Ei Talvivaaran purkuputkelle - Nuasen ja Oulujoen reitin puolesta

 

MUISTUTUS/ MIELIPIDE

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto

Ympäristöluvat

Linnankatu 1-3

PL 293, 90101 OULU

puhelin: 029 017 651

sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi

 

Viite:              PSAVI:n kuulutus 8.12.2014 Dnro PSAVI/2960/2014

 

Asia:

Muistutus tai mielipide ’Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen sekä nykyisien purkupisteiden kautta Kalliojokeen johdettavan puhdistetun veden määrän tilapäinen lisääminen vuoden 2015 aikana, Sotkamo’ erillishankkeena kuulutettuun lupahakemukseen

 

Luvanhakija: Talvivaara Sotkamo Oy konkurssipesä, julkisselvittäjä asianajaja Jari Salminen

 

Vaatimukset Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koskien lupahakemusta

1. Lupahakemus pitää hylätä kokonaan mukaan lukien Nuasjärven purkuputki ja kaikki lisäjuoksutukset niin Oulujoen kuin Vuoksen vesistöön. Mikäli purkupuki ja/tai juoksutuksia hyväksyttäisiin, toiminnan aloittaminen ennen lainvoimakseksi tuloa/ muutoksenhausta huolimatta on kiellettavä. Tällöin pidätän oikeuden hakea korvausta haitasta.
Näiden sijasta luvanhakijalle on määrättävä lupaan seuraavat velvoitteet:

2. Nykyisen ympäristöluvan mukaisia juoksutuksia tulee edelleen rajoittaa, niin että raskasmetallipitoiset suolaisen veden juoksutukset aikaisemmin saastuneisiin vesiin eivät aiheuta saasteiden leviämistä.

3. Kaivokselle varastoidut vedet tulee puhdistaa kunnollisesti, jolloin vesiä on mahdollista juoksuttaa voimassa olevan luvan mukaan nykyisille purkureiteille, kohtuullisina aikaisempia päästöja levittämättöminä määrinä. Tämä tarkoittaa sulfaatille ja suoloille käänteisosmoosilla tai ettringiittisaostuksella saavutettavaa noin 100 mg/litra pitoisuutta, tai haihdutuksella saavutettavaa puhdistustasoa. Raskasmetallit, arseeni ja muiden haitta-aineiden tulee puhdistaa parhaan saatavissa olevan tiedon perusteella ainakin vesistön EU-laatunormitasolle, koko eliöyhteisölle haitattomalle tasolle tai tasolle, joka ei ylitä selvästi luonnon taustapitoisuutta vesistössä.

4. Aikaisemmin saastuneiden vesistöjen puhdistus on aloitettava välittömästi. Se ei saa olla ehdollista muille toimenpiteille.  Viivyttelystä on jo seurannut kohtuutonta haitta-aineiden leviämistä vesistöissä.

5. Kaivoksen toiminta on kokonaisuudessaan saatettava ympäristön kannalta lailliselle kestävälle tasolle tai ajettava alas lain edellyttämällä kestävällä tavalla. Valtion hallinnoiman kaivoksen on lopetettava hakemuksessa esitetty sopimaton uhkailu hallitsematomilla juoksutuksilla.

Pidätän oikeuden täydentää tätä muistutusta/mielipidettä tai esittää erikseen laajemman muistuksen/mielipiteen, jolloin tämä katsotaan sen täydennykseksi.

