Ei Myyränkankaan tuulivoimahankkeelle (Virrat & Kihniö)

ABO Wind Oy suunnittelee Virtain ja Kihniön kuntien alueelle tuulivoimapuistoa. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 29 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Hankealueen laajuus on noin 40 km2. ABO Wind Oy on osa saksalaista ABO Wind-yritysryhmää

Suunnittelualue sijaitsee Virtain kaupungin ja Kihniön kunnan rajalla. Lähin Virtain kylä on Kurjenkylä noin yhden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen itäpuolella. Kihniön puolella mm. Jokikylä ja Knuuttila sijoittuvat hankealueen lähistölle. Kihniön taajamaan on matkaa n. 4 km.

 

Allekirjoittamalla tämän adressin vastustat tuulivoimapuiston sijoittamista Myyränkankaalle. Tuulivoima-alue sijaitsee liian lähellä vakituista ja loma-asutusta, aiheuttaen haitallisia vaikutuksia mm. alla mainituista tekijöistä johtuen.

 

Oheiset viittaukset ovat ABO Wind Oy:n laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelma -asiakirjasta 17.6.2022:

1. Maisemavaikutukset

Suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat sekä kokonaiskorkeudeltaan että roottorin halkaisijaltaan huomattavasti käytössä olevia tai aikaisemmin suunniteltuja voimaloita suurempia. Ihanteellisissa oloissa tuulivoimalan torni erottuu jopa 40 kilometrin etäisyydelle.

Yleisen käsityksen mukaan vielä 5–7 km etäisyydellä maisemavaikutus voi olla dominoiva ja tätä suuremmilla etäisyyksillä voimaloiden hallitsevuus vähitellen vähenee.

Mittaluokan vuoksi mainittakoon, että Suomen korkeimmalla rakennuksella (Näsinneula) on mittaa 134 metriä. Suunnitellut tuulivoimalat ovat siis yli kaksi kertaa sen korkuisia.

 

2. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset:

Välillisiä vaikutuksia tuulivoimapuistoalueella ja sen lähiympäristössä voi aiheutua muun muassa toiminnan aikaisesta melusta ja välkkeestä, jotka rajoittavat asumisen ja muiden ympäristöhäiriöille herkkien toimintojen sijoittumista tuulivoimaloiden läheisyyteen Vaikutusalueen arvioidaan keskittyvän noin kolmen kilometrin etäisyydelle tuulipuistoalueesta.

a) Välkevaikutus: välkevaikutuksella tarkoitetaan pyörivien lapojen aiheuttamaa liikkuvaa varjoa, kun tuulivoimalat ovat toiminnassa. Vaikutusalue riippuu valitun tuulivoimalamallin dimensiosta ja lavan muodosta sekä alueellisista sääolosuhteista. Tuulivoimalan välkevaikutus kohdistuu valtaosin voimalan pohjoispuolelle (päiväaika) sekä lounais- ja kaakkoispuolille (aamu- ja ilta-ajat) ja se ulottuu tyypillisesti pisimmillään noin 1–3 kilometrin etäisyydelle voimalasta.

b) Meluvaikutus: Tuulivoimalan toimintavaiheen aikana syntyy meluvaikutuksia tuulivoimalaitoksen käyntiäänestä, joka koostuu pääosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta melusta sekä hieman kapeakaistaisemmista sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien meluista. Jälkimmäistä on pystytty tehokkaasti vaimentamaan, kun taas lapojen aerodynaamiseen meluun on vaikeampaa vaikuttaa. Aerodynaaminen melu on hallitseva varsinkin suurien tuulivoimaloiden kohdalla ja se voi lapojen pyörimisen vuoksi olla jaksottaista ja sisältää myös matalataajuisia komponentteja.

Screenshot_2022-10-17_at_10.09_.10_.png
Kuva 1. Tuulivoimalaitoksen mittaluokka (lähde: Iltalehti)

 

Screenshot_2022-10-16_at_14.32_.49_.png

Kuva 2. Asuin- ja lomarakennukset hankealueen ympäristössä (lähde: YVA-arviointiraportti)

Screenshot_2022-10-15_at_12.34_.08_1.png

Kuva 3. Ilmakuva hankealueesta ja sen lähiympäristöstä (lähde: YVA-arviointiraportti)

 

Oheisista kuvista voi havainnoida, että jo kahden kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee merkittävä määrä vakituista asutusta sekä loma-asuntoja. Täten esimerkiksi välkevaikutus ulottuu väistämättä näille asuin- ja mökkialueille maisemavaikutuksesta puhumattakaan.

 

3. Vaikutukset ympäristöön ja eläimistöön

Pirkanmaan ekologinen verkosto -selvityksen (Pirkanmaan liitto 2014) mukaan hankealueen itäosa sijaitsee osittain luonnon ydinalueella. Selvityksen mukaiselle luonnon ydinalueelle sijoittuu vanhaa mäntymetsää ja luonnontilaista suota.

Tuulivoimapuistosta aiheutuvien häiriötekijöiden lisääntyminen sekä rakentamistoimista aiheutuvat elinympäristömuutokset voivat vaikuttaa lintujen pesimiseen alueella. Tähän vaikuttavat eri lajien pesimäpaikkojen sijoittuminen rakentamisalueiden läheisyyteen sekä lajien herkkyys pesimäympäristössä tapahtuville muutoksille. Kolmas pesimälinnustovaikutusten kannalta keskeinen vaikutusmekanismi on suunnittelualueella ruokailevien lintujen törmäysriski.

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta ja neljä Natura 2000 -verkoston kohdetta. Hankealue sijoittuu liito-oravan, viitasammakon sekä pohjanlepakon, viiksisiipan, isoviiksisiipan ja vesisiipan levinneisyysalueelle.

 

---------

Tämän adressin tarkoituksena on antaa ääni lähialueen asukkaille, mökkeilijöille sekä muuten alueen tilasta kiinnostuneille. Se luovutetaan Virtain kaupungin ja Kihniön kunnan päätöksentekijöille, ABO Wind Oy:n hankkeesta vastaaville henkilöille (yritys + konsulttitoimisto Ramboll Finland OY) sekä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Hankkeen mpäristövaikutusten arviointi on meneillään, ja seuraava virallinen kuuleminen YVA-menettelyssä tapahtuu tämänhetkisen arvion mukaan lopputalvesta.

Kannustan kaikkia asiasta kiinnostuneita seuraamaan asian etenemistä ympäristöhalliinnon sivuilta sekä Virtain kaupungin tiedotteista.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Abo_Wind_Oyn_Myyrankankaan_tuulivoimahanke_Kihnio_ja_Virrat

 

 

 

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kaisa Koivisto voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…