ANNA MIELIPITEESI KEMIJOEN TULEVAISUUDESTA ALLEKIRJOITTAMALLA TÄMÄ ADRESSI 17.6.2024 MENNESSÄ

ANNA MIELIPITEESI KEMIJOEN TULEVAISUUDESTA ALLEKIRJOITTAMALLA TÄMÄ ADRESSI 17.6.2024 MENNESSÄ

Kemijoen_vesienhoitoalue2.jpg

Eu:n vesipuitedirektiivi kieltää heikentämästä vesistöjen tilaa. 

Jos tila on jo heikentynyt, se on parannettava vähintään hyvään tilaan. Tätä varten on laadittava koko Suomeen vesienhoitosuunnitelmat.

 

Seuraava vesienhoitosuunnitelma kattaa vuodet 2028-2032, ja valmistelu alkaa nyt!

 

Kansalaiset, yhdistykset ja muut voivat antaa asiassa mielipiteitä. Nyt kannattaa toimia. Villilohi ry valmistelee oman kannanottonsa, mutta tällä adressilla jokainen yksityishenkilö, jota Kemijoen tila ja tulevaisuus kiinnostaa voi olla mukana vaikuttamassa Kemijoen tilan säilymiseen ja parantamiseen.

 

Tämän adressin allekirjoittajat esittävät vesienhoitosuunnitelmaan 2028-2032 kirjattavaksi seuraavia asioita:

 

Kemijokeen on avattava kaikille lajeille sopiva ja ympäri vuoden toimiva vaellusyhteys patojen ohi. Vaelluskalojen luonnollisesti lisääntyvät kannat on palautettava.

 

Poikastuotantoalueita on palautettava jokia ja koko vesistöä kunnostamalla, vanhoja uomia vesittämällä ja säännöstelykäytäntöjä parantamalla.

 


Säännöstelyn haittoja on vähennettävä määrittelemällä ja määräämällä Kemijokeen ekologinen ympäristövirtaama. 

 

Haitallinen lyhytaikaissäännöstely on kiellettyä, jos/kun sitä ei ole voimalaitosluvissa erikseen sallittu. Viranomaisen tulee valvoa, että säännöstely tapahtuu lupien mukaisesti.

 


Kemijoen veden laatua on vaalittava ja pilaantuminen on estettävä. Yksittäisten vesistökuormittajien (kuten kaivokset, pumppuvoimalat ym.) lisäksi on huomioitava niiden kumulatiivinen yhteisvaikutus ja cocktail-vaikutus.

 


Pohjavesien koskemattomuutta ja puhtautta on vaalittava.  Pohjavesien pilaamiskielto on ehdoton.

 

Adressi toimitetaan 17.6.2024 Lapin Ely -keskukselle, joka toimii vastuullisena viranomaisena Kemijoen vesienhoitosuunnitelmaa 2028-2032 valmisteltaessa.

 

Lisätietoja:

Villilohi ry


Villilohi ry ja Sirpa Stoor, Kemijoen tilasta huolestunut kansalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään