EI TUULIVOIMAA Kajaanin ETELÄISEN- JA VUOLIJOEN KYLIEN ALUEELLE

Adressia kerätään 2.5. saakka

ME KAIKKI ALLEKIRJOITTAJAT VASTUSTAMME SEURAAVIEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN TOTEUTTAMISTA SEKÄ MAHDOLLISESTI TULEVAISUUDESSA SAMOILLE ALUEILLE SUUNNITELTAVIA TUULIVOIMAHANKKEITA.

Löytösuon hanke, Kokkosuon hanke, Luolakankaan hanke, Katajamäen hanke, Harsunlehdon hanke ja Kivikankaan hanke, yhteensä n 200 tuulimyllyä.

Perustelemme kantaamme seuraavilla ympäristövaikutuksilla.

Näiden hankkeiden vaikutuksien alueilla on käytännössä koko eteläinen Kajaani ja Vuolijoen kylien alueet. Hankkeiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee ympärivuotisia - ja vapaa-ajan kiinteistöjä. Lähimmät rakennukset sijaitsevat eri projekteissa alle kahden kilometrin.

 

Voimaloista aiheutuu melua, välkettä, näkymän, maisemallisen ja asumusviihtyvyyden muodossa haittaa ja hankaluutta. Kotieläimille aiheutuvat haittatekijät on otettava huomioon.

 

Tuulivoimaloiden haitta-alueilla sijaitsevat mm. Vuolijoen kirkonkylä, Käkilahti, Ojanperä, Käkisaari, Kallionperä, Kuusiranta, Saaresmäki, Leppikylä, Kytökoski, Otanmäki, Vuottolahti, Itäranta, Piiraala, Siltala, Ounas, Koivukylä, Murtomäki, Halla-aho ja Mainua. Käytännössä koko Kajaanin etelä - ja länsiosa sekä arvokkaat Talaskankaan- ja Rimpisuon luonnonsuojelualueet.

 

Oulujärven ja muiden pienempien järvien ja jokien maisemat muuttuvat oleellisesti ja siten alueiden nautinta-arvot heikkenevät merkittävästi.

Maa-alueet muuttuvat teollisuusalueiksi sillä seurauksella, että alueella voimakkaana esiintyvät harrastukset metsästys, kalastus, marjastus, sienestys ja ylipäätään luonnossa liikkuminen häiriintyy voimakkaasti.

 

Kiinteistöjen lisärakentamisen uskomme vähentyvän ja nykyisten niin vakituisten asuntojen kuin vapaa-ajan kiinteistöjen arvot tulevat alenemaan, koska houkuttelevuus ympäristötekijöiden vaikutuksesta tulee huononemaan.

 

Kajaanin kaupungin tahtotila näyttää olevan muuttaa aluettamme teollisuus-alueeksi ja hyödyt tuulivoimasta kohdentuisivat isoille toimijoille niin ulko-kuin kotimaisille ja yksityisille maanomistajille, mutta haitat jäisivät alueellamme asuville ihmisille.

 

Mahdolliset eturistiriidat on myös syytä selvittää. Onko kaupungin päättävillä virka- ja luottamusmiehillä omaa etua syntymässä esim. maanvuokrauksen kautta?

 

Kaupunki suoritti asukaskyselynä tuulivoimastrategiakyselyn. Kyselyn palautusajan jälkeen muutaman päivän päästä julkaistiin Löytösuon hanke paljon suurempana, kuin se oli kyselyn liitteenä olleessa maakuntakaavassa. Tarkoitushakuisuuden epäilyltä ei voi välttyä.

 

Kaikille tuulimyllyjen vaikutusalueen ihmisille oli sitten kyseessä vakituinen tai vapaa-ajan asunnon omistaja tulee tuulivoimaluvan hakijan toimittaa asukaskysely, eikä kuten nyt kyselyjä on toteutettu ”arpomalla”. Vaadimme, että kysely pitää toteuttaa kaavoitusvaiheessa. Tällä menettelyllä kaikki osalliset pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon.

 

Suunniteltavien voimaloiden alueella on rikas eläinlajisto. Esiintyy ympärivuotisia petolajeja sisältäen linnut ja nisäkkäät. Lisäksi muu lintukanta/nisäkäskanta.

Kevät- ja syysmuuttoreittejä kulkee alueiden läpi. Alueella on kotkan pesiä ja merikotkista myös havaintoja.

 

Luke on ilmoittanut Vuolijoen riistanhoitoyhdistyksen alueella asuvasta susilaumasta. Kuhmon metsäpeurojen vaellusreitit kulkevat ko. alueiden kautta Länsi-Suomeen.

Näilläkin luontoeläimien esiintymisillä tulee olla voimakas painoarvo rahanvoimaa vastaan.

 

Me haluamme elää ja harrastaa luonnonmukaisessa asuin- ja vapaa-ajan ympäristössä, emmekä tuulimyllyjen ympäröiminä. Mainittujen hankkeiden toteutuessa ovat niiden vaikutukset alueeseemme kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Onko tämä nykyisten kaupungin päättäjien mielestä oikein ja tasapuolista, kuten Kajaanin kaupungin arvoihin on päätetty.

Miettikää te vaaleilla valitut luottamushenkilöt, olemmeko antaneet teille vapaat kädet tuhota asuin- ja harrastusalueemme rahan tavoittelussa. Tulkaa alueellemme paikan päälle kertomaan perustelunne ja tahtotilanteenne.

 

Jakelu: Kajaanin kaupunginjohtaja, hallitus, valtuusto sekä johtavat virkamiehet sekä ympäristötekninen lautakunta ja ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto

Kainuun Ely-keskus

Kainuun Sanomat, Vuolijoki lehti, Koti-Kajaani

Sosiaalinen media

Rakennus - ja kaavoituslupia hakeneet tuulivoimayhtiötNimetön_1.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Henry Leinonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…