Ammattiliitot opiskelijoiden tukena leikkauksia vastaan

In English below

[Huomio: adressi on tarkoitettu ammattiliittojen jäsenille. Kaikkien allekirjoittajien tulee kertoa allekirjoituksen yhteydessä mihin ammattiliittoon kuuluu.
]
 

Me allekirjoittaneet olemme osa ammattiyhdistysliikettä. Osoitamme solidaarisuutemme opiskelijoiden mielenosoituksille ja tuemme opiskelijoiden mielenosoituksia parhaaksi katsomallamme tavalla. Rohkaisemme opiskelijoita jatkamaan oikeuksiensa puolustamista.  

Toisen ja korkea-asteen opiskelijat ovat ryhtyneet vastarintaan hallituksen kurjistamispolitiikkaa vastaan valtaamalla oppilaitoksia ja järjestämällä julkisia mielenosoituksia. Poikkeuksellinen liike on kerännyt lyhyessä ajassa tuhansia osallistujia kymmenille kampuksille ympäri Suomen. 

Ammattiliitoilla ja opiskelijoilla on yhteisiä tavoitteita ja haasteita: Hallitus pyrkii parhaillaan kaventamaan molempien toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa. Moni työssäkäyvä opiskelija on jo nyt ammattiliittonsa jäsen, ja opiskelijat ovat ay-liikkeelle myös tulevaisuuden jäseniä ja aktiiveja. Näin ollen se, että hallitus aikoo rajoittaa lakko-oikeuksia ja heikentää ammattiyhdistysliikkeiden vaikutusmahdollisuuksia, on suoraan uhka myös tämän päivän opiskelijoille. 

Opiskelijoiden mielenilmaukset ovat ymmärrettävästi hyvin opiskelijakeskeisiä, mutta solidaarisuus muita leikkauksista kärsiviä ryhmiä ja työntekijöitä kohtaan on ollut keskeinen piirre liikkeen alusta lähtien. Lisäksi opiskelijat kritisoivat luontokatoa, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvattamista ja hyvinvointiyhteiskunnan rapautumista kiihdyttävää politiikkaa. 

 

Taustaa:  

Hallitus on suunnitellut asumistukeen leikkauksia ja muutoksia, jotka koskevat satojatuhansia opiskelijoita ja muita pienituloisia. Lisäksi hallitus on päättänyt jäädyttää useiden etuuksien – mukaan lukien opintotuen – indeksikorotukset vaalikauden ajaksi.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa on romutettu jo vuosia. Opiskelijoiden aseman heikentäminen ei ole kestävää tulevaisuuspolitiikkaa, sillä opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä. Kasvava huoli omasta pärjäämisestä vie voimavaroja yhteiskunnalliselta osallistumiselta, jota tarvitaan entistä enemmän sosiaalisten ja ekologisten ongelmien kärjistyessä. Samalla asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset osuvat niihin, jotka ovat jo nyt heikoimmassa asemassa Suomessa. Hallituksen leikkaus- ja maahanmuuttopolitiikat lisäävät eriarvoisuutta sekä kaventavat yhteiskuntamme toimintakykyä tulevaisuudessa.

Leikkauksia suunnitellaan tilanteessa, jossa valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat monilla aloilla entistä epävarmemmat. Leikkaukset voivat pidentää tutkintoaikoja ja lisätä kuormitusta, sillä taloudellisen toimeentulon vaikeudet heikentävät tutkitusti opiskelukykyä. Opiskelijoiden tukiin kohdistuvat leikkaukset vähentävät yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutukseen hakeutumiseen ja tutkintojen loppuun suorittamiseen, mikä lisää eriarvoistumiskehitystä yhteiskunnassa. Ammatillisissa koulutuksissa opiskelijat joutuvat monesti jo opiskeluaikana ostamaan kalliita varusteita, ja myös yliopistoissa käytetään edelleen monilla aloilla opiskelijan itse kustantamia materiaaleja. Lisäksi hallituksen kaavailemat leikkaukset kohdistuvat voimakkaasti niihin aloihin, joiden opiskelijat tekevät palkattomia harjoitteluja opintojensa aikana. Näitä ovat esimerkiksi akuutista hoitajakriisistä kärsivä terveydenhuoltoala. Lisäksi moni kansainvälinen hakija jättää hakuprosessin kesken muun muassa korkeiden lukukausimaksujen ja Suomen maahanmuuttosäännösten takia. Hallitus haluaa esittää myös hakijamaksuja kansainvälisille opiskelijoille.    

