Ei asfalttiasemaa asuinalueiden läheisyyteen Röhkön alueelle Ylöjärven Takamaalla

Mielipide Asfalttikallio Oy:n toiminnasta Ylöjärven Takamaan kylässä tilalla Lintukumpu RN:o 7:273, os. Uusi-Kuruntie

Tämän adressin allekirjoittaneet henkilöt katsovat, että Asfalttikallio Oy:lle ei tule myöntää toimilupaa vuodelle 2020 asfaltin valmistamiseen Röhkön alueella, sillä toiminnasta on aiheutunut vuoden 2019 aikana kestämätöntä haittaa ja rasitusta aseman välittömässä läheisyydessä vakituisesti asuville asukkailla (>500m). Toiminnan salliminen jatkossa tulisi johtamaan kohtuuttomiin viihtyvyyshaittoihin. Hajuhaitta on ollut poikkeuksellisen häiritsevää koko nykyisen toiminnan ajan, ja asukkaat ovat olleet niin Takamaata, Metsäkylää ja muita alueita myöten aktiivisesti yhteydessä sekä Asfalttikallioon että kaupungin ympäristötoimeen tässä asiassa.  

Loppukeväästä 2019 Röhkön alueelle muuttaneesta asfalttiasemasta on koitunut lähialueen asukkaille kestämätöntä haittaa. Kun asfalttiasemalla on ollut toimintaa, on siitä poikkeuksetta aiheutunut merkittävää tai erittäin merkittävää hajuhaittaa yli 500 metrin etäisyydellä sijaitseviin kiinteistöihin. Korkean käyttöasteen aikana tämä on tarkoittanut, että asukkaat ovat kokeneet jokaisena arkipäivänä häiritsevää tai erittäin häiritsevää hajuhaittaa aseman toiminnasta. Hajusta on kärsitty erityisesti aamuyöstä/aamulla sekä iltapäivällä/illasta. Syksyllä 2019 korkean käyttöasteen aika on käytännössä tarkoittanut kuukauden tai yli kuukauden kestävää ajanjaksoa. Asfalttiaseman vuotuinen toiminta-aika on nykyisessä rekisteröinti-ilmoituksessa merkitty ajalle 15.4-15.12. Asukkaiden näkökulmasta pahimmassa tapauksessa haittaa saatetaan kokea kuukausien ajan jokainen arkipäivä ja mahdollisesti myös viikonloput riippuen aseman tilauskannasta.  

Lainsäädännön mukaan asfalttiaseman voi perustaa vähintään 150 metrin etäisyydelle asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta sekä muusta häiriölle alttiista kohteesta. Aseman toimilupa ei edellytä ympäristölupamenettelyä. On erittäin huolestuttavaa, että toiminnan hajuhaitat kantautuvat yli kaksinkertaiselle etäisyydelle ohjearvosta. Asukkaiden ylläpitämien hajupäiväkirjojen perusteella sääolosuhteilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta hajuhaitan kantautumiseen kiinteistöjen alueelle. Toistuva voimakas hajuhaitta on estänyt kiinteistöjen koneellisen ilmanvaihdon tai muiden tuuletusmenetelmien hyödyntämisen, jotta haju ei kantaudu sisätiloihin. Voimakas haju on aiheuttanut asukkaille pahoinvointia ja päänsärkyä, tehnyt ulkoilusta mahdotonta ja häirinnyt pienten lasten nukuttamista ulkona. Haju on myös tarttunut ulkona kuivattuun pyykkiin.  

Yleisellä tasolla hajuhaitta on murentanut asukkaiden viihtyvyyttä omassa kodissaan ja aiheuttanut ahdistusta hajuhaittaan liittyvän epävarmuuden ja epätietoisuuden myötä. Asukkaiden on ollut vaikeaa ennakoida ja torjua sisälle tulevaa hajua. Kun kiinteistöjen tavanomainen ilmanvaihto suljetaan pois päältä pitkäaikaisesti, voi sillä olla vaikutusta talon rakenteisiin. Asukkaiden hajupäiväkirjojen perusteella aseman tuotantoprosesseihin tehdyillä muutoksilla tai muilla toimintaan liittyvillä muutoksilla ei ole ollut vaikutusta hajuhaitan suuruuteen. Asfalttiaseman työntekijöiden vierailuilla hajuilmoitusten jälkeen ei ole havaittu olevan mitään vaikutusta haitan toistuvuuteen.  

Alueella sijaitsee useita ympäristöluvan alaisia toimijoita, jotka jo nyt kuormittavat toiminnallaan lähialueen asukkaita ja vähentävät asuinympäristön viihtyvyyttä sekä aiheuttavat negatiivisia terveysvaikutuksia (pöly, melu, räjäytykset, lisääntynyt raskas liikenne). Tämä tulee ottaa huomioon arvioidessa Asfalttikallio Oy:n toimintaedellytyksiä Röhkön alueella.  

Asuinympäristön rauhallisuus ja puhdas luonto ovat merkittävimpiä tekijöitä asukkaiden päätöksissä hankkia kiinteistö alueelta ja muuttaa sinne vakituisesti. Erityisesti kesäaikaan asukkaiden monimuotoisten ulkoaktiviteettien (esimerkiksi lasten ulkoleikit, pihanhoito) ollessa huipussaan, alueen viihtyvyys rakentuu keskeisellä tavalla näiden kahden tekijän varaan. Asfalttikallio Oy:n toiminnan salliminen nykyisissä rajoissa murentaa alueen viihtyvyyttä kestämättömällä tavalla ottaen huomioon jo nyt asukkaita kuormittavat muut toimijat. Alueella tehtävästä murskaus- ja louhintatoiminnasta on aistinvaraisesti havaittu aikaisempina vuosina erittäin merkittäviä pölyhaittoja lähimmille häiriintyville kohteille (noin 500 metrin läheisyydellä laitoksesta). Louhinta- ja murskaustoiminnan sekä materiaalin kuljetusten aiheuttama pöly on muun muassa liannut pysyvästi asuin- ja talouskiinteistöjen ulkoverhoilua sekä ulos sijoitettua omaisuutta. Ilmanvaihtojärjestelmien ja muiden tuuletusmenetelmien kautta pöly on kantautunut myös asuinkiinteistöjen sisälle. Sopivien tuuliolosuhteiden vallitessa toiminnasta aiheutuva melu on ollut hyvin häiritsevää ulkona pihamaalla oleillessa ja kuulunut myös kiinteistöjen sisälle. Kotieläimet ovat kärsineet murskaus- ja louhintatoimintaan liittyneistä räjäytyksistä.  

Mikäli Asfalttikallio Oy:n toimintaan myönnetään lupa myös jatkossa, tulee toimilupa asettaa ympäristölupamenettelyn piiriin. Toiminnasta koituva hajuhaitta lähialueen kiinteistöihin tulee arvioida puolueettomasti ja yhteisvaikutukset alueen muiden toimijoiden kanssa tarkastella perusteellisesti (Rudus, Tampereen Autokuljetus, Durolin). Jos toiminta ei ole lupaehtojen mukaista, pitää se voida keskeyttää välittömästi. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi allekirjoittaneet suosittelevat, että toiminnasta tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi.  

Takamaan kyläyhdistys


Eeva Erenius (pj, Takamaan kyläyhdistys)    Ota yhteyttä adressin tekijään