VASTUSTAMME LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTON SIJOITTAMISTA HOLLOLAAN KEHÄTIEN VARTEEN

Maanantaina 8.6. maakuntajohtaja Laura Leppänen esitti maakuntahallitukselle Hollolan Kehätie-vaihtoehdon (VE1) valitsemista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) sijoituspaikaksi. Myös Lahden kaupunki oli nimennyt Kehätien vaihtoehdon Lahden kannalta parhaimmaksi. Maakuntahallitus valitsi Kehätien vaihtoehdon. Seuraavaksi alueesta laaditaan vaihemaakuntakaava.

HOLLOLAN KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ VIIME KÄDESSÄ, laaditaanko kierrätyspuistoalueelle tämän jälkeen asemakaava vai ei eli sijoitetaanko jätteenkäsittelyalue Kehätien varteen vai ei.

Viiden viime viikon sisällä neljässä eri jätteenkäsittelykeskuksessa on ollut suuret tulipalot. Kaikissa niissä paloi samoja jätejakeita, joita aikanaan käsitellään ja varastoidaan kaavaillussa Kehätien jätteenkäsittelykeskuksessakin, kuten rakennus- ja purkujätettä, haketta, puuta, muovia. 

Haluatko sinä tällaista toimintaa Salpakankaan kupeeseen? Nyt on syytä aktivoitua. Kerro mielipiteesi kunnalle ja valtuuston jäsenille sekä muille tahoille ja/tai esitä mielipiteesi ”kierrätyspuistohankkeesta” esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa tai Hollolan Sanomissa.

Vaikuta nyt. Vielä ei ole myöhäistä.

 Katso lisää: Tiedote 15

 

 

 

 

ELY-keskuksen päätelmä YVA-selostuksesta ja Päijät-Hämeen liiton saamat lausunnot ja mielipiteet vaihemaakuntakaavasta julkaistu

ELY-keskuksen päätelmä YVA-selostuksesta ja keskuksen tekemä yhteenveto saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä on julkaistu. 
Päijät-Hämeen liiton saamat lausunnot ja mielipiteet vaihemaakuntakaavasta on julkaistu. 

Esimerkiksi Lahden kaupunki toteaa esim. vaihemaakuntakaavasta antamassaan lausunnossa: 

"...Lahti on ensimmäisenä suomalaisena 
kaupunkina nimetty Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021. Ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja ovat hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous, luonto ja vesi. Lahti on sitoutunut kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin. Lahdesta tulee hiilineutraali 
vuonna 2025, ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ja lisäksi tavoitteena on olla jätteetön kiertotalouskaupunki vuoteen 2050 mennessä." 
"Lahden kaupungin kannalta logistisesti järkevää olisi löytää alue, joka sijoittuu lähelle Lahden keskustaajamaa." 
"VE1 Kehätien alue vaikuttaa tältä kannalta toteutuskelpoisimmalta." 


Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, Orimattilan kaupungin ja muiden virallisten 
tahojen lausunnot vaihemaakuntakaavasta: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_lausunnot_luonnos2020.pdf 

Yksityishenkilöiden ja muiden tahojen mielipiteet vaihemaakuntakaavasta: 
mielipiteet 1-6, 9-26: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_luonnos_mielipiteet_1-69-26.pdf 

mielipiteet 7 ja 8: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/MAKA20_luonnos_mielipiteet_87.pdf 

Päijät-Hämeen liiton vastineet joihinkin lausunnoissa ja mielipiteissä 
esitettyihin kohtiin: 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/04/20200406_ph_vaihemaakuntakaava2020_valmisteluv_palaute_vastineet.pdf 

ELY-keskuksen päätelmä YVA-selostuksesta ja lyhennelmä saamistaan 
lausunnoista ja mielipiteistä: 
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BBAD559F5-1B35-44C3-BFDC-7593EBEBCF3A%7D/158102 

- lisätty 7.5.2020

 

 

 

 

