Anttilan koulun luokkakoon pienentäminen

Me, Järvenpään Anttilan koulun 2. luokkien (A & B) kaikki vanhemmat, vaadimme tällä adressilla ko. luokka-asteen luokkakokojen pienentämisen ja kolmen rinnakkaisluokan perustamisen (3 A, 3 B, 3 C) viimeistään syyslukukaudesta 2024 alkaen. Asiasta on olemassa ennakkotapaus (12.11.2019 LSAVI/6098/06.06.01/2018), jossa AVI linjasi Turun kaupungin Raunistulan koulun ylisuurien luokkakokojen olevan riittämättömiä opetuksen laadun turvaamiseksi.

25 oppilasta on määritelty luokan ryhmäkoon maksimi Järvenpäässä (5.11.2018: Terveelliset ja turvalliset tilat - Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2019-2028). OKM:n Perusopetuksen laatukriteereissä (2012:29) kohdassa 6 (Opetus ja opetusjärjestelyt) mainitaan seuraavaa: ”Ryhmäkokojen tulee olla sellaisia, että opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea oppilaan oppimista ja muuta kehitystä myös yhteistyössä kotien kanssa, edistää ja hyödyntää oppilaiden välistä yhteistyötä sekä käyttää monipuolisia menetelmiä. Opetusryhmien suositeltava enimmäiskoko on keskimäärin 20–25.”

Jo keväällä 2022, kun Anttilan kouluun oltiin muodostamassa 28 oppilaan ekaluokkia (nykyisiä 2. luokkia), ryhmäkokoja pöyristyttävän suurina pitänyt vanhempi esitti sähköpostitse vaatimuksen Järvenpään kaupungin opetusjohtaja Arja Korhoselle ryhmien pienentämiseksi. Vanhemman huolena oli oppilaiden työrauha, yhdenvertaisuus ja oikeus yksilölliseen opetukseen sekä opettajien jaksaminen. Tämä perusteltu vaatimus ei ollut tarpeeksi opetusvirastolle tilanteen korjaamiseksi, ja nyt huolet realisoituvat joka koulupäivä 56 koululaisen kustannuksella. Nykyisen kokoisilla luokilla perusopetuslain 30 §:n 2 momentin mukainen opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu.

Perusopetuslain 2 §:ssä mainitaan opetuksen tavoiteena olevan turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Meitä vanhempia pohdituttaa lasten tasa-arvoisuuden heikkeneminen nykyisillä ylisuurilla luokilla. Ovatko lapsemme tasa-arvoisessa asemassa suhteessa muihin saman ikäisiin lapsiin Järvenpäässä ja muihin Anttilan koulun luokka-asteisiin, joissa kaikissa on kolme rinnakkaisluokkaa? Saavatko lapsemme yhtä hyvää opetusta, tukea ja aikaa opettajalta kuin muut saman ikäiset lapset? Lapsiemme oikeus tasa-arvoiseen opetukseen mielestämme heikkenee. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 (1) artikla velvoittaa ensisijaisesti ottamaan huomioon lasten edun, eikä esim. kaupungin rahalliset resurssit opetuksen järjestämisen suhteen.

Perusopetuslain 29 §:ssä mainitaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön. Olemme huolissamme lisääntyneestä levottomuudesta luokissa. 2. luokkien oppilailta tulee lähes päivittäin palautetta meille vanhemmille levottomuudesta ja metelistä luokissa. Kotiin on kantautunut koulupäivien jälkeen tietoa siitä, kuinka oppilaat oireilevat yhä useammin ja vaikeammin. Toisilla tämä näkyy erittäin vaikeana häiriökäyttäytymisenä ja joillain esimerkiksi toistuvina päänsärkyinä. Tilanne vaikuttaisi pahenevan ja keskittyminen opiskeluun ko. ympäristössä on vaikeaa. Joillakin hyvän oppimiskyvynkin omaavilla oppilailla ilmenee jo ahdistusta tulevista uusista oppimissisällöistä, kun perusasioiden oppimiseen ei ehdi saada riittävästi tukea.

On siis hyvin todennäköistä, että mitä pidemmälle tilanne päästetään etenemään nykymuodossaan kahtena poikkeuksellisen isona luokkana, sitä todennäköisemmin tässä ikäryhmässä voi aiheutua "kyydistä putoamista” ja oppimistulosten heikentymistä. Tästä myöhemmin koituvien korjaavien kustannusten määrä kaupungille on varmasti isompi, kuin yhden asialleen omistautuneen, pätevän opettajan palkkapussin säästö. Perusopetuslain 30 §:ssä mainitaan oppilaan oikeus saada opetusta. Isolla luokkakoolla tämä ei toteudu, koska opettaja ei välttämättä ehdi auttaa tasapuolisesti kaikkia apua tarvitsevia oppilaita koulupäivän aikana.  

Ylisuuriin luokkakokoihin liittyy myös turvallisuusriskejä. Esimerkiksi tulevista opinnoista teknisessä työssä riskit voivat kasvaa huomattaviksi. Lisäksi nyt on rikottu jo kaupungin omia turvallisuusohjeita mm. uimaopetuksen maksimiryhmäkoon suhteen (25 oppilasta). Jos jotain erittäin ikävää tapahtuu, esim. teknisissä töissä tai ylisuurella ryhmällä uimahallissa, on vastuu koulutoimen johdolla. Menneistä uimahallikäynneistä ylisuurien ryhmien suhteen koulu on tietoinen.  

AVI:n linjauksessa Raunistulan tapaukseen (12.11.2019 LSAVI/6098/06.06.01/2018) mainitaan johtopäätöksissä seuraavaa

”Perusopetuksen ryhmäkoosta ei ole laintasoista sääntelyä vaan opetusryhmien enimmäiskoon sääntely on jätetty opetuksen järjestäjän harkintaan. Tämä harkintavalta ei kuitenkaan ole rajoittamaton. - - - Opetusryhmiä muodostettaessa on huomioitava myös perusopetuslain 3 §:n 2 momentti, jonka mukaan opetus on järjestettävä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetusryhmiä muodostettaessa on huomioitava lisäksi oppilaan oikeus perusopetuslain 29 §:n mukaiseen turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvalliseen oppimisympäristöön kuuluvat esimerkiksi oikeus työrauhaan ja häiriöttömään koulunkäyntiin. ”

Vaadimme Järvenpään Anttilan koulun 2. luokkien kokojen pienentämistä muodostamalla kolme rinnakkaisluokkaa syyslukukauden 2024 alkuun mennessä adressissa mainittuihin seikkoihin ja Raunistulan ennakkotapaukseen vedoten.

 

 


Anttilan koulun 2 luokan vanhemmat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Anttilan koulun 2 luokan vanhemmat näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…