Eläkejärjestelmä on lakkautettava

Me allekirjoittaneet Suomen kansalaiset, jotka olemme vakuuttuneita nykyiseen eläkejärjestelmään sisältyvästä epäoikeudenmukaisuudesta, jätämme tämän vetoomuksen, jonka tarkoituksena on poistaa nykyinen eläkejärjestelmä Suomen sosiaaliturvan piiristä.

Tämän aloitteen kiireellisyyden syyt ovat seuraavat:

Väestörakenteen epätasapaino: Nykyinen järjestelmä perustuu jakojärjestelmään, jossa työikäinen väestö rahoittaa eläkeläisten eläkkeet. Tämä malli on kestämätön, kun väestö ikääntyy ja työvoima vähenee, eikä se kykene tehokkaasti tukemaan jatkuvasti kasvavaa eläkeläisjoukkoa.

Sukupolvien välinen epätasa-arvo: Maksujen ja etuuksien epäsuhta on räikeästi nähtävissä, sillä nykyiset eläkeläiset ovat maksaneet vain marginaalisen osan eläkekustannuksistaan ja jättäneet seuraavat sukupolvet kantamaan taloudellisen taakan. Nykyiset eläkeläiset saavat järjestelmästä huomattavasti enemmän kuin mitä he ovat maksaneet työelämänsä aikana.

Talouden taantuma ja kulutusmenot: Taloudelliset vaikeudet näkyvät kuluttajien kulutuksen vähenemisenä ja kiinteistömarkkinoiden pysähtymisenä, joten on välttämätöntä arvioida uudelleen kansakunnan sisäisiä rahoitusvirtoja. Nykyisen eläkejärjestelmän lakkauttaminen vapauttaisi mahdollisesti varoja, jotka voisivat elvyttää kulutusmenoja ja tukea Suomen taloutta näinä taantuman aikoina.

 

Siksi ehdotamme:

Nykyisen eläkejärjestelmän välitöntä keskeyttämistä ja järjestelmällistä lakkauttamista: Suomen eläkejärjestelmä olisi lakkautettava hallitusti ja vaiheittain, jotta vältettäisiin kohtuuttomat vaikeudet niille, jotka ovat tällä hetkellä näiden etuuksien varassa.

Oikeudenmukaisen ja kestävän eläkemallin kehittäminen: Uusi järjestelmä on suunniteltava oikeudenmukaisuuden, taloudellisen riippumattomuuden ja pitkän aikavälin kestävyyden periaatteiden pohjalta. Järjestelmän olisi oltava tasapainossa työelämän aikana maksettujen eläkemaksujen ja eläkkeelle siirtymisen yhteydessä saatavien etuuksien välillä.

Siirtymäkauden tukitoimenpiteiden toteuttaminen: Siirtymävaiheen edetessä on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla tuetaan niitä, jotka ovat välittömässä tarpeessa. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla valtion takaama toimeentulotuki, perustulo tai vaihtoehtoiset sosiaaliturvasäännökset, joilla varmistetaan, ettei yksikään kansalainen jää haavoittuvaan asemaan siirtymävaiheen aikana.

Edistetään henkilökohtaista säästämistä ja eläkesijoittamista: Kannatamme henkilökohtaisten säästö- ja investointisuunnitelmien edistämistä, joilla huolehditaan kansalaisten eläkkeestä ja joita täydennetään valtion kannustinohjelmilla taloudellisen omavaraisuuden edistämiseksi.

Pakollinen talousosaamista koskeva koulutus: Ehdotamme koulutusuudistuksia, joilla Suomen koulutusjärjestelmään sisällytetään kattavia talouslukutaidon kursseja, jotta tulevat sukupolvet voivat valmistautua hallitsemaan taitavasti taloudellista tulevaisuuttaan.

 

Johtopäätökset:

Kehotamme Suomen eduskuntaa tunnustamaan tilanteen kiireellisyyden ja aloittamaan avoimen, tiukan ja ennakoivan keskustelun ehdotetusta poistamisesta. Tähän keskusteluun on otettava mukaan kansalaiset, taloustieteilijät, sosiaalipolitiikan asiantuntijat ja muut asiaankuuluvat sidosryhmät, ja sen perimmäisenä tavoitteena on luoda kestävä järjestelmä, joka turvaa kaikkien Suomen kansalaisten taloudellisen arvon ja turvallisuuden. Vain tällaisella radikaalilla uudistuksella voidaan varmistaa sosioekonomisen vakauden säilyminen ja verotuksellisen oikeudenmukaisuuden edistäminen tuleville sukupolville.

Kunnioittavasti,

Allekirjoittaneet

 

 

p.s. Huomattakoon, että koko eläkejärjestelmän asteittainen lakkauttaminen on poikkeuksellinen toimenpide, jolla olisi merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja joka edellyttäisi syvällisiä rakenteellisia uudistuksia, merkittävää suunnittelua ja varautumista vaihtoehtoiseen tukeen. Todellinen kansalaisaloite edellyttäisi laajaa tutkimusta, analyysiä ja asiantuntijoiden panosta, jotta voitaisiin ehdottaa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja siirtymäjärjestelyjä. Tämä luonnos on havainnollistava eikä se ole täysin valmis poliittinen ehdotus.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Tuula Virtanen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…