Lahden seudun  kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointi  (YVA) on edennyt selostusvaiheeseen. YVA- SELOSTUS liitteineen on luettavissa  ymparisto.fi sivuilta. 

https://www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA

Kierrätyspuistohankkeeseen liittyvän VAIHEMAAKUNTAKAAVAN aineisto löytyy Päijät-Hämeen sivuilta

https://paijat-hame.fi/vaihemaakuntakaava-2/

missä kolme tiedostoa:

Maakuntakaavaluonnos 2020 SelostusMaakuntakaavaluonnos 2020 KarttaMaakuntakaava 2020 Karttasovellus

NYT ON AIKA VAIKUTTAA. 

VE1 = Hollolan kehätien hankealue 

Jätekeskuksessa käsitellään, varastoidaan ja loppusijoitetaan muun muassa vaarallisiksi luokiteltavia rakennus- ja teollisuusjätteitä,  nestemäisiä jätteitä (erilaiset lietteet) ja pilaantuneita maa-aineksia.

Jätteitä  voidaan vastaanottaa  vuosittain 740 000 tuhatta tonnia, mistä 30 % päätyisi alueen kolmelle eri jätelajin kaatopaikalle.  Vaarallisia jätteitä (entiseltä nimeltään ongelmajäte) voidaan vuosittain vastaanottaa 40 000 tonnia, josta 100 % päätyisi kaatopaikalle. Kaatopaikat vievätkin pitkälti yli kolmanneksen alueen pinta-alasta.

Jätteitä voidaan tuoda mistä päin Suomea tahansa ja kauempaakin, sieltä mistä alueella toimivat yritykset katsovat parhaaksi niitä tuoda. 

Raskaan liikenteen määrä on selostuksen mukaan noin 464 ajoneuvoa joka arkipäivä eli 116 000 ajoneuvoa vuodessa. 

Jätteiden käsittelymenetelminä on muun muassa melua ja pölyä aiheuttavat seulonta ja murskaus sekä pesu.Pilaantuneita maa-aineksia kompostoitaisiin esimerkiksi aumoissa.

Alueella varastoitaisiin myös varmuuspolttoainetta, esimerkkeinä mainittu kivihiili ja pelletit.

Hollolan hankealueen pohjoispuolella sijaitsee yli 12 000 asukkaan kuntakeskus. Alle kolmen kilometrin päässä alueesta on selostuksen mukaan yli 7 200 asukasta. Kunta kaavoittaa paraikaa lisää omakotitontteja kuntakeskuksen eteläpuolelle, vain kilometrin päähän jätteenkäsittelyalueesta ja kaatopaikoista. 

Asutusta ja asukkaiden elinkeinotoimintaa on myös alueen itäpuolella sekä Koskimyllyntien varrella, osin vain 500 metrin päässä.

Jätteenkäsittelyalueen itä- ja pohjoisosia reunustavat herkät luontokohteet Koivusillanjoki ja Melkkaanoja.

Tasausaltaat ja jätevesien käsittely sijaitsevat hankealueen eteläkärjessä, mistä ne puretaan viereiseen Koivusillanjokeen, joka johtaa ne edelleen Porvoonjokeen. Rankkasateet voivat aiheuttaa tasausaltaiden tulvimisen. 

152 hehtaarin jätteenkäsittelykeskuksen/kaatopaikan perustaminen merkitsisi mittavaa luonnon tuhoamista, vaikuttaisi negatiivisesti koko Salpakankaan asumisviihtyvyyteen, asuntojen hintoihin ja myyntiaikoihin ja vaikeuttaisi näin ihmisten elämää. Kunnan kaavailemia työpaikkoja pitkälle automatisoitu jätteenkäsittely toisi vain muutamia.

 

ESITÄ MIELIPITEESI JA VAIKUTA.

Mielipiteen esittäminen YVA-selostuksesta

Mielipide on toimitettava kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna 28.2.2020 mennessä sähköisesti osoitteeseen  kirjaamo.hame@ely-keskus.fi 

tai kirjallisena osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

Mielipiteen esittäminen vaihemaakuntakaavasta

Mielipiteet on toimitettava Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle osoitettuna 28.2.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen

toimisto@paijat-hame.fi

tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti

Hämeen ELY-keskuksen ja Päijät-Hämeen liiton järjestämä YVA-selostuksen ja vaihemaakuntakaavan yleisötilaisuus pidetään 

keskiviikkona 5.2.2020 klo 17.30 alkaen Lahden kaupungin pääkirjaston auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 31, Lahti. (kahvitarjoilu klo 17.00)

 

 

 

Päijät-Hämeen liitto hakee sijoituspaikkaa Lahden seudun kierrätyspuistolle. Hollolan kehätien varressa, aivan Salpakankaan kupeessa oleva 287 hehtaarin suuruinen alue on ykkösvaihtoehto kierrätyspuiston sijoituspaikaksi.

 

Tietoa kierrätyspuistosta:


http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/aluesuunnittelu/kierratyspuisto/

Neljä tiedostoa:

  • Sijaintipaikkaselvitys
  • Sijaintivaihtoehdot kartalla
  • Esiselvitys 2016 (mm. toiminnan kuvaus; kohde 9: Okeroinen = Kehätien vaihtoehto)
  • Karttakyselyn yhteenveto
    • lisäksi: Usein kysytyt kysymykset

                       

Kierrätyspuiston toimintoja ovat ”jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoiminnot ja loppusijoitus sekä biopolttoainetuotanto”. (Sijaintipaikkaselvitys s. 2)


“Kierrätyspuistossa käsitellään maa- ja kiviaineksia, pilaantuneita maita, tuhkia, lietteitä, rakennus- ja purkujätteitä, vaarallisia rakennus- ja teollisuusjätteitä, jätteenkäsittelyssä muodostuneita hyödyntämiskelvottomia jätteitä, materiaali- ja energiahyötykäyttöön soveltuvia jätteitä, biohajoavia jätteitä, metsätähteitä ja kivihiiltä. Käsittelymenetelmiä ovat pääasiassa erilaiset mekaaniset käsittelyt kuten lajittelut, seulonnat ja murskaukset. Lisäksi alueella voidaan tehdä esimerkiksi kompostointi-, pesu- ja stabilointikäsittelyjä.” (Esiselvitys 2016, kohta: Toiminan kuvaus)

Kierrätyspuiston havainnekuvasta löytyy muun muassa kolme isoa täyttöaluetta, käsittelykenttä, lajittelupiha, jätevedenpuhdistamo, tasausaltaat ja erilaisia käsittelylaitoksia. (Esiselvitys 2016, kohta: Toiminnan kuvaus)

”Kierrätyspuiston aukioloajoiksi on esitetty arkisin klo 6–22 ja lauantaisin klo 8–18, mutta tuhka- ja polttoainetoimituksia otettaisiin suunnitelmien mukaan vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.” (Usein kysytyt kysymykset)

"Jätettä tulisi Uuttamaata myöten, kierrätyspuiston yrittäjien niin halutessa muualtakin ympäri Suomea. ”Mistä kannataa kuljettaa, sieltä tuodaan. Yritys päättää tällaiset asiat itse.” (Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Tapio Ojanen, Etelä-Suomen Sanomat netti 5.12. 2017: Kuka haluaisi naapuriinsa kaatopaikan?) Toiminta tulisi olemaan mittavaa. (Tapio Ojanen, Etelä-Suomen Sanomat 11.11.2017 A14)


Mitä tapahtuu Salpakankaalle, kierrätyspuiston ympäristössä olevalle asutukselle, kuntalaisten viihtyvyydelle ja kiinteistöjen/asuntojen arvolle?

Vastustamme Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittamista Hollolaan kehätien varteen. Mielestämme tämän kaltainen toiminta ei kuulu näin lähelle kuntakeskusta ja muuta asutusta. 


Kunta käsittelee hanketta valtuustoseminaarissa tammikuussa.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hollolalainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?