Perustelut:

 Talvivaara on koko toimintansa ajan saastuttanut ympäristöä väheksyen laillisia ja lupien normeja. Marraskuun 2012 vuodon sekä muiden vuotojen ja juoksutusten seurauksena lähivesistöt ovat pahoin saastuneet.  Talvivaara on jo aiheuttanut kohtuutonta vahinkoa esimerkiksi luonnolle, ranta-asukkailla, matkailulle ja muille elinkeinoille kuten maataloudelle ja kalastukselle. Hakemuksen hankkeet levittäisivät kohtuutomasti haittoja edelleen saastuneissa vesistöissä ja voimakkaammin Nuasjärvelle ja Oulujoen reitille. Todennäköisiä hakemuksessa esitettyjä selvästi laajempien alueiden vähittäin eteneviä haittoja olisivat m.m. kalojen, veden, syvänteiden ja/tai rantojen pilaantuminen kertyvillä haitta-aineilla kuten metyylielohopea, kadmium, arseeni, lyijy, sinkki, nikkeli, mangaani, uraani ja sen radioaktiiviset tytäraineet, sekä kalojen karkottuminen. Hakemuksesta puuttuvat ympäristövaikutusten arviointi sekä käytännössä kaikki perustilatiedot. Jos hakemuksessa esitetty väite miljardiliiketoiminnasta on totta, vedenpuhdistus ja laillisesti kestävä toiminta on siihen nähden mitätön kulu.

Ohjeet
Voit halutessasi allekirjoitusvalikossa jättää muistutuksen/mielipiteen tällä adressilla myös niin, etteivät tietosi näy netissä, mutta ne toimitetaan mahdollisuuksien mukaan AVIin ja lähellä määrä-aikaa/myöhemmin tulleet pyritään toimittamaan tämän dokumentin täydennyksenä. Voit myös kopioida valituksen ja lähettää sen henkilö- ja yhteystietoinesi suoraan sähköpostilla kirjaamo.pohjois@avi.fi . Muistukseen vaaditaan osoitus haitasta tai loukatusta oikeudesta, kuten maanomistus tai yritystoiminta haitta-alueella, tätä varten voi ilmoittaa perustelun ja/tai kiinteistön numeron. Mielipiteen jättämiselle ei ole vaatimuksia, mutta osoite tarvitaan. Voit myös esittää epävirallisemman mielipiteen/muistutuksen ilman osoite- yms. tietoa. Adressin kommenttiosaan voi laittaa asiallisesti omia epävirallisia kommentteja ja perusteluja, joista pyritään kertomaan viranomaisille.  
Allekirjoittanut Jari Natunen katsoo olevansa oikeutettu muistukseen perustuen jokamiehenoikeuteen yhdistettynä harrastustoiminnassa(näytteenotto) aiheutuvan terveyshaitan riskiin, hallinto-oikeuden mukaan yksin jokamiehen oikeudella tapahtuva virkistyskäyttö ei riitä muistukseen/hyväksytyn luvan valitukseen tarvittavaan osallisuuteen, mutta voi riittää mahdollisen terveyshaitan kanssa.

Lisää malleja omaan muistukseen/mielipiteeseen:
http://stoptalvivaara.org/fi/purkuputki-muistutukset.html
STOP Talvivaaran sivuilla on myös nettimuistutus/valitus.

Määräaika itsejätettynä perillä esim sähköpostina 19.1.2015 kello 16.15,

Tieto saapuneista allekirjoituksista yms tiedoista päivitetään sähköpostilla viranomaiselle mahdollisuuksien mukaan ainakin tasolle puoli tuntia ennen määräaikaa, ja mahdollisimman lähellä määräaikaa. Allekirjoittaneet valtuuttavat adressin tekijän toimittamaan tiedot viranomaiselle, mutta adressin tekijä ei vastaa teknisistä ongelmista tai jos viranomainen ei virallisesti hyväksy muistutusta/mielipidettä.
Allekirjoituksen vahvistus sähköpostilla on toivottavaa ja saattaa olla tarpeellista.

Adressi on auki ja päivityksiä allekirjoitustilanteesta toimitetaan ainakin noin viikoittain, kunnes lupakäsittely päättyy ja tietoa pyritään toimittamaan allekirjoittajille adressin tiedotteilla (jos ilmoitettu sähköpostiyhteys toimii adressin järjestelmässä).

Tekijän yhteystiedot:
p. 040 77 13 781
email njarit@yahoo.com

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jari Natunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )