassinenakupunktio.org