Hallituksen esittämät tiukennukset työperäisen oleskeluluvan, pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden myöntämiseen yhdistettynä lisääntyvään rasismiin yhteiskunnassa vaikuttavat suoraan kansainvälisiin opiskelijoihin ja tutkijoihin – siis myös työntekijöihin. Ne vaikeuttavat opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja tulevaisuuden rakentamista Suomessa sekä heikentävät opiskelijoiden hyvinvointia, turvallisuutta ja opiskeluvalmiuksia. Suunnitelmat korottaa EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja lisäävät entisestään taloudellista ja henkistä kuormitusta, eriarvoistavat opiskelijoita ja syventävät globaalia epätasa-arvoa. Haluamme puolustaa laaja-alaista sivistystä, jota hallituksen politiikka uhkaa paitsi koulutusleikkauksilla myös lyhytnäköisillä veroratkaisuilla (kuten päätöksellä korottaa kirjojen arvonlisäveroa). 

 

In English:

["Note: the petition is intended for trade union members. All signatories must specify their trade union affiliation when signing."]

We, the undersigned, are part of the labor movement. We express our solidarity with student protests and support student demonstrations in the way we see fit. We encourage students to continue defending their rights

Secondary and higher education students have taken a stand against the government's austerity policies by occupying educational institutions and organizing public demonstrations. This extraordinary movement has gathered thousands of participants in a short period of time on dozens of campuses across Finland.

Trade unions and students share common goals and challenges: the government is currently seeking to limit the opportunities for both groups in society. Many working students are already members of their trade unions, and students are also the future members and activists of the labor movement. Therefore, the government's intention to restrict the right to strike and weaken the influence of trade unions is a direct threat to today's students as well.

Student protests understandably have a strong focus on student issues, but solidarity with other affected groups and workers has been a central feature of the movement from the beginning. Additionally, students criticize policies that accelerate biodiversity loss, increase societal inequality, and erode the welfare state.

The Background:

The government has planned cuts and changes to housing benefits that affect hundreds of thousands of students and other low-income individuals. Additionally, the government has decided to freeze the index adjustments for several benefits, including student financial aid, for the duration of this electoral term.

The well-being and livelihood of students have been undermined for years. Weakening the position of students is not sustainable future policy, as students are the future workforce. Increasing concerns about one's own well-being divert resources from societal participation, which is increasingly needed as social and ecological problems intensify. At the same time, cuts to housing assistance and other social security measures impact those who are already in a vulnerable position in Finland. The government's austerity and immigration policies increase inequality and limit our society's capacity to function effectively in the future.

Cuts are being planned in a situation where the employment prospects for graduates in many fields are increasingly uncertain. These cuts may extend the time it takes to complete degrees and increase the burden on students, as financial difficulties have been shown to negatively impact the capacity to study effectively. Reductions in support for students diminish equal opportunities for accessing education and completing degrees, further exacerbating inequality in society. In vocational education, students often have to purchase expensive equipment during their studies, and in many fields at universities, students still have to cover the cost of their materials. Additionally, the government's proposed cuts heavily affect fields in which students undertake unpaid internships during their studies, such as the healthcare sector, which is currently facing a nursing crisis. Moreover, many international applicants abandon the application process due to high tuition fees and Finland's immigration regulations. The government also intends to introduce application fees for international students."

The government's proposed tightening of work-based residence permits, permanent residence permits, and citizenship, coupled with the increasing racism in society, directly affect international students and researchers, and consequently, workers as well. These measures make it more difficult for students to transition into the workforce and build their future in Finland, while also compromising their well-being, safety, and study capabilities.

Plans to raise tuition fees for students from countries outside the EU/EEA further exacerbate the financial and psychological burdens, increase inequality among students, and deepen global inequality. We want to defend comprehensive education, which is threatened by the government's policies, not only through cuts in education but also through short-sighted tax decisions (such as the decision to increase the value-added tax on books).

 
 
 

 


Riku Varis, Tuni leikkauksia vastaan    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riku Varis, Tuni leikkauksia vastaan voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…